RODZAJE KURSÓW WALUTOWYCH Kurs zmienny

advertisement
Kierunek Logistyka - Wykład
Studia I stopnia
KURS WALUTOWY
Prof. dr hab. Jan Wiśniewski
• Kurs walutowy – cena pieniądza kraju A wyrażona
w pieniądzu kraju B. Kształtuje się on w miejscu
spotkania podaży i popytu na zagraniczne środki
płatnicze. Podaż dewiz na rynku danego kraju
reprezentują eksporterzy i ci wszyscy, którzy mają
odpowiednio zabezpieczone należności
zagraniczne (np. czeki obywateli innych krajów).
Popyt na dewizy reprezentują głównie importerzy
oraz pozostali, którzy muszą dokonać płatności
zagranicznych
RODZAJE KURSÓW WALUTOWYCH
• Kurs arbitralny – cena pieniądza danego kraju
wobec pieniądza innego kraju ustalona przez
odpowiednie władze i nie ulegająca zmianom w
dłuższym okresie.
• Kurs stały – cena pieniądza danego kraju wobec
pieniądza innego kraju, przy czym odpowiednia
władza monetarna (najczęściej bank centralny)
jest zobowiązana utrzymywać wahania kursu w
pewnych granicach (np. +/-1%).
RODZAJE KURSÓW WALUTOWYCH
• Kurs zmienny - cena pieniądza danego kraju
wobec pieniądza innego kraju, przy czym
odpowiednia władza monetarna kontroluje
wahania tego kursu (brudny kurs zmienny –
dirty floating) lub też pozostawia mu pełną
swobodę (czysty kurs zmienny – clear
floating).
RODZAJE KURSÓW WALUTOWYCH
• Kurs sztywny – ustalony przez organ państwa,
nie podlega wahaniom
• Kurs płynny – kształtowany jedynie poprzez
popyt i podaż
Zmiany kursów
Kursy stałe
• dewaluacja – skokowe, administracyjne
zmniejszenie międzynarodowej wartości
waluty
• rewaluacja – skokowe, administracyjne
zwiększenie międzynarodowej wartości waluty
Zmiany kursów
Kursy płynne
• deprecjacja – spadek międzynarodowej
wartości waluty
• aprecjacja – wzrost międzynarodowej
wartości waluty
Główne funkcje kursu walutowego
• Funkcja informacyjna – informuje o cenie
walut obcych
• Funkcja cenotwórcza – kurs przenosi
zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz
ze wszystkimi wynikającymi stąd
ekonomicznymi konsekwencjami dla
gospodarki światowej
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards