Regulamin

advertisement
REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 w Krakowie
REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 w Krakowie
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
( Dz.U.z 1996r.Nr 70 poz. 335 oraz Ustawy z dnia 26.08.2002r. o zmianie
Ustawy Dz.U.z 2002r. Nr 135 poz.1146 art.5)
2. Ustawa z dnia 26.01.1982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U.z1997r.Nr56poz.357,
z 1998r.Nr106, poz.668 Nr162,poz.1118 oraz z 2000r.Nr12,poz.136 i Nr19,
poz.239, Dz.U.Nr118z2003r.poz.1112z późn.zmianami)
3. Ustawa
z
dnia
23.05.1991r.
o
związkach
zawodowych
(Dz.U.z1991r.Nr56,poz.234)
4. Ustawa z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U.z1993r.Nr90,poz.416z późn.zmianami)
5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22.10.1998r. w sprawie
zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu mieszkalnego
na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych (Dz.U.z1998r.Nr134,poz.876)
6. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku
poprzednim.
7. Ustawa z dnia 26.07.2002r. art.5pkt.7b
1
§1
W Zespole Szkół Specjalnych Nr 6 funkcjonuje Fundusz Świadczeń Socjalnych,
zwany dalej Funduszem. Szczegółowe zasady Funduszu określa wewnętrzny
regulamin
Zespołu
Szkół
Specjalnych
Nr
6
w
Krakowie
uzgodniony
z zakładowymi organizacjami związkowymi.
§2
Źródłami Funduszu są:
1. Odpisy podstawowe w wysokości:
a) 8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli, przed ubruttowieniem
b) 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego gospodarce narodowej
w roku poprzednim lub w drugim półroczu, jeżeli stanowiło kwotę wyższą
na każdego pracownika administracji i obsługi
c) 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego gospodarce narodowej
w roku poprzednim lub w drugim półroczu, jeżeli stanowiło kwotę
wyższą na każdego pracownika administracji i obsługi, na każdego
emeryta i rencistę, byłych pracowników administracji i obsługi
2. Zwiększenia, których źródłami są:
a) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych
b) niewykorzystane środki Zakładowego Funduszu Nagród
c) odsetki od środków Funduszu
d) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe
§3
Regulamin określa zasady przeznaczenia środków Funduszu na poszczególne cele
i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń
finansowych Funduszu.
2
§4
Wysokość środków ZFŚS jest określona w zatwierdzonym budżecie szkoły
na aktualny rok kalendarzowy.
§5
Środki Funduszu, którymi dysponuje placówka zostają podzielone
w następujący sposób:
1. 70% środków przeznacza się na świadczenia socjalne bezzwrotne z tego:
a) dofinansowanie do urlopów pracowników wysokości 75% kwoty
b) dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 5%
kwoty
c) dofinansowanie do wczasów i sanatoriów dla emerytów i rencistów
(pracownicy adm. i obsł.) raz na dwa lata w wysokości 2% kwoty.
d) zapomogi losowe, materialne i zdrowotne w wysokości 3% kwoty
(przy zapomogach zdrowotnych nie uwzględnia się pracowników
pedagogicznych)
e) dofinansowanie na działalność kulturalno oświatową w wysokości 2%
kwoty
f) pomoc rzeczowa dla pracowników i ich dzieci (od 3r.ż. do 14r.ż.)
w wysokości 13% kwoty
2.
30% środków przeznacza się na cele mieszkaniowe:
a) na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej,
budowę domu, kupno mieszkania na wolnym rynku, adaptację pomieszczeń
na cele mieszkaniowe
b) na remont i modernizację domu jednorodzinnego lub mieszkania
3
§6
Podział środków przeznaczonych na świadczenie socjalne winien uwzględnić
potrzeby pracowników oraz możliwości finansowe placówki i może być
regulowany corocznym aneksem
§7
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość korekty ustalonego
w §5 podziału środków ZFŚS
§8
Ze świadczeń ZFŚS mogą korzystać:
1. pracownicy szkoły zatrudnieni na podstawie umowy o pracę niezależnie od
rodzaju umowy
2. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych
(z wyjątkiem urlopu bezpłatnego)
3. emeryci i renciści administracji i obsługi szkoły, którzy rozwiązali umowę
o pracę ze szkołą w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
4. nauczyciele przechodzący na emeryturę korzystają w placówce z ZFŚS
do końca roku kalendarzowego, a od 01 stycznia następnego roku
przechodzą do ZEO
5. dzieci pracowników pozostające na ich utrzymaniu do ukończenia studiów
wyższych stacjonarnych, nie dłużej niż do ukończenia 24 r.ż.
6. dzieci pracownika zmarłego podczas zatrudnienia do końca roku
kalendarzowego
§9
Pracownikom, którzy w trakcie roku rozwiązali umowę o pracę ze szkołą nie
przysługują żadne roszczenia w stosunku do ZFŚS
4
§10
Przyznawanie świadczeń z Funduszu uzależnione jest od sytuacji życiowej,
materialnej
i rodzinnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Pierwszeństwo w
uzyskaniu świadczeń mają pracownicy, dla których szkoła jest podstawowym
miejscem pracy.
§11
Środkami Funduszu administruje Dyrektor placówki oświatowej, który jest
zobowiązany
do zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej Funduszu
§12
Całość spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem Funduszu prowadzi
zespół powołany przez Dyrektora. W skład zespołu wchodzą:
1. Dyrektor placówki lub jego pełnomocnik, mający pisemne pełnomocnictwo
2. Przedstawiciele Związków Zawodowych działających w placówce
§13
Do zadań zespołu należy:
1. Sporządzanie planów wykorzystywania Funduszu
2. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej i
podejmowanie w tym zakresie decyzji
3. Sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń
4. Przygotowywanie wniosków dotyczących zmian regulaminu
5
§14
Zespół rozpatruje wnioski na posiedzeniach, które odbywają się raz na kwartał
(marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) lub doraźnie w nagłych przypadkach
losowych pracowników. Złożenie wniosku nie powoduje automatycznego
przyznania świadczenia.
Decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu.
§15
Świadczenia udzielane z ZFŚS nie mają charakteru roszczeniowego. Decyzje
podejmowane przez Komisję Socjalną są nieodwołalne. We wszystkich spornych
sprawach ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor w oparciu o niniejszy regulamin,
w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
§16
Wykaz przyznanych świadczeń znajduje się u Dyrektora szkoły do wglądu osób
upoważnionych do przeprowadzenia kontroli ZFŚS
6
Zasady przyznawania świadczeń na pomoc mieszkaniową
§1
Środki świadczeń socjalnych przeznaczone na cele mieszkaniowe są traktowane
jako pożyczki i oprocentowane w wysokości 1% w stosunku rocznym.
§2
Wysokość pożyczki może ulegać zmianie corocznie w zależności od środków
znajdujących się na Funduszu i cen rynkowych mieszkań oraz materiałów
budowlanych.
§3
Pożyczkobiorca może starać się o pożyczkę nie częściej niż raz na trzy lata,
po spłaceniu uprzedniej.
§4
Pożyczkę może otrzymać :
1. Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony
2. Pracownik zatrudniony na czas określony pod warunkiem spłacenia
jej w czasie trwania stosunku pracy
3. Emeryt lub rencista ( były pracownik administracji i obsługi ) pod
warunkiem, że drugim poręczycielem jest osoba zatrudniona w placówce
7
§5
W sytuacjach losowych pożyczkobiorca, który otrzymał pożyczkę na remont
mieszkania, może starać się o pożyczkę na budowę domu lub kupno mieszkania
otrzymując różnicę między wyżej wymienionymi pożyczkami.
