PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PRZEDMIOT INWESTYCJI: Inwestycje

advertisement
BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM
- nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
TEMAT: ZASADY INWESTOWANIA
Czy zastanawiałeś się:
- Jak poprawić swoją sytuację finansową?
- Jak zdobyć spory majątek?
- Skąd wziąć fundusze na własne przedsiębiorstwo?
- Jak żyć wygodnie nie martwiąc się o pieniądze?
Te marzenia można spełnić dzięki inwestowaniu. Bliska prawdzie
jest maksyma niemieckiego poety, Friedricha Ruckerta:
„ Pieniądze i książki tylko wtedy pożytek przynoszą , gdy
są w obiegu”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Czym jest inwestowanie?
INWESTOWANIE to lokowanie przez podmioty
gospodarcze lub osoby fizyczne wolnych
środków pieniężnych w sposób zapewniający
w przyszłości osiągnięcie zysków.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SPOSOBY INWESTOWANIA
Rodzaje inwestycji:
a) Rzeczowe
b) W siebie
c) We własne przedsiębiorstwo
d) Finansowe
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PODZIAŁ INWESTYCJI
Do najważniejszych kryteriów podziału inwestycji
należą:
a) przedmiot inwestycji
b) podmiot inwestowania
c) cel inwestycji
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PODZIAŁ INWESTYCJI
Do najważniejszych kryteriów podziału inwestycji
należą:
a) przedmiot inwestycji
b) podmiot inwestowania
c) cel inwestycji
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PRZEDMIOT INWESTYCJI:
• Inwestycje rzeczowe:
Inwestycje finansowe:
-Nieruchomości
a)
(np. dom,
mieszkanie, lokal użytkowy)
-złoto i inne metale szlachetne
( w formie sztabek)
-Dzieła Sztuki
-Kosztowności
- Ziemia
- Przedmioty numizmatyczne,
np. monety
Przewidywalne efekty
inwestycji:
-Obligacje
- -Lokaty bankowe
b) Nieprzewidywalne efekty
inwestycji:
-Akcje
-Waluty
-Jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PODMIOT INWESTYCJI:
- INWESTYCJE PRYWATNE, dokonywane przez podmioty prywatne,
instytucje oraz inwestorów indywidualnych.
- INWESTYCJE KOMUNALNE, dokonywane przez samorządy
terytorialne
- INWESTYCJE PAŃSTWOWE, dokonywane przez rząd;
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA CEL INWESTYCJI:
- INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE, mające na celu uzyskanie kontroli
nad działalnością przedsiębiorstwa, w które się inwestuje.
- INWESTYCJE PORTFELOWE, których celem jest udział w zyskach
z inwestycji.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
INWESTYCJE FINANSOWE:
I. AKCJE
Najczęściej spotykany rodzaj papierów wartościowych własnościowych
to akcje. Są one potwierdzeniem uczestnictwa ich właściciela w
kapitale spółki akcyjnej, czyli praw majątkowych akcjonariusza oraz
praw korporacyjnych (prawa głosu na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy).
Klasyfikacja akcji dokonuje się, biorąc m.in. pod uwagę:
sposób przenoszenia własności,
Uprawnienia ich właścicieli.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
RODZAJE AKCJI
Podział wg sposobu
przenoszenia własności:
a) Akcje imienne: Powinny zawierać
imię i nazwisko nabywcy. Rejestruje
się je w księdze akcji imiennych
spółki. Z posiadaniem tego typu akcji
łączą się ograniczenia, np. ich zbycie
wymaga oświadczenia woli
posiadacza oraz wpisanie nowego
właściciela do księgi akcyjnej.
b) Akcje na okaziciela: Nie
wymagają składania pisemnych
oświadczeń o przekazaniu praw na
ich nabywcę. Zbywanie akcji odbywa
się poprzez wręczenie dokumentu lub
przez odpowiednie przeksięgowania
na rachunkach inwestycyjnych
posiadacza i nabywcy. W Polsce
przedmiotem obrotu giełdowego jest
tylko ten rodzaj akcji.
Podział wg uprawnień
właścicieli akcji:
a) Akcje zwykłe: Są podstawą obrotu
giełdowego. Ich nabywcom
przysługuje m.in.: prawo do głosu na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Prawo do dywidendy, czyli udziału w
zyskach spółki. Prawo poboru (zakupu
akcji nowej emisji). Prawo do majątku
spółki w razie jej likwidacji.
b) Akcje uprzywilejowane: Z ich
posiadaniem wiążą się dodatkowe
uprawnienia. Dotyczą one np.:
wysokości wypłaconej na jedną akcje
dywidendy. Liczby głosów
przypadających na jedną akcję na
zgromadzeniu akcjonariuszy. W
Polsce akcje uprzywilejowane muszą
być imienne.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
AKCJE
CENA AKCJI
Każda akcja ma określoną wartość nominalną, czyli ustaloną z
góry wartość, która, pomnożona przez ustaloną liczbę emitowanych
akcji, określa wartość kapitału zakładowego spółki. Spółki oferują
nabywcom swoje akcje po cenie emisyjnej, tj. cenie, po jakiej
spółka emituje akcje, czyli oferuje je inwestorom w tzw. obrocie
pierwotnym. Zwykle jest ona wyższa od wartości nominalnej akcji.
Natomiast cena, po jakiej inwestorzy dokonują obrotu akcjami
między sobą w tzw. obrocie wtórnym, np. na giełdzie papierów
wartościowych, to cena transakcyjna. Z kolei średnia cena
transakcyjna to cena rynkowa. Jest ona uzależniona od wielu
zmiennych czynników, takich jak pozycja spółki na rynku czy
koniunktura na giełdzie. Stąd też podlega ona częstym zmianom i z
reguły jest inna niż wartość nominalna oraz cena emisyjna akcji.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZYM SĄ OBLIGACJE?
II. OBLIGACJE
Obligacje są papierami wartościowymi, których emitent (wystawca
obligacji) jest dłużnikiem obligatariusza (posiadacza obligacji) i
zobowiązuje się do ich wykupu wraz z odsetkami. Obligacja stanowi
zatem potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki, podlegającej
zwrotowi w ustalonym terminie.
Ze względu na emitenta obligacji, wyróżnia się:
-obligacje skarbowe – ich emitentem jest Skarb Państwa. Jest to
najpowszechniejszy typ obligacji występujących na rynku
kapitałowym. Ich sprzedaż często jest związana z koniecznością
pokrycia deficytu budżetowego.
-obligacje gminne (komunalne) – ich emitentami są gminy lub
związki gmin.
-obligacje przedsiębiorstw (korporacyjne)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CO TO SĄ FUDUSZE INWESTYCYJNE?
III. FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Fundusz inwestycyjny (powierniczy) to instytucja finansowa
zarządzająca pieniędzmi indywidualnych inwestorów. W zamian za
dokonane wpłaty inwestorzy otrzymują tytuł uczestnictwa w
funduszu. W wypadku funduszy inwestycyjnych otwartych pieniądze
przelicza się na jednostki uczestnictwa. Natomiast w funduszach
inwestycyjnych zamkniętych – na certyfikaty inwestycyjne. Ich liczba
wyraża udział w majątku funduszu. Zadaniem funduszu jest
zapewnienie jak największego wzrostu jednostek lub certyfikatów
przy rosnącym kursie papierów wartościowych na giełdzie i
minimalizowanie ich spadku przy kursie malejącym.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CO TO SĄ BONY SKARBOWE I WEKSLE
IV. BONY SKARBOWE I WEKSLE
- Bony skarbowe to krótkoterminowe papiery wartościowe
emitowane przez Skarb Państwa, z terminem wykupu do jednego
roku. Ich sprzedaż odbywa się z dyskontem, czyli za cenę niższą niż
suma, na która opiewają.
- Weksle to papiery wartościowe stwierdzające zobowiązanie ich
wystawcy do zapłacenia wskazanej osobie lub ich okazicielowi
danej kwoty w określonym terminie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WADY I ZALETY WYBRANYCH
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
LOKATY BANKOWE
Zalety:
- Inwestor nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy o finansach.
- Łatwość i szybkość założenia lokaty. Przy zakładaniu lokaty o stałym
oprocentowaniu z góry jest znana stopa zwrotu inwestycji.
- Bezpieczeństwo (depozyty do równowartości w złotych kwoty 100 000 euro są
gwarantowane w 100% przez BFG).
Wady: utrata części lub całości odsetek w wyniku zerwania przedterminowego
lokaty. Założenie niektórych lokat może wiązać się z konkretnymi wymogami.
OBLIGACJE SKARBOWE
Zalety: bezpieczeństwo, gdyż zwrot zainwestowanych pieniędzy jest
gwarantowany przez państwo.
Łatwość zakupu (np. przez internet, telefon, w oddziałach banku PKO PB).
Wysoki stopień płynności. Możliwość zakupu akcji z dyskontem.
Wady: niewielka stopa zwrotu. Przedterminowy wykup obligacji po
woduje zmniejszenie wartości naliczonych odsetek o dodatkową opłatę
(zazwyczaj 1zł za obligację).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
AKCJE
- Zalety: możliwość wysokich zysków. Są źródłem dochodów
bieżących, osiąganych w okresie ich posiadania (dywidenda) i
dochodów wynikających z nadwyżki ceny sprzedaży nad ceną
zakupu.
- Wady: możliwe są wysokie straty ( jeżeli cena sprzedaży jest niższa
od ceny zakupu). W wypadku samodzielnego inwestowania
niezbędna jest duża wiedza o rynku finansowym.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE
- Zalety: inwestor nie musi mieć wiedzy o rynku kapitałowym.
Możliwość zainwestowania niewielkich kwot. Elastyczna oferta.
