Czas pracy osoby niepełnosprawnej

advertisement
Czas pracy osoby niepełnosprawnej
Kwestie związane z czasem pracy osoby niepełnosprawnej reguluje art 15 ustawy z 27 sierpnia
1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnopsrawnych.
Generalna zasada dotycząca wymiaru czasu pracy dla osoby niepełnosprawnej wówi, że czas pracy
osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Wynosi więc
dokładnie tyle samo ile normy czasu pracy określone w kodeksie pracy, które są obowiązujące dla
większości pracowników w Polsce.
Jednakże od tej generalnej normy, istnieją poważne wyjątki, które powodują, że w praktyce czas
pracy większości osób niepełnosprawnych jest krótszy niż wskazany powyżej. Wymiar czasu pracy
zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika. W związku z tym czas pracy osób
niepełnosprawnych wygląda następująco:
1. Czas pracy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na
dobę i 35 godzin tygodniowo.
2. Czas pracy osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin
na dobę i 35 godzin tygodniowo.
3. Czas pracy osób z lekkim stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę
i 40 godzin tygodniowo.
Są to normy czasu pracy na tzw "cały etat”. Jeżeli osoba niepełnosprawna pracuje w niepełnym
wymiarze czasu pracy, wtedy te normy czasu pracy ulegają proporcjonalnemu obniżeniu. Należy
tutaj wyjaśnić, że obniżona norma czasu pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności (czyli 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo), nie powoduje, że obniżony
jest także wymiar czasu pracy takiej osoby. W jej przypadku praca w tym wymiarze godzin jest
pracą na "pełen etat". I każdy obniżony wymiar czasu pracy liczymy od 7 i 35 godzn (czyli tzw.
całego etatu)
W konsekwencji wymiar czasu pracy osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, pracującej na "pół etatu" wynosi 3,5 godz na dobę i 17,5 godz. tygodniowo.
Natomiast dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności czas pracy na "pół etatu" będzie
wynosił 4 godz. na dobę i 20 godz. tygodniowo.
Inną ważną kwestią związana a czasem pracy, jest to osoba niepełnosprawna nie może być
zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Zasada ta dotyczy także osób
niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności.
Ustawa w art. 16 określa, że w szczególnych sytuacjach, czas pracy osób ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może wynosić 8 godz. na dobę oraz 40 godz.
tygodniowo, oraz że osoby niepełnosprawne mogą pracować w porze nocne lub w godzinach
nadliczbowych. Będzie to możliwe w dwóch przypadkach:
a) pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu (jeżeli więc pracodawca zatrudnia np. osobę ze
znacznym stopniem niepełnopsrawności na stanowisku stróża, może zgodnie z prawem określić
jego wymiar czasu pracy na 8 godz. na dobę i 40 godz. tygodniowo, oraz zatrudniać go w porze
nocnej)
b) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w
razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.
Warto zwrócić uwagę że przepis mówi o wniosku zatrudnionego niepełnosprawnego pracownika,
czyli pracodawca nie może zmusić pracownika do pracy w podwyższonym wymiarze czasu pracy
lub do pracy w nocy. To jest wyłącznie wola osoby niepełnosprawnej. Jeżeli lekarz medycyny pracy
wyrazi zgodę na pracę w podwyższonym wymiarze (czyli 8 i 40), wtedy pracownik może wystąpić
do pracodawcy o podwyższenie wymiaru czasu pracy
Download