sprzedaż za granice produktów pochodzących ze wcześniejszego

advertisement
BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM
- nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Powtórzenie wiadomości –
współpraca międzynarodowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Handel zagraniczny
Jest to wymiana towarów lub usług
między wytwórcą w danym kraju a
odbiorcą w innym kraju.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Handel zagraniczny obejmuje
• eksport ( sprzedaż produktów za
granicę)
• import ( zakup produktów za
granicą )
• reeksport ( sprzedaż za granice
produktów pochodzących ze
wcześniejszego importu –
najczęściej po przetworzeniu )
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Bilans handlowy państwa
Zestawienie rocznej wartości
importu i eksportu towarów danego
państwa.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Korzyści z wymiany handlowej
• opłacalność wymiany towarów lub
usług pomiędzy krajami;
• wzrost przychodów przedsiębiorstw
• wzrost wpływów do budżetu
państwa;
• zwiększenie asortymentu towarów
i usług
• Wyższa jakość i funkcjonalność
sprzedawanych towarów
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Potęgi handlowe świata w 2010r.
Import
Inne 59,2 %
USA 12,8%
Chiny 9,1%
Niemcy 6,9%
Japonia 4,5%
Francja 3,9%
Wielka Brytania 4,5 %
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Potęgi handlowe świata w 2010r.
Eksport
Inne 60,6%
Chiny 10,4%
USA 8,4%
Niemcy 8,3%
Japonia 5,1%
Holandia 3,8%
Francja 3,4%
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Globalizacja
Proces integracji społecznej
kulturowej i gospodarczej
prowadzący do tworzenia się jednej
gospodarki światowej o dużej
współzależności toczących się w niej
działań i procesów.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W procesie globalizacji bardzo
ważną rolę odgrywa działalność
korporacji międzynarodowych, czyli
organizacji gospodarczych o zasięgu
międzynarodowym, składających się
z jednej lub wielu spółek.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ćwiczenia i zadania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ćwiczenie nr 1
Wyszukaj informacji dotyczących
bilansu handlu zagranicznego
w Polsce w latach 2005 – 2010.
W tym celu wpisz obok zdania
prawdziwego literę „P” a obok
fałszywego „F”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
a) Od 2005 roku wartość polskiego eksportu
systematycznie rośnie ____
b) W latach 2005 – 2010 wartość importu w
Polsce przewyższała wartość eksportu ____
c) Saldo bilansu polskiego handlu
zagranicznego w 2010 było ujemne ____
d) Od 2005 roku w Polsce odnotowuje się
systematyczny wzrost wartości eksportu i
importu, a jednocześnie wzrost deficytu w
handlu zagranicznym ____
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ćwiczenie nr 2
Uzupełnij schemat, wpisując cechy
korporacji międzynarodowej.
Wybierz je spośród podanych :
filie w wielu krajach, mała skala produkcji,
nieznana marka, duża skala produkcji, duża
innowacyjność, duża wydajność,
ujednolicony produkt, filie tylko w jednym
kraju, mała innowacyjność, znana marka ,
różnorodne produkty .
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Korporacja
Międzynarodowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ćwiczenie nr 3
Uzupełnij tabelę, wpisując po cztery
przykłady mikroekonomicznych i
makroekonomicznych skutków
napływu bezpośrednich inwestycji
zagranicznych do Polski.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Skutki mikroekonomiczne
(dla przedsiębiorstw krajowych )
Skutki makroekonomiczne
(dla całej gospodarki krajowej)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Koniec
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download