40. Co to jest kurs walutowy. Czym sie rozni

advertisement
Ekonomia – PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
40. Co to jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?
Kurs walutowy to cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, jest to
informacja, ile jednostek pieniędzy krajowych trzeba wydać, aby zakupić jednostkę waluty
obcej.
DEWALUACJA - Przeprowadzona przez władze monetarne (obniżka kursu waluty danego
kraju, w stosunku do kursów innych walut. Jej celem jest podniesienie konkurencyjności
krajowych producentów, ponieważ czyni ona ich produkty tańszymi za granicą. Rezultaty
dewaluacji są krótkotrwałe, ponieważ wpływają na wzrost inflacji (drożeją produkty
importowane). Ponadto dewaluacja przeprowadzona w jednym kraju, skłania inne kraje,
będące jej głównymi partnerami handlowymi, do przeprowadzenia dewaluacji w celu ochrony
własnych rynków.
DEPRECJACJA- Jest to zjawisko obniżenia się siły nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym
deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ilości dóbr i usług, które można kupić za określoną
kwotę. Z reguły jest ona wynikiem inflacji. Na rynku międzynarodowym w warunkach
płynnego kursu walutowego deprecjacja przejawia się obniżeniem kursu danej waluty w
1
Ekonomia – PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
stosunku do innych walut. Zjawiskiem przeciwnym do deprecjacji jest aprecjacja
pieniądza.
2
Download