i informacja ogólna

advertisement
I INFORMACJA OGÓLNA
Adres zespołu:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Kościuszki 2
57-300 Kłodzko
Tel. (074)865-86-88
Przewodniczący Zespołu – Alicja Kobylińska
Sekretarz Zespołu – Edyta Helińska
Godziny przyjmowania interesantów: 7.30 – 15.30
Podstawę prawną działania Zespołu to:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zmianami),
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie
kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17,
poz. 162),
3. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003
r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr
139, poz. 1328).
ZAKRES DZIAŁANIA
1. Zespół orzeka o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do szesnastego roku życia)
i o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej szesnastu lat).
Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Osoba
ubiegająca się o orzeczenie składa w oryginale wniosek w sprawie wydania orzeczenia ( wzór
nr 1 lub wzór nr 2 - formularze do pobrania w formacie .rtf) oraz zaświadczenie lekarskie o
stanie zdrowia (formularz wniosku do pobrania w formacie .rtf) wydane dla potrzeb zespołu
do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zaświadczenie powinno być wystawione nie
wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku.
Do powyższych dokumentów należy dołączyć (w kserokopiach)
-posiadaną dokumentację medyczną umożliwiającą ustalenie niepełnosprawności lub stopień
niepełnosprawności (szpitalne karty informacyjne, opinie lekarzy specjalistów, wyniki
testów i badań specjalistycznych, opis badań rtg, usg, itp)
- poprzednie orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub
dotychczasowe orzeczenie organu rentowego: ZUS, KRUS, KIZ, MON
Orzeczenia wydawane są do następujących celów:
1.Odpowiednie zatrudnienie
2. Szkolenia w tym specjalistycznego
3. Zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
4. Uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
5. Konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz
pomoce techniczne
6. Korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji
7. Konieczności stałej, lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
8. Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia rehabilitacji i edukacji
9. Spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005r. Nr 108, poz. 908)
10.Prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
Orzeczenia nie stanowią podstawy wypłaty renty inwalidzkiej, a od dnia 01.10.2003 r. także
renty socjalnej.
2.
Zespół
wydaje
legitymacje
dokumentujące
niepełnosprawność.
Legitymacja wydawana jest na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu
do niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, a także na podstawie orzeczeń
lekarza orzecznika ZUS, orzeczeń o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidów (dotyczy
orzeczeń wydanych przed 01.01.1998 r) oraz orzeczeń o niezdolności do pracy w
gospodarstwie rolnym (wydanych przed 01.01.1998 r.).
W celu uzyskania legitymacji należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie legitymacji
osoby niepełnosprawnej (formularz wniosku do pobrania w formacie .rtf), kserokopię
orzeczenia (oryginał przedłożyć do wglądu) oraz jedno aktualne zdjęcie (tylko w przypadku
osoby powyżej 16 lat; legitymacje dzieci do 16 roku życia nie zawierają zdjęcia).
Legitymację można odebrać osobiście okazując dowód osobisty lub upoważnić pisemnie inną
osobę do odbioru. Osoba upoważniona okazuje dowód osobisty swój i wnioskodawcy.
Wydanie legitymacji jest bezpłatne.
Download