finanse-miedzynarodowe-pojecie-i-rodzaje-kursow

advertisement
Finanse międzynarodowe
UE . Janina Harasim Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katea Finansów FINANSE
MIĘDZYNARODOWE - materiały do wykładu POJĘCIE I RODZAJE KURSÓW
WALUTOWYCH Kurs walutowy – relacja wymienna dwóch walut, cena jednej waluty wyrażona w
innej walucie. Tabela 1 Czynniki determinujące poziom kursów walutowych Czynniki ekonomiczne
Czynniki pozaekonomiczne strukturaltechniczne koniunkturalnpolityczneinstytucjonapsychologiczn
ne e lne e poziom intensywnośtempo wzrostustopień stosowane oczekiwania rozwoju i ć i PKB
stabilizacrozwiązania społeczeństwa struktura struktura ji sysytemowe i świata gospodarkiprzemian
polityczne biznesu technicznyc j h poziom poziom tempo stopień stopień poziom ryzyka
konkurencyrozwoju inflacji ryzyka liberalizacjfinansowego j-ności zaplecza politycznei rynków
gospodarkitechniczneg go o funkcjonowa -nia rynków sytuacja w zmiany stóp "szoki stosowana
bilansie procentowych politycznepolityka płatniczym " pieniężna, fiskalna
UE . Janina Harasim
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katea Finansów
FINANSE MIĘDZYNARODOWE
- materiały do wykładu
POJĘCIE I RODZAJE KURSÓW WALUTOWYCH
Kurs walutowy - relacja wymienna dwóch walut, cena jednej waluty wyrażona w innej walucie.
Tabela 1 Czynniki determinujące poziom kursów walutowych
Czynniki ekonomiczne
Czynniki pozaekonomiczne
strukturalne
techniczne
koniunkturalne
polityczne
instytucjonalne
psychologiczne
poziom rozwoju i struktura gospodarki
intensywność i struktura przemian technicznych
tempo wzrostu PKB
stopień stabilizacji politycznej
stosowane rozwiązania sysytemowe
oczekiwania społeczeństwa i świata biznesu
poziom konkurencyj-ności gospodarki
poziom rozwoju zaplecza technicznego funkcjonowa-nia rynków
tempo inflacji
stopień ryzyka politycznego
stopień liberalizacji rynków
poziom ryzyka finansowego
sytuacja w bilansie płatniczym
zmiany stóp procentowych
"szoki polityczne"
stosowana polityka pieniężna, fiskalna
częstotliwość i sposoby interwencji banku centralnego
Źródło: Opracowanie własne.
Rodzaje kursów walutowych
I Ze względu na zakres ograniczeń dewizowych:
Kurs waluty wymienialnej - ustalany na rynku walutowym.
Kurs waluty niewymienialnej:
ustalany administracyjnie,
kurs czarnorynkowy.
II Ze względu na możliwość wahań:
Sztywny (oficjalny).
Stały.
Zmienny (płynny) - czysty lub kierowany.
III Według zakresu stosowania:
Jednolity.
Zróżnicowany.
IV Według warunków transakcji:
Kasowy (spot)
Terminowy (forward).
Ad.II
Kurs sztywny - oficjalny, wyznaczany w sposób administracyjny. Funkcjonuje w kraju, w którym
nie istnieje rynek walutowy, a waluta jest niewymienialna.
Kurs stały - funkcjonuje w kraju, w którym istnieje rynek walutowy. Zakłada dwoistość kursów - w
systemie kursu stałego władze monetarne wyznaczają poziom kursu bazowego (kurs centralny),
natomiast na rynku kształtuje się kurs bieżący, stosowany w transakcjach zawieranych przez banki
komercyjne. Bieżący kurs rynkowy może wahać się wokół kursu bazowego tylko w ustalonych
granicach wahań (w górę lub w dół). W razie niebezpieczeństwa ich przekroczenia bank centralny
jest zobowiązany do interweniowania na rynku walutowym w celu obrony poziomu kursu. Wymaga
od krajów słabszych dostosowania się do warunków narzucanych przez kraje silniejsze
gospodarczo.
(…)
… się przede wszystkim na rynkach kapitałowych i mogą w nim uczestniczyć zarówno osoby
fizyczne (st. rzadko), jak i prawne (przedsiębiorstwa, instytucje finansowe itp.).
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) BIZ są to długookresowe inwestycje, podejmowane
przez przedsiębiorstwo lub osobę fizyczną jednego kraju w przedsiębiorstwo innego kraju, z
zamiarem sprawowania nad nim długotrwałej kontroli i czerpania z niego zysku…
… bezpośredniej inwestycji. Aby inwestycję uznać za BIZ, minimalny próg zaangażowania
kapitałowego inwestora bezpośredniego w przedsiębiorstwie bezpośredniej inwestycji ustalono na
poziomie 10%.
Obecnie wyróżnia się dwie podstawowe formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych:
inwestycje typu greenfield - są charakterystyczne dla krajów rozwijających się i polegają na tym, że
inwestor zagraniczny buduje od podstaw zakład w kraju goszczącym.
inwestycje w postaci fuzji i przejęć - dominują w krajach rozwiniętych i następują najczęściej
poprzez nabycie kontrolnego pakietu akcji przez jeden podmiot w ugim (przejęcie), lub wspólną
decyzję obu podmiotów o połączeniu (fuzja).
Inwestycje portfelowe (zagraniczne inwestycje pośrednie) - inwestycje dokonane przez zakup
papierów wartościowych, a nie konkretnego…
… celnych
zdobycie nowych rynków zbytu
wykorzystanie przewagi technologicznej nad krajem lokaty
produkcja dla przedsiębiorstwa macierzystego.
W przypadku inwestycji portfelowych główne motywy to:
wyższa stopa zwrotu z wolnego kapitału wynikająca m.in. z:
- wahań stóp procentowych na rynkach pieniężnych
- wahań kursów walutowych na rynkach walutowych
chęć dywersyfikacji portfela (geograficznej, walutowej…
… światowej
Przesunięcie większości lokat z krajów słabo rozwiniętych do uprzemysłowionych
Przewaga lokat w formie inwestycji bezpośrednich (spadek znaczenia inwestycji portfelowych)
Pojawienie się nowych form przepływów (np. eksport kapitału państwowego, kapitału
międzynarodowych instytucji finansowych)
BILANS PŁATNICZY I PROBLEMY JEGO RÓWNOWAGI
BILANS PŁATNICZY - pojęcie
Usystematyzowane zestawienie…
… za prawo decydowania o sposobie realizacji kontraktu. Dla wystawcy premia stanowi
rekompensatę za gotowość do realizacji opcji i zagwarantowanie stałego kursu wymiany w okresie
jej obowiązywania. Premia może być wyrażona kwotowo (w punktach) lub procentowo.
Tabela 3
Czynniki wpływające na poziom premii opcji
Czynniki
Opcja call
Opcja put
Bieżąca cena instrumentu bazowego(↑)
wzrost
spadek
Cena realizacji (↑)
spadek
wzrost
Przewidywana zmienność ceny instrumentu bazowego(↑)
wzrost
wzrost
Okres pozostający do realizacji opcji (↑)
wzrost
wzrost
Stopa procentowa (↑)
wzrost
spadek
Rys. 3. Podstawowe typy opcji
Tabela 4
Związek pomiędzy kursem realizacji a kursem rynkowym w kontrakcie opcyjnym
Kurs realizacji
Sprzedający walutę
Kupujący walutę
opcja PUT
opcja CALL
in-the-money
Kurs realizacji opcji > Kurs rynkowy…
… nawet stosunkowo niewielkich krótkoterminowych odchyleń od stanu równowagi na
poszczególnych rynkach walutowych;
zdolność do szybkiego rozpoznania kierunku oraz charakteru rządowych interwencji na rynku
walutowym.
Metody prognozowania:
analiza fundamentalna - prognozy długookresowe
analiza techniczna - prognozy krótkoterminowe
Analiza fundamentalna polega na gruntownym przeanalizowaniu czynników…
… pieniężnej w warunkach napływu kapitału zagranicznego
XII 1995
Rewaluacja złotego (6 %)
Dostosowanie wysokości kursu centralnego do kursu rynkowego
I 1996
Tempo dewaluacji pełzającej 1,0 %
Zmniejszenie inflacji
II 1998
Tempo dewaluacji pełzającej 0,8 %
Rozszerzenie przedziału wahań do +(-) 10 % Zmniejszenie inflacji
Dostosowanie polityki kursowej do polityki bezpośredniego celu inflacyjnego
Uelastycznienie…
Test wersja 2
Rynek walutowy - opracowanie
Test wersja 1
Rynki walutowe- wykład 10
Kursy i transakcje walutowe - omówienie
System bankowy, rynek walutowy, definicja ryzyka - omówienie
Reklama













Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego


















.
Download