Rozwijanie umiejętności samokształcenia i sztuka motywowania

advertisement
Temat:
Rozwijanie umiejętności samokształcenia
i sztuka motywowania
Opracowanie: dr Krzysztof Brocławik
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Motywacja to:
procesy psychologiczne i fizjologiczne, które
powodują wzbudzenie, ukierunkowanie oraz
podtrzymywanie dowolnych zachowań celowych
człowieka
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Motywowanie
„Można doprowadzić
konia do wody, ale nie
można zmusić go
żeby się napił”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Samokształcenie
Samokształcenie - samodzielne zdobywanie wiadomości,
umiejętności i sprawności praktycznych z określonej dziedziny
wiedzy. W szerszym ujęciu - kształtowanie własnej
osobowości według własnego wzoru ideału.
Nazywane również "samouctwem". Samokształcenie osiąga
optymalny poziom wtedy, gdy przekształca się w stałą
potrzebę życiową człowieka oraz stanowi oparcie dla
kształcenia ustawicznego. Proces ten rzadko występuje w
czystej postaci, często bywa powiązany z tradycyjną nauką w
szkole bądź kształceniem korespondencyjnym.
Kształcenie ustawiczne
Kształcenie ustawiczne (ang. lifelong learning) - jest
procesem stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania
kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym w
ciągu całego jej życia.
Dyskusja – jakie są relacje między
samokształceniem a motywacją?
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Praca w grupach
Jakie działania powinien podejmować
nauczyciel w danym obszarze
przedmiotowym, aby rozwijać
umiejętności samokształcenia ucznia
zdolnego i motywować go do
samodzielnej pracy?
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Motywowanie to:
Umiejętne nakłanianie ucznia (człowieka)
do dobrowolnego i jakościowo dobrego
wykonania tego co jest zgodne z
zamierzeniami i celami uczącego oraz
organizacji w której dokonuje się uczenie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MOTYWACJA
 Pobudzenie
 Ukierunkowanie
 Energetyzacja
 Podtrzymanie
Kierunek, wysiłek, wytrwałość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Czy tylko motywacja?
• wynik działania = motywacja x poziom
umiejętności x wiedza o zadaniu x czynniki
ułatwiające i hamujące
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Typy koncepcji motywacji
• Ludzie są motywowani przez czynniki
wewnętrzne (teorie potrzeb)
• Ludzie są racjonalni i motywują ich własne obrazy
rzeczywistości (teoria oczekiwań, teoria
wyznaczania celów)
• Ludzie są motywowani przez czynniki zewnętrzne
(teorie wzmocnień, teoria sprawiedliwości)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Piramida potrzeb
Abrahama Maslowa
Potrzeby samorealizacji
Potrzeby szacunku
Potrzeby przynależności
Potrzeby bezpieczeństwa
Potrzeby fizjologiczne
Motywowanie
przez cele
•
•
•
Ludzie najlepiej robią to, co sami wybiorą i zaakceptują
Uczniowie w wielu przypadkach sami potrafią wskazać
interesujące, a jednocześnie korzystne dla nauczania
zadania do zrealizowania
Jasne formułowanie celów jest dla wszelkich osób
(i organizacji) bardzo wskazane bo:
– Cele ukierunkowują działania
– Cele koncentrują uwagę
– Cele regulują wysiłek
– Cele podnoszą uporczywość działań
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Teoria osiągnięć
McClellanda





Potrzeby
Osiągnięć
Władzy
Przynależności
Należy orientować się jakich warunków potrzebują
uczniowie i skąd czerpią szczególne siły do działania
 Trzeba wymagać od uzdolnionych uczniów aby
przekraczali granice własnych możliwości
 Najlepszym uczniom przypominać trzeba o ich zwykłych
zobowiązaniach wobec innych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Teoria osiągnięć
McClellanda
• Już rekrutując uczniów należy zwrócić uwagę na ich
przydatność do określonych zadań
• Należy sprawdzić, którzy uczniowie są w stanie
przekroczyć własne ograniczenia
• W trudnych zadaniach warto wspierać uczniów ciągłym
osobistym zaangażowaniem
• Interes wielkich zamierzeń należy stawiać przed
osobistymi uczuciami i sympatiami
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Drogi uczenia
się i rozwoju
• Szkolenie
• Coaching
• Realizacja własnych
inicjatyw
• Mentoring
• Praca w projektach
• Samodzielne
wykonywanie zadań
• Szkolenie innych
• Uczenie okazjonalne
• Samokształcenie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Motywy samokształcenia
i rozwoju
Kierowanie się autoteliczną wartością samodoskonalenia
motywacja wewnętrzna
Kierowanie się intencjami utylitarnymi motywacja
zewnętrzna
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zewnętrzne uwarunkowania
samokształcenia
•
•
•
•
•
Dostępność źródeł wiedzy,
Sytuacja rodzinna,
Sytuacja finansowa,
Możliwości czasowe,
Wymogi środowiska (zawodowego, szkolnego,
rodzinnego, towarzyskiego)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wewnętrzne
uwarunkowania
samokształcenia
• Postawa wobec wiedzy (wertykalna – „mieć
wykształcenie”, horyzontalna „być wykształconym”)
• Sądy wartościujące na temat skuteczności
kształcenia
• Osobista samokontrola
• Umiejętność zarządzania czasem
• Uwewnętrznione wpływy wychowawcze
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wewnętrzne uwarunkowania
samokształcenia
• Wcześniejsze doświadczenia edukacyjne
• Indywidualne upodobania i preferencje dotyczące:
• form i metod uczenia się
• sposobów zdobywania informacji
• wykorzystania źródeł wiedzy
• indywidualnego tempa i intensywności nauki,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Model ARCS
• Uwaga (Attention)
• Trafność (Relevance)
• Przekonanie (Confidence)
• Satysfakcja (Satisfaction)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rola nauczyciela
• Dostarczać informacje na wybrane tematy
• Służyć uczniom za źródło niektórych wiadomości
• Asystować uczniom w identyfikacji ich osobistych
potrzeb i kompetencji,
• Dostarczać informacji zwrotnej
• Wskazywać dostępne źródła informacji, które interesują
uczącego się
• Gromadzić informacje w postaci baz danych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rola nauczyciela
•
•
•
•
Kontaktować uczących się z ekspertami
Pracować z uczącymi się poza formalnym środowiskiem
Pomagać uczącym się w rozwijaniu niezależności
Promować dyskusje, stawianie pytań i pracę w małych
grupach
• Pomagać w rozwijaniu pozytywnego myślenia
• Kierować procesem uczenia
• Oceniać doświadczenie edukacyjne ucznia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards