regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń

advertisement
REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 W POZNANIU
I. PODSTAWY PRAWNE
§1
Podstawą opracowania regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są
następujące przepisy określające zasady tworzenia tego funduszu i gospodarowania jego
środkami:
1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. (Dz.U. z
1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 z
późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie
sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na ZFŚS
(Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349)
4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991
r. Nr 80 poz. 350 z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z
2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)
7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 Nr 97, poz. 74 z
późniejszymi zmianami).
§2
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu i wymienionymi w
§ 1 przepisami prawa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest funduszem celowym i niekorzystanie z jego
świadczeń nie uprawnia do żądania ekwiwalentu.
§2
1. Regulamin ZFŚS lub jego zmiany przygotowuje Zakładowa Komisja Socjalna, a akceptuje
Dyrektor.
2. Opracowany zgodnie z podstawowymi przepisami regulamin określający zasady
wykorzystania ZFŚS wymaga uzgodnienia z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi.
2
§3
1.
2.
3.
4.
Środkami ZFŚS administruje Dyrektor szkoły.
Dyrektor szkoły jest dysponentem środków ZFŚS, co oznacza, że działa on na podstawie
regulaminu uzgodnionego z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi i w ramach
zatwierdzonych do podziału środków.
Środki ZFŚS gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
Środki ZFŚS niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny.
§4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Decyzję w sprawie przyznawania świadczeń podejmuje Dyrektor szkoły.
Powołuje się Szkolną Komisję Socjalną stanowiącą pomocniczą komórkę pracodawcy,
uczestniczącą w gospodarowaniu ZFŚS.
Komisja powoływana jest na czas nieokreślony.
W skład Zakładowej Komisji Socjalnej wchodzi:
a) wicedyrektor oddelegowany przez Dyrektora, który jest przewodniczącym
Komisji,
b) jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
c) jeden przedstawiciel pracowników administracyjno – obsługowych szkoły,
d) może być jeden przedstawiciel emerytów i rencistów.
Przebieg poszczególnych posiedzeń Komisji protokołuje sekretarz, który wybierany jest
spośród członków Komisji.
Komisja może opiniować wnioski przy obecności ¾ składu.
Członków Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych obowiązuje tajemnica służbowa.
§5
Obowiązki Komisji Socjalnej:
1.
2.
3.
4.
5.
Przedstawienie propozycji racjonalnego podziału środków ZFŚS w porozumieniu
z Dyrektorem szkoły.
Opiniowanie wniosków i wnioskowanie o przyznawanie świadczeń zgodnie z przyjętym
regulaminem.
Ustalanie terminów spotkań Komisji, które będę odbywać się w zależności od potrzeb.
Informowanie uprawnionych do świadczeń o harmonogramie prac oraz propozycjach
Komisji.
Prowadzenie protokolarza posiedzeń zawierającego opinie i wnioski Komisji
i ewidencję przyznawanych świadczeń.
Przyjmowaniem i rejestracją wniosków zajmuje się przedstawiciel administracji.
III. TWORZENIE FUNDUSZU
§1
Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego na przeciętną liczbę
zatrudnionych.
3
Sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na ZFŚS:
Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętne planowana w danym roku kalendarzowym
liczba osób zatrudnionych w szkole, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej
liczby osób zatrudnionych, obejmująca:
a) pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i określony na
podstawie powołania, mianowania lub umowy o pracę w pełnym lub
niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy), w tej liczbie również pracowników przebywających na
urlopach zdrowotnych,
b) pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.
§2
Wysokość funduszu wynosi:
1.
2.
3.
dla nauczycieli – iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym
liczby nauczycieli, zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, skorygowanej
w końcu roku do faktycznej, przeciętnej liczby i 110% kwoty bazowej, obowiązującej w
dniu 1 stycznia danego roku
5% emerytur i rent pobieranych przez nauczycieli będących emerytami rencistami,
na jednego pracownika niepedagogicznego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczy roku
poprzedniego, jeśli przeciętne wynagrodzenie tego okresy stanowiło kwotę wyższą.
§3
Wysokość odpisu może być zwiększona o:
1.
2.
3.
4.
Niewykorzystane środki z zakładowego funduszu nagród.
Darowizny od osób fizycznych i prawnych
Odsetki od środków funduszu.
Wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe.
§4
1. Odpisy i zwiększenia, o których mowa w rozdziale § 2 pkt 1,2,3 oraz w rozdziale § 3
stanowią jeden fundusz w szkole.
2. Niezależnie od różnic wysokości odpisu, wszyscy uprawnieni mają równe prawa do
korzystania na tych samych zasadach.
3. Równowartość dokonywanych odpisów zwiększeń naliczanych na dany rok
kalendarzowy dyrektor szkoły przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie
do dnia 30 września każdego roku, z tym, że w terminie do dnia 31 maja przekazuje
kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisu.
IV. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU
§1
4
Fundusz przeznaczony jest na:
1. Wypłacenia do końca sierpnia każdego roku świadczenia urlopowego dla nauczycieli
w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i
okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.
2. Dofinansowanie wypoczynku urlopowego i wakacyjnego osób uprawnionych.
3. Dofinansowanie zbiorowej działalności socjalnej.
4. Udzielenie zapomóg: losowej, finansowej, rzeczowej.
5. Udzielenie pożyczek na cele mieszkaniowe na warunkach określonych w dalszej części
regulaminu na podstawie umowy zawartej z pożyczkobiorcą.
6. Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i innych formach
wychowania przedszkolnego.
§2
Szkoła nie organizuje żadnych form wypoczynku letniego dla pracowników i ich rodzin.
V. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZFŚS
1. Do korzystania z ZFŚŚ są uprawnieni:
a) pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony na podstawie
powołania, mianowania lub umowy o pracę niezależnie od wymiaru czasu
pracy.
b) pracownicy na urlopach wychowawczych i zdrowotnych.
c) emeryci i renciści byli pracownicy szkoły, którzy nabyli prawo do emerytur lub
rent w SP-19.
d) członkowie rodzin.
2. Do członków rodzin, o których mowa w punkcie 1d zalicza się współmałżonka oraz
pozostających na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej:
a) dzieci własne,
b) dzieci współmałżonka,
c) dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny
zastępczej
do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, bez
względu na pobieranie zasiłku rodzinnego, pod warunkiem, że osoba ta nie jest
zatrudniona w pełnym wymiarze godzin.
VI. ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS
Przyznanie świadczenia oraz jego wysokość (za wyjątkiem świadczenia urlopowego dla
nauczycieli) uzależnia się od spełnienia kryteriów wyłącznie o charakterze socjalnym.
Należą do nich:
 sytuacja życiowa,
 sytuacja rodzinna
 sytuacja materialna (dochodowa) osoby uprawnionej.
5
Warunkiem ubiegania się o świadczenia z ZFŚS jest złożenie oświadczenia o dochodach
i odpowiedniego wniosku.
§1
Dofinansowanie wypoczynku urlopowego i
(zorganizowanego i tzw. „wczasów pod gruszą”)
wakacyjnego
osób
uprawnionych
1. Osoby uprawnione mogą korzystać z dofinansowania do wypoczynku urlopowego i
wakacyjnego 1 raz w ciągu roku.
2. Wysokość dofinansowania każdego roku jest ustalana i przyznawana przez dyrektora
(po zapoznaniu się z opinią Komisji) w zależności od posiadanych środków funduszu
tym osobom, spośród uprawnionych, które złożyły odpowiednie wnioski.
3. Wysokość dopłat określa się według tabeli umieszczonej w załączniku 5. Kwota
bazowa oraz % od tej kwoty będzie zmieniany corocznie w zależności od kwoty płacy
minimalnej, możliwości funduszu oraz dochodów przedstawionych w oświadczeniach.
4. Podstawę do przyznania świadczenia stanowi oświadczenie o dochodach (zał. 1),
wniosek osoby uprawnionej (zał. 2) oraz w przypadku dzieci - kserokopia ważnej
legitymacji szkolnej lub studenckiej.
5. Osoba uprawniona, która nie wpisze w oświadczeniu informacji o wysokości
dochodów rodziny zaliczana jest do grupy o najwyższych dochodach w tabeli.
6. Wnioski dotyczące dofinansowania osób uprawnionych należy składać do ostatniego
dnia roboczego miesiąca maja każdego roku.
7. Komisja Socjalna nie przypomina o terminach składania wniosku.
8. Niezłożenie w terminie wniosku nie może być podstawą roszczeń wobec funduszu.
9. Osoby uprawnione płacą podatek od sumy dofinansowania różnych form wypoczynku
urlopowego i wakacyjnego. Wyjątkiem są dzieci i młodzież do lat 18, której przyznano
dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące
działalność w tym zakresie, po uprzednim przedstawieniu opłaconych rachunków za tę
formę wypoczynku.
§2
Dofinansowanie innych form wypoczynku
Osobie uprawnionej przysługuje możliwość refundacji uczestnictwa w imprezach
rekreacyjno-sportowych. Wysokość refundacji ustalana jest każdorazowo po złożeniu
wniosku (zał. 2) i uzależniona od posiadanych środków finansowych i sytuacji materialnej
osoby uprawnionej.
§3
Udzielanie zapomóg
1. Podstawę do przyznania zapomogi stanowi wniosek osoby uprawnionej (zał. 4),
zawierający informację o formie oczekiwanej pomocy i uzasadnienie prośby oraz:
6
2.
3.
4.
5.
6.
a) w przypadku zapomogi losowej - dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe
(np. długotrwała choroba, śmierć, pożar, kradzież);
b) w przypadku zapomogi finansowej – np. zaświadczenie lekarskie i rachunki
potwierdzające poniesione koszty,
W wyjątkowych sytuacjach zamiast zapomogi finansowej może być przyznawana
zapomoga rzeczowa.
Wysokość zapomogi Komisja proponuje każdorazowo indywidualnie w ramach
posiadanych środków.
O zapomogę może występować osoba zainteresowana lub przełożony pracownika.
Wnioski opiniuje Zakładowa Komisja Socjalna, a decyzje podejmuje Dyrektor.
Przy opiniowaniu Komisja kieruje się kolejno:
- sytuacją rodzinną,
- życiową,
- wysokością dochodów na członka rodziny (porównaniem z wysokością pomocy, z
której korzystają inne osoby).
§4
Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe
1. W części przeznaczonej na udzielanie pożyczek na cele związane z remontem i
modernizacją mieszkania fundusz tworzą:
- część funduszu świadczeń socjalnych przeznaczonych na ten cel,
- środki pochodzące ze spłat udzielanych pożyczek mieszkaniowych
2. O pożyczki na cele mieszkaniowe mogą ubiegać się osoby uprawnione.
3. Pomoc socjalna na cele mieszkaniowe może być przeznaczona na:
a)
b)
c)
d)
e)
pomoc w uzyskaniu mieszkania,
remont domu,
budowę domu jednorodzinnego lub mieszkania w domu wielorodzinnym,
remont lokalu mieszkaniowego,
wyposażenie
4. O kolejności przydzielania pożyczek decyduje data złożenia wniosku (zał. 3).
5. Pożyczka może być udzielona po zakończeniu pożyczki uprzednio zaciągniętej na ten
sam cel, zgodnie z terminem ostatniej raty określonej w umowie.
6. Wysokość pożyczek mieszkaniowych zależy od wysokości środków zgromadzonych na
rachunku funduszu i może być podwyższona.
7. Pożyczki mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu 5% w stosunku rocznym.
8. Pożyczki mieszkaniowe podlegają poręczeniu dwóch żyrantów - pracowników szkoły,
zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony, którzy w równym
stopniu odpowiedzialni są za spłaty udzielonej pożyczki na zasadach Kodeksu
Cywilnego.
9. Spłata rat pożyczki rozpoczyna się nie później, jak po upływie miesiąca od daty jej
wypłacenia w formie potrąceń z wynagrodzenia.
10. Spłata pożyczki przybiera inną formę w przypadku:
a) zmiany miejsca pracy pożyczkobiorcy za przeniesieniem służbowym –
spłata pożyczki w całości, jednorazowo lub maksymalnie w dwóch ratach,
7
b) rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem lub porozumieniem stron
– maksymalnie w trzech ratach w zależności od wysokości pożyczki i po
uzgodnieniu z Dyrektorem,
c) rozwiązanie umowy o pracę z winy leżącej po stronie pracownika –
natychmiastowa spłata w całości.
11. W razie zaprzestania spłacania pożyczki przez pożyczkobiorcę, zobowiązanie spłaty
przenosi się na poręczycieli w równych częściach.
12. Pożyczka nie spłacana przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłaceniu przez
poręczycieli. Można jej dochodzić u spadkobiercy lub umożyć na ogólnie
obowiązujących zasadach.
13. Wnioski o pożyczki na cele mieszkaniowe (zał. 3) należy składać w sekretariacie
szkoły.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1
1. Wysokość i liczba przyznawanych świadczeń socjalnych zależy od wysokości środków
funduszu.
2. O sposobie wykorzystania dodatkowych, bądź niewykorzystanych środków decyduje
każdorazowo Dyrektor w uzgodnieniu z Komisją.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu przy rozpatrywaniu nietypowych przypadków
należy do Dyrektora.
4. Komisja ma prawo wglądu w stan środków funduszu i terminowość spłat przyznanych
pożyczek.
§2
1. Od decyzji Dyrektora osobie uprawnionej przysługuje prawo odwołania.
2. Odwołanie do Dyrektora szkoły składa się w terminie 5 dni roboczych od daty
podania decyzji do wiadomości.
§3
Zmiany w zatwierdzonym regulaminie wprowadzane są w formie pisemnego aneksu.
§4
Regulamin jest do wglądu u przewodniczącego Komisji Socjalnej, w sekretariacie szkoły
i bibliotece szkolnej.
8
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
Oświadczenie o dochodach
Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania wypoczynku
Wzór wniosku o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe
Wzór wniosku o przyznanie zapomogi
Tabela wysokości dofinansowania wypoczynku w zależności od wysokości
dochodów na osobę
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Download