Adres siedziby: 38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 15 Adres do

advertisement
Adres siedziby: 38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 15
Adres do korespondencji: 38-200 Jasło, ul. Konopnickiej 34b
tel/fax 13 445 8717, 17 715 8268, kom. 502 027 736
www.son.org.pl e-mail: [email protected] [email protected]
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
Członek Rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego
Członek Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
REGON - 370392878, NIP - 685-19-66-208, Nr KRS - 0000036699
BANK PEKAO S.A. IO/JASŁO 57 1240 2337 1111 0000 3731 1393
Jasło, 05 maj 2011 r.
SZANOWNI PAŃSTWO,
Pani Joanna Fedak – Minister Pracy
Pan Jarosław Duda – Minister Pracy, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
PROŚBA O INTERPRETACJĘ - dotyczy : Art. 1, p. 4 USTAWY z dnia 29 października 2010 r. o
zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
niektórych innych ustaw1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 226 poz. 1475) dot. czasu pracy osoby niepełnosprawnej.
Członkowie naszego Stowarzyszenia będący zarazem pracownikami wielu zakładów pracy
chronionej oraz firm z tzw. rynku otwartego monitują nam o nieporozumieniach jakich obecnie
doświadczają podczas badań okresowych w sytuacji, gdy proszą lekarza przeprowadzającego badania
profilaktyczne o zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy – o którym mówi
art.1, p.4 ww. ustawy o treści :
Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.2)) wprowadza
się następujące zmiany:
4) w art. 15:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz
przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący
opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości
stosowania skróconej normy czasu pracy.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Normy czasu pracy, o których mowa w ust. 2, stosuje się od dnia przedstawienia pracodawcy
zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Koszty badań, o których mowa w ust. 2, ponosi pracodawca.”;
I. PODŁOŻEM ZNACZNYCH NIEPOROZUMIEŃ NA LINII LEKARZ-PRACOWNIK,
SKUTKUJĄCYCH ODMOWĄ WYDANIA STOSOWNYCH ZAŚWIADCZEŃ SĄ :
1) lekarze nie chcą już teraz stosować się przepisów, które mają wejść w życie dopiero 1 stycznia 2012,
co skutkuje dla pracownika koniecznością kolejnej wizyty i badań z końcem roku;
- tu pytanie : na czyj wniosek pracownik ma się udać na takie dodatkowe badania, czy w czasie
pracy, czy poza pracą, czy i jak Pracodawca ma płacić pracownikowi za czas takich badań itp.
2) lekarze nie chcą wypisywać zaświadczeń z treścią ‘skrócona norma czasu pracy’ gdyż takowej
definicji nie ma w prawie polskim;
Tu: Kodeks Pracy, w Art. 143. definiuje jedynie ‘skrócony system czasu pracy’ o nw. treści : ‘’Na pisemny
wniosek pracownika może być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy. W tym systemie jest dopuszczalne
wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego
wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca.’’
3) lekarze nie wiedzą na podst. jakich badań i kryteriów mają decydować, którzy z pracowników
niepełnosprawnych mają pracować krócej lub dłużej;
4) zwracają także uwagę, że nie ma też wytycznych na jaki czasookres należy wystawiać takowe
zaświadczenia oraz czy za ww. badania i zaświadczenia należy im się dodatkowe wynagrodzenie.
II. PONAD TO SAMI NIEPEŁNOSPRAWNI PRACOWNICY TAKŻE MAJĄ TU WIELE
NIEJASNOŚCI DO KTÓRYCH NALEŻĄ :
1) po jakim czasie i po spełnieniu jakich warunków pracownik może wystąpić ponownie o stosowne
zaświadczenie o skróconej normie czasu pracy;
2) jeśli obecnie czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności wynosi 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo to - w przypadku nie wydania ww.
zaświadczenia, sumaryczny roczny czas pracy takiej osoby niepełnosprawnej wzrośnie aż o 28 dni
roboczych - zatem:
- czy pracownicy Ci otrzymają dodatkowy urlop w wysokości 28 dni rekompensujący sumaryczny wzrost
czasu pracy czy też wyższe wynagrodzenie tj. za każdą dodatkową wyżej płatną godzinę pracy –
stosownie do treści Art. 18. ust. 2. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu
zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na normy czasu pracy, o których mowa w art. 15,
ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.
Tu: proszę zwrócić uwagę na to, iż – zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby niepełnosprawne
ze stopniem umiarkowanym są to osoby całkowicie niezdolne do samodzielnego wykonywania pracy, a
osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności - obok ww., są także całkowicie niezdolnymi do
samodzielnego życia – co może spowodować, że tak szybki skokowy wzrost czasu pracy będzie
bardzo negatywnym dla ich zdrowia i resztek sprawności !
3) czy w przypadku wzrostu czasu pracy uzasadnionym jest równoczesny wzrost miesięcznych
dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, które otrzymuje ich Pracodawca;
Tu: Wypłata ww. dofinansowań przez PFRON ma m.in. rekompensować mniejszy wymiar czasu
pracy pracowników niepełnosprawnych - zatem czy w kontekście ww. nie dojdzie do ich likwidacji.
4) czy w przyszłości obecne miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń za cały okres zatrudnienia nie
będą całkowicie zaniechane na rzecz dofinansowań okresowych – max. 6-cio miesięcznych ?
Tu: pytanie to jest zasadne po wypowiedzi min. Dudy w dn. 27-04 b.r. w Sejmie na konferencji
„Równe szanse w pracy – niepełnosprawni obywatele w Polsce i w krajach UE” gdzie Pan Minister
powiedział m.in.. że intencją rządu jest bezpośrednie wspieranie zatrudnienia niepełnosprawnych
jedynie przez pół roku - na wzór brytyjski – co szczegółowo ma definiować nowa ustawa o osobach
z niepełnosprawnością, która ma powstać w najbliższych 3-latach i zastąpić nowelizowaną kilkadziesiąt
razy ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
5) czy Ministerstwo dostrzega w niejednoznaczności zapisów ww. art.1, p.4. korupcjogenne
niebezpieczeństwo uznaniowości wystawiania stosownych zaświadczeń, a jeśli tak to jakie będą podjęte
przeciwdziałania temu zjawisku;
6) czy Ministerstwo dostrzega w niejednoznaczności zapisów ww. art.1, p.4. potencjalne źródła napięć
pomiędzy pracownikami niepełnosprawnymi ze wzgl. na niebezpieczeństwo uznaniowości wystawiania
stosownych zaświadczeń, a jeśli tak to jakie będą podjęte przeciwdziałania temu zjawisku;
7) czy Ministerstwo Pracy – Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych dostrzega w
niejednoznaczności zapisów ww. art.1, p.4. niebezpieczeństwo stosowania mobbingu wobec
niepełnosprawnych pracowników najcięższych schorzeń, którzy odważą się wystąpić o dodatkowe
badania w celu otrzymania w odniesieniu do swej osoby zaświadczenia o celowości stosowania
skróconej normy czasu pracy, a jeśli tak to jakie będą podjęte przeciwdziałania temu zjawisku;
III. ENTUZJAZMEM – MIMO ZNACZNEGO WZROSTU CZASU PRACY, NIE PAŁAJĄ
TUTAJ TAKŻE I SAMI PRACODAWCY GDYŻ OBAWIAJĄ SIĘ, ŻE :
1) brak jasnych kryteriów orzekania, którzy z pracowników niepełnosprawnych mają pracować krócej lub
dłużej, doprowadzi z czasem do uznaniowości wypisywania stosownych zaświadczeń co będzie źródłem
napięć i złej atmosfery w pracy;
2) stosunkowo szybki i znaczny (o 28 dni roboczych) wzrost czasu pracy poskutkuje dużymi żądaniami
płacowo-urlopowymi, których spełnienie zachwieje finansami i organizacją produkcji,;
3) zaś niespełnienie powyższych może doprowadzić do sabotowania pracy i strat przewyższających zyski
z dłuższego czasu pracy:
4) dłuższy czas pracy niepełnosprawnych pracowników najcięższych schorzeń i niepełnosprawności to
także ryzyko większej wypadkowości w pracy;
SZANOWNI PAŃSTWO, prosząc o szczegółowe wyjaśnienia i odpowiedzi na wyżej
zasygnalizowane kwestie, równocześnie poddajemy pod rozwagę czy w związku z powyższymi
niejasnościami i zagrożeniami nie byłoby warto jeszcze raz pochylić się nad nowelą ustawy o
rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, co poskutkowały by jednoznacznymi zapisami
w kwestii czasu pracy tych osób tj.:
- na 7-godzinny tak jak jest w obecnie obowiązujących przepisach,
- lub na normalny 8-godzinny z odpowiednią rekompensatą płacową lub urlopową
(Pracownicy) lub bez takowej rekompensaty (Pracodawcy).
za czym jednoznacznie opowiadają się zarówno lekarze prowadzący badania profilaktyczne, jak i
niepełnosprawni pracownicy oraz ich Pracodawcy.
Z uwagi na aktualność sprawy – toczące się badania okresowe, nieporozumienia i niejasności,
bardzo prosimy o w miarę szczegółową i pilną odpowiedź.
Z poważaniem
Ryszard Dzik, Prezes SON ‘Podkarpacie’
Download