makroekonomia-pytania-i-odpowiedzi

advertisement
11
W pytaniach poruszone zostały następujące zagadnienia: nowa makroekonomia klasyczna,
skuteczność polityki fiskalnej w modelu Fleminga, wzrost wydatków państwa a zmiana wydatków
konsumpcyjnych , inwestycji i eksportu netto, motyw portfelowy trzymania pieniądza, krzywa
Philipsa a szok podażowy, prywatny i społeczny koszt bezrobocia, rodzaje bezrobocia, koszty
inflacji, proces dostosowań po wstrząsie podażowym, skuteczność polityki pieniężnej w modelu
Mundella - Flaminga, zjawisko redystrybucji pomiędzy kredytobiorcami a kredytodawcami, rynek
walut obcych, źródło popytu i podaży na waluty obce, podaż pieniądza a stopy rezerw
obowiązkowych w bankach komercyjnych, poglądy monetarystów na temat zagadnień
makroekonomistów, krzywe LM, AS i AD, zarzuty Romera przeciwko krzywej islm,proces
dostosowań, deficyt bilansu płatniczego a podaż pieniądza
1. charakterystyka nowej makroekonomii klasycznej - główne zagadnienia
Gospodarka natychmiast się równoważy - doskonała elastyczność cen i płac.
Oparta na racjonalnych założeniach polityka państwa - jasność w jakim okresie czasu jest
prowadzona.
Ingerencja państwowa jest zbędna i niewłaściwa.
Źródłem niestabilności w gospodarce - zakłócenia rynku pieniądza
Racjonalne oczekiwania podm. gosp.
Rynek sam dochodzi do równowagi przy neutralnej topie bezrobocia
Dostatecznie długi czas na dostosowania
Polityka dochodowa nie ma znaczenia
2. skuteczność polityki fiskalnej w modelu fleminga - ... w systemie płynnego kursu walutowego
Wpływ zmian stop procentowych na kurs walutowy i konkurencyjność międzynarodową w
warunkach kursu płynnego zmniejsza skuteczność polit. fiskalnej w krótkim okresie. Jeżeli rząd
zwiększa wydatki budżetowe to ekspansja ta powoduje wzrost łącznego popytu i stopy proc.
Wyższa stopa powoduje podwyższenie natychmiastowe nominalnego kursu walutowego co pozwala
zapobiec napływowi kapitału. Spadek popytu na eksport netto jeszcze bardziej ogranicza
skuteczność ekspansji fiskalnej, której celem jest pobudzenie popytu globalnego w krótkim okresie.
5. jaka będzie zmiana wydatków konsumpcyjnych, inwestycji i exportu netto w długim i krótkim
okresie po wzroście wydatków państwa-- wykresy i opisać na podstawie równań exportu itd.Wyższe
wydatki państwa prowadza do przesunięcia wykresu popytu globalnego w gore przez co poziom
dochodu równowagi podnosi się. Jeżeli nie nastąpi równoczesna zmiana - zwiększenie rozmiarów
podaży pieniądza to stopy procentowe musza wzrosnąć aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi
popytu na pieniądz. Wyższa stopa procentowa powoduje wypieranie wydatków sektora publicznego
na konsumpcje i inwestycje
6. Motyw portfelowy trzymania pieniądza Przyczyna istnienia motywu portfelowego utrzymywania
pieniądza jest niechęć ludzi do ryzyka. Ludzie są skłonni poświęcić wyższa przeciętnie stopę zwrotu
dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa lokat tj. Takiego portfela inwestycyjnego, który przyniesie
niższą, ale dającą się łatwiej przewidzieć stopę zwrotu. Niektóre rodzaje aktywów, np. akcje
przedsiębiorstw, zapewniają w przeciętnych warunkach wysoka stopę zwrotu, inwestycje w nie są
jednak dość ryzykowne. W niektórych latach stopa zysku z akcji jest bardzo wysoka, w innych
jednakże bywa nawet ujemna. Kiedy ceny akcji spadają, akcjonariusze mogą ponieść straty
kapitałowe, które przewyższą należne im wypłaty dywidend. Inwestycje w inne rodzaje aktywów
finansowych są znacznie mniej ryzykowne, ale tez ich dochodowość jest zazwyczaj znacznie niższa
niż przeciętny zysk aktywów o wysokim stopniu ryzyka.
