Pobierz protokół - osoby niepełnosprawne, plik z rozszerzeniem ""

advertisement
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno
tel. (59) 810 64 15, fax. (59) 810 64 01
e-mail: [email protected]
PROTOKÓŁ
ze spotkania dnia 8 czerwca 2016r.
1. Cel spotkania: opracowanie celów (głównego, strategicznych i operacyjnych), zaplanowanie
działań, których podjęcie przyczyni się do zrealizowania zaplanowanych celów.
2. Na
spotkaniu
obecni
byli
członkowie
podzespołu
roboczego
do
spraw
osób
niepełnosprawnych.
3. Stwierdzono, że sprawami którymi należy zająć się w ramach strategii są:
 postawy społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych, powinniśmy uczyć
społeczeństwo żyć z osobami niepełnosprawnymi i osoby niepełnosprawne jak
korzystać z pomocy społeczeństwa,
 pokonanie barier architektonicznych w urzędach, przychodniach, szpitalu,
 słaby dostęp do specjalistów, brak wizyt domowych, problemy z pielęgniarkami
środowiskowymi,
 brak możliwości wyjścia na rynek pracy,
 brak propozycji dziennej opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
4. Jako cel główny dla wszystkich podejmowanych w ramach strategii działań przyjęto: Dążenie
do stworzenia zintegrowanego, solidnie i efektywnie działającego systemu zapobiegania
i rozwiązywania problemów społecznych wśród mieszkańców powiatu.
5. Opracowano następujące cele i działania dla obszaru osoby niepełnosprawne:
Cel strategiczny:
Tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych
do życia zawodowego i społecznego.
Cel operacyjny 1:
Podniesienie świadomości społecznej w kwestii życia „z” i „obok”
osoby niepełnosprawnej
Działania:
- kampanie informacyjne, np: „człowiek niepełnosprawny
to też człowiek”,
-
wydawanie
niepełnosprawnych,
biuletynu/gazetki
powiatowej
dla
osób
- cykl artykułów w prasie lokalnej dotyczących codziennego życia
osób niepełnosprawnych,
- kampanie skierowane do matek dzieci niepełnosprawnych
i
społeczeństwa
o
problemach
i
możliwościach
osób
niepełnosprawnych.
Cel operacyjny 2:
Stworzenie
warunków
do
aktywizacji
zawodowej
osób
niepełnosprawnych
Działania:
- kampania informacyjna skierowana do pracodawców w celu
uświadomienia
im
korzyści
i
ograniczeń
związanych
z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej, wymiana informacji
pomiędzy pracodawcami na zasadzie dobrych praktyk,
- informowanie na stronach Centrum, powiatu, ośrodków pomocy
społecznej urzędu pracy o programach promujących zatrudnienie
osób niepełnosprawnych,
-stworzenie zakładu aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnej,
centrum integracji społecznej,
- lobbowanie aby w zamówieniach publicznych ogłaszanych przez
jednostki sektora finansów publicznych wprowadzać klauzule
społeczne dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych przez
firmy,
- umożliwienie osobom niepełnosprawnym zdobycie bądź zmianę
zawodu.
Cel operacyjny 3:
Tworzenie warunków do włączenia i aktywnego uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w życiu społeczności powiatu
Działania:
- lobbowanie za zniesieniem barier architektonicznych,
- tworzenie dziennych klubów spotkań,
- rozwój infrastruktury komunikacyjnej na poziomie gmin i powiatu,
-współpraca z sektorem organizacji pozarządowych działających na
rzecz grup osób niepełnosprawnych w celu wzmocnienia i rozwoju
ich działalności,
-
realizowanie
projektów
i
programów
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów,
- tworzenie warunków i mobilizowanie osób niepełnosprawnych
do podnoszenia i poszerzania swojej wiedzy oraz zdobywania
kwalifikacji
na
miarę
możliwości
fizycznych
danej
osoby
niepełnosprawnej,
-tworzenie lokali socjalnych,
- organizowanie kampanii informacyjnych w szkołach celem uczenia
dzieci tolerancji i życia z osobami niepełnosprawnymi.
Na tym spotkanie zakończono.
Download