II. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku - wsm

advertisement
INSTYTUCJONALNE I PRAWNO-PODATKOWE ASPEKTY
PRAWA PRACY
I. Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy
1. Charakter prawny stosunku pracy.
2. Nawiązanie umownego stosunku pracy.
3. Podmioty stosunku pracy.
4. Umowa o pracę.
5. Inne podstawy nawiązania stosunku pracy.
6. Inne formy wykonywania pracy (umowy cywilnoprawne, wolontariat, praca
tymczasowa).
45 min.
II. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy
1. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.
2. Wypowiedzenie umowy o pracę.
3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
4. Zmiana warunków umowy o pracę.
5. Wygaśnięcie stosunku pracy.
6. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku
pracy.
45 min.
III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą
1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę.
2. Ustalanie wynagrodzenia za pracę.
3. Systemy prawne regulowania wynagradzania za pracę.
4. Składniki wynagrodzenia za pracę.
5. Ochrona wynagrodzenia za pracę.
6. Inne świadczenia związane z pracą.
45 min.
IV. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Odpowiedzialność
porządkowa i materialna pracowników
1. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.
2. Odpowiedzialność porządkowa pracownika.
3. Odpowiedzialność materialna pracownika (za szkodę wyrządzoną pracodawcy, osobie
trzeciej).
4. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.
45 min.
V. Czas pracy oraz urlopy wypoczynkowe i bezpłatne
1. Pojecie czasu pracy.
2. Systemy czasu pracy.
3. Praca w porze nocnej oraz w niedziele i święta.
4. Praca w godzinach nadliczbowych.
5. Okresy odpoczynku i przerwy w pracy.
6. Urlopy wypoczynkowe.
7. Urlopy bezpłatne.
45 min.
VI. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem oraz spory o
roszczenia z zakresu prawa pracy
1. Ochrona stosunku pracy kobiet w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego
2. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
3. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.
4. Przedawnienie roszczeń.
5. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
45 min.
VII. Zatrudnienie i ochrona pracujących młodocianych
1. Pojęcie młodocianego.
2. Zatrudnienie młodocianych (przygotowanie zawodowe, umowa o pracę przy
wykonywaniu lekkich prac).
3. Ochrona zdrowia młodocianych
4. Urlopy wypoczynkowe młodocianych.
45 min.
VIII. Bezpieczeństwo i higiena pracy
1. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP.
2. Profilaktyczna ochrona zdrowia (badania lekarskie, ocena ryzyka zawodowego).
3. Wypadki przy pracy.
4. Szkolenia z zakresu BHP
5. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
45 min.
IX. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników.
1. Uwagi ogólne.
2. Podstawa wymiary składek.
3. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa.
4. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
45 min.
X. Obowiązki podatkowe związane z zatrudnieniem.
1. Uwagi ogólne.
2. Obowiązku podatkowe związane z zatrudnieniem pracownika.
45 min.
opracował
mgr Przemysław Grzelak
Download