Co to jest rynek

advertisement
BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM
- nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
TEMAT : POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI –RYNEK
Co to jest rynek ?
RYNEK – oznacza
instytucję lub mechanizm,
umożliwiające osobom posiadającym dobra i usługi
kontakt z chętnymi do ich zakupu.
KLASYFIKACJA RYNKU:
• Przedmiot transakcji: (rynek: towarowy, usług,
finansowy, pracy)
• Zasięg geograficzny: (rynek: lokalny, regionalny,
międzynarodowy)
• Czas wykonania transakcji: (rynek: kasowy, terminowy)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
FUNKCJE RYNKU
Rynek pełni ważną funkcję: jako miejsce spotkania
sprzedającego i nabywców umożliwia wymianę towaru
za pieniądze i dokonanie transakcji. Na rynku
towarowym przedsiębiorca sprzedaje swoje wyroby
i uzyskuje za nie zapłatę, a konsument zaopatruje się
w różne dobra. Na rynku kapitałowym przedsiębiorca
zdobywa kapitał na dalsze przedsięwzięcia, a konsument
staje się inwestorem, czyli lokuje swoje pieniądze dla
zysku.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
POPYT
POPYT – jest to ilość towaru, jaką nabywcy są skłonni
kupić w określonym czasie, miejscu i za ustaloną cenę.
PRAWO POPYTU – głosi, że wraz ze wzrostem ceny
danego dobra zapotrzebowanie na to dobro się
zmniejszy, a wraz ze spadkiem ceny zapotrzebowanie to
wzrośnie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
KRZYWA POPYTU
PODAŻ
PODAŻ – oznacza ilość towaru, którą dostawcy są
skłonni dostarczyć na rynek w określonym czasie,
miejscu i po określonej cenie.
PRAWO PODAŻY – głosi, że przy niezmienności innych
warunków rynkowych podaż danego towaru się
zwiększa, jeśli wzrasta jego cena, natomiast obniżaniu
się ceny towarzyszy spadek wielkości podaży.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
KRZYWA PODAŻY
CENA I RÓWNOWAGA RYNKOWA
CENA – to wyrażona zazwyczaj w pieniądzu wartość
danego towaru lub usługi.
RÓWNOWAGA RYNKOWA – występuje kiedy wielkość
popytu i wielkości podaży są równe, a wyznacznikiem
jest wspólna cena (cena równowagi rynkowej).
Graficznym obrazem stanu równowagi rynkowej jest
punkt równowagi rynkowej, czyli punkt przecięcia się
krzywej popytu z krzywą podaży.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WYKRES RÓWNOWAGI RYNKOWEJ
RODZAJE SYSTEMÓW EKONOMICZNYCH
RYNKOWY
KIEROWANY
Opiera się na własności prywatnej i Opiera się na własności publicznej;
działaniu mechanizmu rynkowego; wszystkie
decyzje
ekonomiczne
mechanizm
rynkowy
polega
na podejmowane są przez władzę.
ustalaniu ceny towaru na rynku przez
wyrównanie wielkości popytu i podaży
tego towaru.
SYSTEM EKONOMICZNY MIESZANY
Łączy pewne cechy gospodarki rynkowej i kierowanej, z przewagą jednej lub
drugiej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PRYWATYZACJA
POŚREDNIA (KAPITAŁOWA)
BEZPOŚREDNIA (PRZEZ LIKWIDACJĘ)
• przekształcenie przedsiębiorstw w
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
(komercjalizacja)
• sprzedaż akcji lub udziałów spółki na
rynku.
• sprzedaż majątku przedsiębiorstwa
• wniesienie majątku do spółki,
• oddanie majątku do odpłatnego
korzystania (spółka pracownicza).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PRZEDSIĘBIORSTWO W GOSPODARCE
RYNKOWEJ
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRACOWNICY
PŁACE
PRODUKTY
KREDYTY
PŁACE
BANKI
RYNEK
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
BUDŻET
STRUKTURY RYNKOWE
Konkurencja
czysta
• Konkurencja charakteryzuje się dużą
niezależnych producentów z których
indywidualnie nie oddziałuje na cenę.
liczbą
żaden
Konkurencja
monopolistyczna
• Względnie duża liczba producentów, którzy
wytwarzają produkty tego samego typu a wejście na
rynek jest trudniejsze niż w konkurencji czystej.
Oligopol
• Występuje niewielka liczba producentów, ceny
dyktowane są przez najsilniejsze z przedsiębiorstw
zwane liderem.
Monopol pełny
•To model rynku, w którym jeden producent
wytwarza unikatowy produkt, na rynku tym nie ma
konkurencji i wejścia innych producentów.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ĆWICZENIE 1
Z rosypanki wyrazów ułóż zdanie
PLANOWANĄ
GOSPODARKĘ
RYNKOWĄ
CENTRALNIE
WYRÓŻBNIA SIĘ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
I
ĆWICZENIE 2
Na podstawie danych z tabeli narysuj wykres przedstawiający
krzywe popytu i podaży oraz odczytaj z niego cenę równowagi
rynkowej.
Cena w zł
Liczba
odbiorników
TV
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
popyt
200
180
150
140
130
120
100
90
80
70
podaż
30
50
80
110
150
180
200
220
250
280
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ĆWICZENIE 3
Cechom gospodarki rynkowej przyporządkuj
odpowiedni opis.
Wolna przedsiębiorczość
Wolność prywatna
Konkurencja
System cen
Gwarantuje swobodę dysponowania
posiadania danej rzeczy.
i
czerpania
korzyści
z
Daje przedsiębiorcom prawo równego dostępu do rynku.
Informuje o warunkach panujących na rynku oraz umożliwia
porównanie produktów dostępnych na rynku.
Umożliwia konsumentom szeroki wybór towarów.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
A
B
C
D
ĆWICZENIE 4 Korzystając z wyrazów w ramce
uzupełnij zdania.
prywatyzacja, podaż, towarowy, popyt
1. ……… to ilość towaru jaką nabywcy są skłonni kupić za
ustaloną cenę.
2. ………. oznacza ilość towaru, którą dostawcy są skłonni
dostarczyć na rynek po określonej cenie.
3. Rynek………… którego przedmiotem są dobra
materialne.
4. ……….. pośrednia przekształca przedsiębiorstwa w
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.
Prezentacja – Gospodarka rynkowa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ĆWICZENIE 6
ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ
x x
1.
2.
3.
4.
5.
Rynek na którym spotyka się pracownik i pracodawca.
Ilość oferowanego towaru jaką nabywcy są skłonni kupić.
Osoba nabywająca określone dobro za określoną cenę.
Osoba oferująca dobro lub usługę po określonej cenie.
Rynek ten umożliwia zawieranie transakcji na terenie całego kraju.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ĆWICZENIE 6
ROZWIĄŻ REBUS
+
ba + nek +
lka
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
tryna
ĆWICZENIE 7
Podaj znane Ci z otoczenia przykłady rynków.
Monopol
Konkurencja
czysta
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oligopol
DZIĘKUJE ZA UWAGĘ
Autor: Beata Bryk
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download