Imię i nazwisko

advertisement
Imię i nazwisko: ............................................
DSM zaoczne
MAKROEKONOMIA – kol. II
przykładowy zestaw
1. Zdefiniuj poniższe kategorie:
- mnożnik kreacji pieniądza -
krzywa LM –
-
polityka fiskalna –
-
zarządzanie popytem –
2. Omów efekt wypierania:
3. Gospodarka opisana jest następującymi zależnościami:
C = 200 + 0,8 YD
I = 300 – 1.500 r
NX = 200 – 0,1 Y – 500 r
G = 300
t = 25%
Ms = 500
Md = 0,5 Y – 2.000 r
A/ Wykreśl krzywą IS.
B/ Wykreśl krzywą LM.
C/ Ustal poziom parametrów, przy których rynek dóbr i usług oraz rynek pieniądza
będzie zrównoważony.
D/ Przedstaw konsekwencje współwystępowania restrykcyjnej polityki fiskalnej, w
wyniku której ograniczono wydatki rządowe o 100 oraz ekspansywnej polityki
pieniężnej, w wyniku której podaż pieniądza wzrosła o 100.
4. Omów podstawowe funkcje banku centralnego:
5. Przedstaw możliwe warianty zarządzania popytem:
6. */ Które z poniższych zmian są przejawem ekspansywnej polityki fiskalnej:
a/ wzrost wydatków państwa
b/ zmniejszenie podatków bezpośrednich
c/ obniżenie poziomu stóp procentowych
d/ zwiększenie deficytu budżetowego.
*/ Które z poniższych działań spowoduje przesunięcie w prawo krzywej LM:
a/ wzrost wydatków rządowych
b/ wzrost podaży pieniądza
c/ zwiększenie siły reakcji popytu na pieniądz na zmiany dochodu
d/ zwiększenie wrażliwości popytu inwestycyjnego na zmiany stopy procentowej.
*/ Kiedy gospodarka rozwija się w zbyt szybkim tempie i pojawiają się tendencje
inflacyjne, bank centralny powinien:
a/ skupować bony skarbowe
b/ podnieść stopę dyskontową
c/ obniżyć stopę rezerw obowiązkowych
d/ znieść limity kredytowe.
7. W oparciu o model IS – LM przedstaw skutek zwiększenia deficytu budżetowego:
8. Oceń, czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe – odpowiedz krótko uzasadnij:
*/ Przejawem restrykcyjnej polityki fiskalnej jest zwiększenie stopy procentowej lub
ograniczenie wydatków rządowych.
.........................
*/ Zarządzanie popytem polega na stosowaniu polityki fiskalnej i monetarnej w celu
pobudzenia popytu globalnego.
........................
*/ Bank centralny może zmniejszyć podaż pieniądza ograniczając ilość gotówki, jaką
banki komercyjne muszą trzymać w postaci rezerw obowiązkowych. ……………
Download