Zwrot kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych Szkolenie osób

advertisement
Zwrot kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych
Szkolenie osób niepełnosprawnych moŜe być organizowane przez pracodawcę.
Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób
niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 80 % tych
kosztów, nie więcej jednak niŜ do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na
jedną osobę.
Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2, dokonuje starosta na warunkach i w wysokości
określonych w umowie zawartej z pracodawcą. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione
przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.
Pracodawca składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub
prezydenta miasta na prawach powiatu.
Jakie dokumenty naleŜy złoŜyć:
Do wniosku naleŜy dołączy dokumenty określone szczegółowo przez jednostkę organizacyjną
przyjmującą wnioski. W większości jednostek mogą to być:
1. kserokopia orzeczenia o niezdolności do pracy lub stopniu niepełnosprawności,
2. zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy zgodnej z
kierunkiem szkolenia,
3. kopia dokumentu potwierdzająca kwalifikacje zawodowe osoby niepełnosprawnej.
Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:
- wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie,
- wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub opiekuna
zatrudnionej
osoby
niepełnosprawnej
ruchowo
zaliczonej
do
niepełnosprawności,
- koszty podróŜy osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia,
znacznego
stopnia
- koszty podróŜy przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej
do znacznego stopnia niepełnosprawności,
- koszty zakwaterowania i wyŜywienia osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia
oraz tłumacza języka migowego albo lektora dla osób niewidomych,
- koszty usług doradczych, związane z danym szkoleniem,
- koszty obsługi administracyjno-biurowej stanowiące wydatki bieŜące związane z realizacją
szkolenia,
- koszty wynajmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia,
- koszty amortyzacji narzędzi i wyposaŜenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na
potrzeby szkolenia, z wyłączeniem narzędzi i wyposaŜenia zakupionych w ramach wsparcia
ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia,
- koszty materiałów szkoleniowych
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 Nr 14, poz. 92, z późn. zm.)
Download