Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

advertisement
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
http://pupsokolka.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących
pracy
Osoby niepełnosprawne to osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo
utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do
wykonywania pracy zawodowej, pod warunkiem, że uzyskały one orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Organami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności są:
Lekarz Orzecznik ZUS - orzecznictwo do celów ubezpieczeniowych (rentowych)
Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności - w sprawach pozaubezpieczeniowych
(pozarentowych)
Ustalone zostały trzy stopnie niepełnosprawności:
- stopień znaczny - niezdolny do pracy albo zdolny do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i
wymagający, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób
w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
- stopień umiarkowany - niezdolny do pracy albo zdolny do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej
lub wymagający czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
- stopień lekki - częściowo niezdolny do pracy
W zależności od oceny trwałości naruszenia sprawności organizmu oraz rokowania co do odzyskania
poprawy stanu zdrowia zaliczenie do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności
może być orzeczone trwale lub okresowo.
Rejestracja osób niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce lub Filia Powiatowego
Urzędy Pracy w Dąbrowie Białostockiej.
Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:
osoby bezrobotnej - posiadającej aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności, niezatrudnionej i nie
wykonującej innej pracy zarobkowej, zdolnej i gotowej do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie
wymiaru czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, nie
posiadającej uprawnień do świadczeń rentowych lub zasiłku stałego na podstawie przepisów o pomocy
społecznej
osoby poszukującej pracy - posiadającej aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności oraz
posiadającej przychód w postaci
renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej bądź zasiłku stałego z Ośrodka Pomocy Społecznej.
Jednym z warunków zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jest przedłożenie przez nią orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ.
W ramach rehabilitacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy udziela pomocy w zakresie:
- pośrednictwa pracy,
- poradnictwa zawodowego,
- szkoleń,
- stażu,
- prac interwencyjnych,
- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub
- rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
- zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
- niepełnosprawnej,
Wydatki na instrumenty oraz usługi rynku pracy są finansowane w zakresie osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych jako:
bezrobotne - ze środków Funduszu Pracy
poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Ciekawe linki dla osób niepełnosprawnych:
www.pfron.org.pl
www.niepelnosprawni.info.pl
www.bezbarier.pl
www.pelnosprawniwpracy.pl
www.pomocspoleczna.ngo.pl
www.bazy.ngo.pl
www.baza-wiedzy.pl
Download