Oświadczenie pracodawcy o trudnościach w zatrudnieniu

advertisement
Załącznik nr 5
do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków KFS
OŚWIADCZENIE PRACODAWCY
O TRUDNOŚCIACH W ZATRUDNIENIU PRACOWNIKÓW
W BRANŻY/ZAWODZIE1
Oświadczam, iż w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia z KFS,
oferuję miejsca pracy i jednocześnie zgłaszam trudności z zatrudnieniem pracowników
w branży/zawodzie:
1)………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………………
4)………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie oświadczam, iż trudności w zatrudnieniu pracowników w ww.
branżach/zawodach były przeze mnie sygnalizowane w następujący sposób (proszę
wskazać datę oraz nazwę instytucji za pośrednictwem której ogłaszano informację dot.
wolnego stanowiska pracy):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
(podpis i pieczątka Pracodawcy)
UWAGA! Pracodawca wypełnia niniejsze oświadczenie tylko w przypadku, gdy ubiega się o udzielenie
wsparcia z KFS zgodnie z priorytetem I do KFS tj. kształceniem ustawicznym w branżach/zawodach,
gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnieniem pracowników.
1
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards