polityka-pieniezna-i-fiskalna-polityka

advertisement
2
Polityka pieniężna - (monetarna) jej zadaniem jest regulowanie wewnętrznej wartości pieniądza,
czyli jego krajowej siły nabywczej. Bank centralny wpływa na krajową stopę procentową i w
zależności od prowadzonej strategii kurs wymiany waluty krajowej względem innych walut. Bank
centralny - jest nietypowa instytucją finansową. Z jednej strony należy do publicznego systemu
finansowego, z drugiej strony jego funkcjonowanie jest związane z rynkowym systemem
finansowym. Dostarcza społeczeństwu dobra publiczne w postaci efektów polityki pieniężnej
wchodząc w interakcje z prywatnymi instytucjami finansowymi. Zwykle powstały w wyniku
decyzji władz państwowych. Decyduje o podaży pieniądza, oddziałując na wielkość produkcji,
zatrudnienia i inflacji. Funkcje BC: - ustalanie stóp procentowych; - stabilizowanie wartości
pieniądza; - emitowanie banknotów; - pełnienie roli banku banków; - obsługa skarbu państwa; - rola
centrum walutowego kraju; - wykonywanie czynności administracyjnych; Cele polityki pieniężnej: stabilizowanie ogólnego poziomu cen; - ograniczenie wahań wartości pieniądza; - obniżenie stopy
inflacji; - walka z deflacją; Strategie polityki pieniężnej: - strategia kontroli podaży pieniądza (wzrost określonego agregatu podaży pieniądza); - strategia kontroli kursu walutowego - (wzrost
poziomu kursu walutowego); - strategia bezpośredniego celu inflacyjnego; - strategia o charakterze
mieszanym; Instrumenty polityki pieniężnej: - administracyjne; - rynkowe; - o charakterze
mieszanym; Polityka fiskalna - Ogół czynników związanych z gromadzeniem i wydawaniem
środków publicznych, niezbędnych do funkcjonowania państwa. Realizuje ją rząd, przy użyciu
odpowiednich narzędzi i odpowiada za jej realizację przed parlamentem. Zakres polityki fiskalnej: wszystkie posunięcia rządu w sferze wpływów i wydatków budżetowych; - wpływ na podział
dochodów i aktywność gospodarczą; - wybór metod i źródeł gromadzenia dochodów; - sposób
realizacji wydatków publicznych; Funkcje polityki fiskalnej: - alokacyjna - podział czynników
produkcji między sektor publiczny i prywatny; - redystrybucyjna - wtórny podział dochodów w
następstwie podziału pierwotnego, ustalonego przez rynek; - stabilizacyjna - zapewnienie stabilnego
wzrostu gospodarczego przy optymalnym wykorzystaniu potencjału ekonomicznego; - kapitałoworedystrybucyjna - redystrybucja dochodów, alokacja środków;
(…)
… na poziom i strukturę globalnego popytu można oddziaływać na kształtowanie się realnych
procesów gospodarczych.
- Pasywna polityka fiskalna - działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury;
- Aktywna polityka fiskalna - gdy rząd zmienia wydatki i dochody w zależności od sytuacji
gospodarczej;
Środki realizacji polityki fiskalnej:
- polityka podatkowa - (przymusowość, bezzwrotność, nieodpłatność, jednostronność, pieniężna
forma), najpowszechniejsza forma daniny publicznej. Podatki: (dochodowy, od towarów i usług,
akcyza, od gier, od nieruchomości, od spadków i darowizn);
- polityka celna - cło jako element polityki fiskalnej i ochrony rodzimej produkcji;
…
Polityka budżetowa i pieniężna
Czynniki kształtujące podaż i popyt
Polityka fiskalna - Polityka pieniężna
Polityka gospodarcza - notatki na egzamin
Polityka finansowa państwa - Polityka pieniężna
Polityka budżetowa - Polityka pieniężna
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download