MEMO do służb medycyny pracy – szczególnie lekarzy

advertisement
Informacja dla klientów korporacyjnych :
Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – zmiany w przepisach, orzecznictwo
medycyny pracy
Od 1.01.2012 r weszły w życie zapisy prawne dotyczące osób niepełnosprawnych – w tym również
czasu pracy osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.
Poniżej fragment ujednoliconego tekstu ustawy dotyczący tego tematu. (W nawiasach
kwadratowych znajdują się zapisy, które obowiązywały do tej pory, jednak zostały zmienione
i usunięte. Pogrubionymi literami zaznaczono nowe, wprowadzone treści.):
USTAWA
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych1) z późniejszymi zmianami
Art. 15.
1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin
tygodniowo.
[2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35
godzin tygodniowo.]
<2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo,
jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku
lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby
zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.>
<2a. Normy czasu pracy, o których mowa w ust. 2, stosuje się od dnia przedstawienia
pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.>
3. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
[4. Wymiar czasu pracy ustalony zgodnie z ust. 1 lub 2 obowiązuje od dnia następującego po
przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.]
<4. Koszty badań, o których mowa w ust. 2, ponosi pracodawca.>
Art. 16.
1. Przepisów art. 15 nie stosuje się:
1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne
pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.
2. Koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca.
Nowe brzmienie ust. 2 i 4 oraz dodany ust. 2a w art. 15 wchodzą w życie z dn. 1.01.2012 r.
(Dz.U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1475).
Wynika z tego, że cześć osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności zwróci
się do Państwa z prośba o badania lekarskie, dzięki którym będą mogły zachować dotychczasowy
przywilej skróconego czasu pracy.
Badania spowodowane opisanymi zmianami przepisów traktujemy jako wcześniejsze badania
okresowe – podobnie jak w przypadku wcześniejszych badań osób, które skarżą się na określone
dolegliwości w związku z warunkami pracy i proszą o wcześniejsze badanie..
SKIEROWANIE NA BADANIA MEDYCYNY PRACY :
Prosimy wszystkich Pracodawców, którzy zatrudniają osoby ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności i chcą skierować pracownika na badania medycyny pracy w związku
w w/w zmianami prawnymi o :
Wydanie skierowania na badania okresowe,
Dopisanie na skierowaniu informacji o powodzie tego badania : np. „Umiarkowany/
znaczny stopień niepełnosprawności – czy może pracować 8 h/d ?”
ZAŚWIADCZENIE Z BADAŃ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ :
Ponieważ w tych badaniach zarówno pracodawca jak i pracownik oczekują konkretnej odpowiedzi
dotyczącej czasu pracy, poprosiliśmy lekarzy medycyny pracy Medicover aby na zaświadczeniu
umieścili stosowną informację np. :
„Wskazana praca jak do tej pory w skróconym wymiarze czasu pracy 7h/d.”
lub
„Może pracować w pełnym wymiarze czasu pracy”.
Mamy nadzieję, że powyższe informacje wyjaśniają mogące powstać wątpliwości i pozwolą nam
sprawnie przeprowadzić proces dodatkowych badań pracowników z niepełnosprawnością.
W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt.
dr n.med. Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska
Kierownik ds Profilaktyki i Medycyny Pracy
tel. 510 217 695, e-mail: [email protected]
Download