Możliwość rozpoczęcia inwestycji w dowolnym czasie. Szybki
dostęp do oszczędności (z inwestycji można zrezygnować w każdej
chwili)
- Wady: duże ryzyko straty w wypadku funduszy inwestujących w
akcje. Duże ryzyko start w wypadku inwestycji krótkoterminowych
(zwłaszcza funduszy zrównoważonych i akcyjnych). Wysokie koszty
zarządzania funduszami oraz koszty inwestora (np. opłaty
dystrybucyjne)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jaką wybrać formę inwestycji?
1. Jaką kwotę zamierzam przeznaczyć na inwestycję?
• Określenie swoich możliwości inwestycyjnych jest bardzo ważne,
ponieważ wielkość kapitału decyduje o tym, na jakie instrumenty
finansowe możesz sobie pozwolić.
• Jeśli dysponujesz kwotą rzędu 500—1 000 zł, to najlepiej założyć
lokatę terminową. Natomiast, jeśli dysponujesz większym kapitałem —
możesz wybrać inną formę inwestycji, np. zakup obligacji skarbowych
czy jednostek uczestnictwa.
• Jeśli inwestujesz niewielkie kwoty, musisz się liczyć z płaceniem
wyższych prowizji za zakup czy sprzedaż niektórych instrumentów
finansowych, np. jednostek uczestnictwa (obowiązuje zasada
że im większą kwotę zainwestujesz, tym niższą prowizję zapłacisz).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Jak długo ma trwać inwestycja?
• Wybór instrumentu finansowego powinien być uzależniony od
przewidywanego czasu inwestycji.
• Jeśli wiesz, że nie będziesz korzystać ze swoich oszczędności
przez długi czas, to możesz sobie pozwolić na inwestycję
długoterminową (powyżej 5 lat) i wybór bardziej ryzykownych
instrumentów finansowych, np. funduszy akcyjnych lub akcji. Mogą
one w krótszym okresie nie przynieść zysków (a nawet okresowo
przynieść straty), za to w dłuższej perspektywie czasu można
spodziewać się dość wysokich zysków.
• Jeśli masz zamiar skorzystać z inwestowanych pieniędzy w
przeciągu kilku miesięcy, wybierz inwestycję krótkoterminową, która
przyniesie jakikolwiek, nawet niewielki zysk, np. konto
oszczędnościowe lub lokata bankowa.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jaką wybrać formę inwestycji?
3. Jakie ryzyko jestem w stanie zaakceptować?
• Inwestując w instrumenty finansowe, musisz pamiętać, że im
wyższy zysk chcesz osiągnąć, tym wyższe ryzyko musisz ponieść.
• Jeśli usatysfakcjonuje cię niewielki zysk i nie chcesz ponosić
dużego ryzyka — wybierz lokatę bankową lub obligacje skarbowe.
W przeciwnym razie zainwestuj w akcje lub akcyjne fundusze
inwestycyjne.
• Ryzyko inwestycyjne możesz zminimalizować przez
dywersyfikacje portfela inwestycyjnego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jaką wybrać formę inwestycji?
4.Jak płynne mają być moje oszczędności?
• Przez płynność inwestycji rozumie się możliwość zamiany w
krótkim okresie przedmiotu inwestycji na gotówkę. Jest to istotne
wówczas, gdy zaistnieje konieczność odzyskania zainwestowanych
środków przed upływem założonego terminu.
• Jeśli przewidujesz, że zechcesz wcześniej odzyskać pieniądze —
wybierz inwestycje o wysokiej płynności, np. obligacje skarbowe,
akcje spółek giełdowych czy jednostki uczestnictwa.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WAŻNE POJĘCIA ZWIĄZANE Z INWESTOWANIEM
-
-
-
Monety bulionowe to monety bite ze złotego kruszcu w dużych ilościach
przez mennicę państwową.
Instrument finansowy – zobowiązanie pieniężne jednego podmiotu
względem innego w postaci papieru wartościowego lub zapisu księgowego
niebędącego papierem wartościowym ( m.in. jednostki uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych)
Papiery wartościowe – dokumenty będące potwierdzeniem określonych
praw majątkowych przysługujących ich posiadaczowi, np. akcje, obligacje
Emisja akcji – wprowadzenie akcji przez podmioty gospodarcze do obiegu
na rynku kapitałowym.
Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego – celowe działanie inwestora
różnicujące portfel (zbiór) papierów wartościowych w celu zmniejszenia
ryzyka.
Portfel inwestycyjny – zbiór finansowych aktywów stanowiących formę
lokowania majątku. W jego skład mogą wchodzić papiery wartościowe,
gotówka oraz aktywa rzeczowe: nieruchomości, dzieła sztuki itp..
Jednostka uczestnictwa – tytuł prawny do udziału w aktywach netto
otwartego funduszu inwestycyjnego.
Certyfikat inwestycyjny – papier wartościowy emitowany przez zamknięte
fundusze inwestycyjne.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dziękuję za uwagę
Autor: Beata Bryk
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download