(…)
…, iż lepiej pozostać bezrobotnym, niż przyjąć ofertę pracy za obowiązującą na rynku stawkę plac.
W tych okolicznościach prywatny koszt bezrobocia (płaca utracona z powodu niepodjęcia pracy)
jest mniejszy niż prywatne korzyści wynikające z bycia bezrobotnym. Bezrobotny jest uprawniony
do otrzymywania płatności transferowych od państwa. Występują one w dwóch postaciach.
Pracownicy, którzy dokonywali kiedyś wpłat na państwowy program ubezpieczeń, maja prawo do
zasiłku uzupełniającego, który jest ostatnia linia obrony obywateli przed nędzą w brytyjskim
państwie dobrobytu.
Społeczny koszt bezrobocia: Istnieje jedna oczywista różnica miedzy korzyścią społeczną. Dla
jednostki zasiłek dla bezrobotnych i zasiłek uzupełniający są częścią korzyści związanych z
pozostawaniem bezrobotnym. Te płatności transferowe…
… bodźców do nadmiernego wzrostu bezrobocia dobrowolnego. Przymusowe bezrobocie oznacza
jeszcze wyższy koszt społeczny. Ponieważ gospodarka produkuje mniej dóbr, niż pozwalają na to
jej możliwości, mamy do czynienia z marnotrawstwem, tj. Rezygnacja ze strumienia produktów,
które mogłyby być wytworzone, gdyby bezrobotni znaleźli prace. Co więcej bezrobocie typu key
ma charakter przymusowy, można założyć, ze powoduje ono więcej ludzkiego cierpienia i strat
psychicznych niż bezrobocie dobrowolne 10. rodzaje bezrobocia - Frykcyjne to niemożliwy do
obniżenia poziom bezrobocia występujący w każdym rozwijającym się spol. Tworzą je osoby o
ułomnościach fizycznych i psychicznych, które uniemożliwiają im podjecie pracy. Są to również
osoby które chwilowo nie mogą podjąć pracy ze względu na zmianę zawodu. n rodzaj…
… stałego kursu walutowego Jeśli dostosowania cen przebiegają powoli to wzrost nominalnej
podaży pieniądza oznacza w krótkim okresie wzrost realnej podaży pieniądza i nacisk na obniżenie
krajowej stopy proc. W warunkach doskonalej mobilności kapitału prowadzi to do odpływu kapitału
aż do momentu gdy krajowa podaż pieniądza zmniejszy się do pierwotnych rozmiarów a stopa %
powróci do poziomu światowego. Skuteczność polit. pieniężnej w tych warunkach jest wiec
znacznie ograniczona. Doskonała mobilność kapitału powoduje ze rząd nie może jednocześnie
osiągnąć celów dot. podaży pieniądza i kursu walut. musi pogodzić się z taka wielkością podaży
pieniądza przy której krajowa stopa proc. osiąga poziom światowy. Oznacza to ze mechanizm
sterylizacji nie będzie działał 4. omów zjawisko redystrybucji miedzy…
… i skoncentrować się na długofalowych działaniach zmierzających do ograniczenia inflacji i na
realizacji polityki podazowej, która pozwala podwyższyć poziom pełnego zatrudnienia i produkcji
potencjalnej.
Nie opracowane pytania!!!!!!
6. omow koncepcje (czym chce zastapic) D.ROMMER krzywe LM i AS lub AD (to ma byc podaz
globalna) 1. jak i dlaczego polityka fiskalna jest nieskuteczna?omow i zilustruj graficznie 4…
Oczekiwania i wiarygodność
interpretacja punktów równowagi wykresy friedmana makro wojtyna
Inflacja, deziflacja i deflacja - wykład
Inflacja - pojęcie i rodzaje inflacji
INFLACJA - hipoteza Fischera
Powiązanie pomiędzy inflacją, bezrobociem i produkcją
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards