Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

advertisement
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Projekt "Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
w szkołach podstawowych”
KONKURS pt.:
„Start w Przyszłość”
Gmina Mszczonów
ul. Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów
Logo beneficjenta
Nr umowy o dofinansowanie:
208/ES/ZS/D- POKL/12
Szkoła Podstawowa
w Mszczonowie
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
Logo szkoły
Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
JAK TO ZROBIĆ? REDAGUJEMY INSTRUKCJĘ.
Zakładanie ogródka w szklanej butli oraz przesadzanie rośliny
doniczkowej.
Cele główne
Cele operacyjne
• Kształtowanie umiejętności
czytania ze zrozumieniem
• Uczeń potrafi ułożyć z rozsypanki
zdaniowej instrukcję ,, przesadzania
rośliny doniczkowej”
• Kształtowanie umiejętności
posługiwania się symbolem
graficznym zawierającym
instrukcję działania
• Uczeń umie odczytać instrukcję
• Zapoznanie uczniów
z cechami instrukcji
• Uczeń umie odczytać symbole
zawierające instrukcję działania
• Ćwiczenia analizy i syntezy
wzrokowej
• Uczeń potrafi wykonać czynności
zgodnie z podaną instrukcją
Cele
wychowawcze
• Kształtowanie
umiejętności
współpracy w
grupie
• Wykonanie prac na
rzecz szkoły
• Uczeń potrafi ułożyć obrazek w
całość o nieregularnych liniach
Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Czas realizacji: 22.04. 2013
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Mszczonowie
Liczba uczestników: 14
Formy pracy:
• zespołowa, grupowa, indywidualna
Metody pracy:
• karta pracy, realizacji zadań
Pomoce:
• doniczki z podstawkami, ziemia do kwiatów, rękawiczki
jednorazowe, plastikowe noże, szary papier, aparat
fotograficzny, karty pracy przygotowane przez nauczyciela
Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
PRZEBIEG ZAJĘĆ
1.
Powitanie uczniów, podanie celu lekcji
W ostatnim czasie przypomnieliśmy sobie takie formy wypowiedzi jak zaproszenie
i ogłoszenie. Dzisiaj zapoznamy się z instrukcją obsługi. Dokładnie przeanalizujemy ,,Zakładanie ogródka
w szklanej butli’’ oraz samodzielnie przesadzicie rośliny doniczkowej w/d podanej instrukcji.
2. Wprowadzenie do tematu
Na-l: Z pewnością każdy z was spotkał się z instrukcją obsługi.
•
[Nauczyciel prosi uczniów, aby podali przykłady]
•
Uczniowie podają różne rodzaje instrukcji: obsługi pralki, kuchenki mikrofalowej itp..
Na-l: Instrukcja to taka forma wypowiedzi nastawiona na przekazanie informacji o charakterze praktycznym.
Zamieszczone są w niej dokładne wskazówki dotyczące:
•
Wykonania czegoś np.: przyrządzania zupy z torebki
•
Obsługi jakiegoś urządzenia np.: obsługi telefonu komórkowego
•
Postępowania w określonych sytuacjach – postępowanie w czasie pożaru
Instrukcja może być zapisana w formie graficznej. Często też zachowuje formę tekstu połączonego
z rysunkami.
Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4
3. Praca z kartą pracy
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Nauczyciel rozdaje uczniom instrukcję ,,Zakładania ogródka w szklanej butli’’.
Po przeczytaniu instrukcji przez uczniów nauczyciel zadaje pytanie:
Na-l - Czy po przeczytaniu instrukcji umielibyście założyć taki ogródek?
(Tym pytaniem nauczyciel zaczyna rozmowę na temat czytelności instrukcji, precyzji języka).
Uczniowie udzielają pozytywnej odpowiedzi.
Na-l - A kiedy instrukcję można łatwo zrozumieć?
Uczniowie udzielają różnych odpowiedzi: zwięzła, precyzyjna, czytelna, krótka, napisana prostym
językiem, niebudząca wątpliwości itp.
Na-l – Udało się wam doskonale opisać cechy dobrej instrukcji.
Nauczyciel sygnalizuje również uczniom, że przy redagowaniu instrukcji używamy:
• czasowników w formie 2. osoby liczby pojedynczej trybu rozkazującego [ np.: wyciągnij]
• 1. osoby liczby mnogiej [ np.: wyciągamy]
• formy bezokolicznika [np.: wyciągnąć]
W instrukcji ,,Zakładania ogródka w szklanej butli’’ uczniowie wyszukują i podkreślają czasowniki w trybie
rozkazującym [praca indywidualna], a następnie zmieniają instrukcję używając bezokoliczników.
[ćwiczenie ustne].
Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
4. Puzzle – obrazkowej instrukcji - ,, Zakładanie ogródka w szklanej butli.”
Nauczyciel rozdaje grupom pocięte puzzle obrazkowej instrukcji ,, Zakładanie ogródka
w szklanej butli.” Zadaniem uczniów jest ułożenie pociętego obrazka o nieregularnych liniach
w całość. Każda grupa otrzymuje inny zestaw [ sześć zdań, sześć obrazków].
Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7
Po ułożeniu uczniowie podchodzą do tablicy, gdzie na dużych planszach znajdują się
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
zdania. Grupa ma dopasować ułożone obrazki do właściwych zdań.
Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
8
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Efekt końcowy prac w grupach.
Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
9
5. Jak przesadzać roślinę doniczkową? – rozsypanka zdaniowa w grupach
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Nauczyciel rozdaje kartę pracy na której, znajduje się obrazkowa instrukcja przesadzania
rośliny oraz rozsypankę zdaniową. Zadaniem uczniów jest ułożenie zdań w odpowiedniej kolejności.
Sprawdzenie poprawności wykonania zadań przez głośne odczytanie ułożonej instrukcji.
Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
10
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
7. Przygotowanie stanowisk pracy
Uczniowie przygotowują swoje stanowiska pracy do przesadzania roślin doniczkowych:
•
Nakrywają stoliki szarym papierem
•
Wybierają kwiaty do przesadzania oraz odpowiednio większe doniczki
•
Zakładają rękawiczki jednorazowe
Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
11
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
8. Samodzielne przesadzanie roślin
Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
12
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
13
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
14
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Człowiek – najlepsza inwestycja.
Autor:
 Osińska
Ewa – nauczyciel terapeuta w Szkole Podstawowej
w Mszczonowie.
Dziękuję
za
uwagę
"Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – zwanego dalej (PO KL), Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1,
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
15
Download