§6
Wnioski o pożyczkę rozpatrywane są wg kolejności ich składania w ramach
posiadanych środków. W przypadkach szczególnie uzasadnionych ( pożar, kupno
mieszkania lub domu ) wniosek jest rozpatrywany poza kolejnością.
§7
W uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może być zawieszona na określony
czas (nie dłużej niż 6 m-cy), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych
(zgon pracownika) częściowo lub całkowicie umorzona.
§8
Świadczenia na cele mieszkaniowe obejmują :
1. Remont mieszkania lub domu
2. Budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub budowę domu
jednorodzinnego
3. Zakup
lokalu
mieszkalnego
w
domu
wielorodzinnym
lub
domu
jednorodzinnego od spółdzielni mieszkaniowej, firmy budowlanej, osoby
fizycznej.
8
4. Modernizację i przebudowe pomieszczeń niemieszkalnych na lokal
mieszkalny.
5. Uzupełnienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej.
§9
Wysokość pożyczki mieszkaniowej wynosi :
1. na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej,
budowę domu, kupno mieszkania na wolnym rynku, adaptację pomieszczeń
na cele mieszkaniowe
kwota 15.000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
2. na remont i modernizację domu jednorodzinnego lub mieszkania
kwota 8.000zł (słownie: osiem tysięcy złotych)
§ 10
Warunkiem przyznania pożyczki jest ;
1. Złożenie wniosku o pożyczkę na druku obowiązującym w placówce
2. Poręczenie wniosku przez dwie osoby zatrudnione w placówce na okres
spłaty pożyczki i mające nie więcej niż dwa zobowiązania wobec Funduszu
3. Przyjęcie warunków określonych w umowie zawartej między ZSS NR 6,
a pożyczkobiorcą
4. Przedłożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających zasadność
ubiegania się o pożyczkę
a) Remont mieszkania lub domu – uzasadnienie wniosku
b) Na budowę domu : zezwolenie na budowę domu, kosztorys budowy,
potwierdzenie o zaawansowaniu budowy ( 25% zaawansowania )
c) Zakup lokalu mieszkalnego – akt notarialny kupna
9
d) Uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej
§ 11
Spłata pożyczki następuje wg zasad określonych w umowie.
1. Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
a) rozwiązania z pożyczkobiorca stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu
Pracy
b) wykorzystania pożyczki ( lub pomocy bezzwrotnej ) na inny cel niż
określony w umowie
2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorca z innych przyczyn
Zakład zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty pożyczki
z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności
3. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przypadków rozwiązania stosunku pracy
w drodze wypowiedzenia lub za zgodą stron.
W razie niespłacenia pożyczki we właściwym terminie przez pożyczkobiorcę
poręczyciele wyrażają zgodę na pokrycie niespłaconej kwoty z należnymi
odsetkami z przysługujących im wynagrodzeń za pracę.
10
Zasady przyznawania świadczeń przeznaczonych na pomoc socjalną.
§1
Środki świadczeń socjalnych przeznaczone na cele pozamieszkaniowe traktowane
są jako bezzwrotne.
§2
Świadczenia te mogą dotyczyć indywidualnych potrzeb pracowników jak też akcji
organizowanych przez placówkę dla ogółu lub części zatrudnionych.
§3
Pracownik starający się o dofinansowanie dla dziecka po ukończeniu gimnazjum,
zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego zaświadczenia ze szkoły lub uczelni.
§4
Wysokość przyznawanych świadczeń indywidualnych uzależniona jest od :
1. Wysokości dochodu na jednego członka rodziny ustalonego w oparciu o
świadczenie pracownika
2. Ilości osób będących na utrzymaniu wnioskodawcy
3. Środków finansowych znajdujących się na koncie Funduszu
11
§5
Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych :
1. Emerytowany pracownik może skorzystać raz na 2 lata z dofinansowania
do sanatorium lub wczasów do wysokości 50% skierowania
2. Pracownicy oraz ich dzieci i młodzież otrzymują dofinansowanie
do wypoczynku według tabeli uwzględniającej wysokość dochodu na
członka rodziny *
3. Zapomogi losowe, materialne i zdrowotne przyznawane są zgodnie
z opracowanymi i przyjętymi zasadami (przy zapomogach zdrowotnych
nie uwzględnia się pracowników pedagogicznych ) **
4. Osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej może być
przyznana zapomoga raz w roku
5. Pracownicy administracji i obsługi mogą skorzystać z zapomogi zdrowotnej
po przedstawieniu wymaganych dokumentów
6. Pracownik zatrudniony w placówce może skorzystać z zapomogi zdrowotnej
dla dziecka po przedstawieniu wymaganych dokumentów ( zaświadczenie
o pobycie w szpitalu lub długotrwałym leczeniu u specjalisty)
7. Pracownik może skorzystać z zapomogi losowej w przypadku kradzieży,
pożaru, klęsk żywiołowych
8. Zmiany wysokości kwoty świadczeń będą uwzględniane w aneksie
Regulaminu
12
* Tabela dofinansowania do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników
Dzieci
pracowników
od
3r.ż.
do
24r.ż.
otrzymują
dofinansowanie
do wypoczynku wyłącznie na terenie kraju do zielonych szkół, obozów, kolonii,
wczasów do 14 dni wypoczynku w roku kalendarzowym, za osobodzień w oparciu
o przedłożone rachunki według tabeli świadczeń:
Dochód miesięczny
Wysokość dofinansowania
na członka rodziny
Pracownik
Dziecko
do 540zł
450zł
36zł/osobo dzień
541-1050zł
400zł
33zł/ osobo dzień
powyżej 1050zł
370zł
30zł/ osobo dzień
brutto
Wysokość
dopłaty
nie
może
przekroczyć
50%
poniesionych
kosztów
w przedstawionym rachunku
** Zasady przyznawania świadczeń:
zapomoga losowa, materialna, zdrowotna
 klęski żywiołowe, kradzieże itp. kwota od 400zł do 2.000 zł
 leczenie szpitalne, długotrwała choroba, operacja kwota od 300zł
do 1.000zł (dokumentacja od lekarza pierwszego kontaktu nie jest
uwzględniana przy rozpatrywaniu zapomogi zdrowotnej)
 choroba dziecka, koszty leczenia kwota od 200 do 400zł ( wyłącznie
w oparciu o zaświadczenie od lekarza specjalisty)
13
 bardzo trudna materialna sytuacja rodzinna kwota od 300zł do 1000zł
(z podatkiem)
§6
Warunkiem przyznania świadczeń są :
1. Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia
2. Złożenie oświadczenia o wysokości dochodu na członka rodziny (jeżeli
pracownik chce skorzystać z zapomogi materialnej)
3. W przypadku młodzieży uczącej się w szkołach średnich i wyższych
uczelniach
dziennych,
należy
przedstawić
co
roku
zaświadczenie
o kontynuowaniu nauki
4. Pracownik ubiegający się o dofinansowanie do wypoczynku dziecka musi
dostarczyć rachunek lub dowód wpłaty, które rozpatrywane są na
najbliższym
posiedzeniu
Komisji
Socjalnej.
Nie
są
rozpatrywane
jakiekolwiek zaświadczenia.
14
Postanowienia końcowe
§1
Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na
rok następny
§2
Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym
§3
Przekazanie środków na konto Funduszu winno nastąpić w następujących
terminach:
1. 75% całorocznego Funduszu do dnia 31 maja danego roku
2. 25% całorocznego Funduszu do dnia 30 września danego roku
§4
Postanowienia Regulaminu podaje się do wiadomości pracownikom, którzy
potwierdzają zapoznanie się z nim podpisem
§5
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu muszą być uzgodnione ze Związkami
Zawodowymi
§6
Regulamin obowiązuje od dnia uzgodnienia z zakładowymi organizacjami
związkowymi tj. od 2006 roku
15
Download