Kurs walutowy – cena jednej waluty wyrażona w innej walucie

advertisement
Kurs walutowy – cena jednej waluty wyrażona w innej walucie.
Rodzaje kursów walut:
1.
ze względu na czas funkcjonowania
a.
kurs wolnorynkowy, który określany jest
wyłącznie przez podaż i popyt na waluty obce
na krajowym rynku walutowym
b.
kurs czarnorynkowy, kształtowany przez
nielegalne transakcje kupna i sprzedaży .
występuje w sytuacji gdy oficjalne kurs waluty
ustalony jest na poziomie niezgodnym z
układem popytu i podaży walut obcych
c.
płynny, jest ustalany przez popyt i podaż , ale
czasem jest korygowany przez władze walutowe
w drodze interwencji. Rozróżnia się interwencje
czyste- mające na celu ochronę interesów
gospodarki narodowej i brudne- które są
manipulowaniem kursem, co może wywołać
szkodliwe skutki dla zagranicy
d.
stały krótkookresowy- kurs stały który często
się zmienia , głównie pod wpływem wyższego
tempa inflacji w kraju niż za granicą
e.
kurs stały o szerokiej marży wahań wokół
parytetu- ma on szroki zakres wahań wokół
parytetu
co
pozwala
eliminować
krótkookresowe lub przejściowe zakłócenia w
bilansie płatniczym
f.
kurs sztywny- niezmienny w bardzo długim
okresie
2.
ze względu na czas trwania:
a.
kursy stałe: stałe krótkookresowe, stałe o
szerokiej marży wahań wokół parytetu, sztywne
b.
zmienne: wolnorynkowe i płynne
3.
z punktu widzenia liczebności:
a.
kurs jednolity- całość obrotów płatniczych z
zagranicą odbywa się po jednolitym kursie. Po
takim kursie odbywa się też wymiana walut
obcych na krajową
b.
system kursu dualnego- wprowadza się 2
oficjalne kursy walutowe : 1 dla obrotów
handlowych i 2 dla obrotów kapitałowych
c.
system różnicowanych kursów walutowych –
ustala się odrębne poziomy kursów walutowych
dla poszczególnych kategorii exportu i importu.
Ich liczebność zależy od tego jak wiele celów w
polityce gospodarczej chcą osiągnąć władze
walutowe, a także od sprawności administracji
gospodarczej
w
dziedzinie
realizacji
reglamentacji walutowej w kraju.
4.
z punktu widzenia ingerencji państwa
a.
wolnorynkowy wyznaczany wyłącznie przez
popyt i podaż
b.
wymagające ograniczonej ingerencji państwapłynne , stałe o szerokiej marzy wahań oraz
pełzające
c.
kursy walutowe które wymagają nie tylko
interwencji na rynkach walutowych ale także
zastosowania
innych
środków
polityki
gospodarczej w celu utrzymania danego
systemu kursu walutowego.
Kurs waluty spełnia 2 role:
1.
informacyjna
2.
cenotwórcza – polega na przenoszeniu
poprzez KW zagranicznego układu cen na
krajowy układ cen wraz ze wszystkimi
ekonomicznymi
konsekwencjami
dla
gospodarki krajowej
3.
istnieje również kursotwórcza rola cen
wewnętrznych. Polega ona na wpływie zmian
cen wewnętrznych na poziom kursu waluty
krajowej.
CZYNNIKI
OKREŚLAJĄCE
WYSOKOŚĆ
KURSU
WALUTOWEGO
Na przykładzie najbardziej urynkowionego systemu walutowegokursu płynnego (Zabielski)
1.
Ekonomiczne
2.
Polityczne
3.
Psychologiczne
4.
Spekulacyjne
EKONOMICZNE
W długim okresie największy wpływ mają (1). Bezpośrednio na
poziom kursu oddziałuje popyt i podaż walut obcych. Popyt ten
na rynku danego kraju kształtują:
a)
importerzy dokonujący zakupów towarów i
usług za granicą
b)
firmy krajowe dokonujące inwestycji za
granicą
c)
banki
krajowe
udzielające
kredytów
podmiotom zagranicznym
d)
firmy krajowe dokonujące spłaty kredytów
zaciągniętych za granicą
e)
inwestorzy zagraniczni transferujący zyski za
granicę
f)
inwestorzy zagraniczni wycofujący z rynku
krajowego inwestycje portfelowe
g)
osoby fizyczne w związku z transferami
prywatnymi: wyjazdy turystyczne, biznesowe,
płatności odszkodowań, rent na rynku
zagranicznym
Podstawowe źródła to:

eksporterzy towarów i usług

inwestorzy zagraniczni dokonujący inwestycji
bezpośrednich

inwestorzy zagraniczni dokonujący inwestycji
portfelowych

kredyty otrzymane z zagranicy

spłaty rat kredytów udzielonych zagranicy w
okresach wcześniejszych

transfery zysków z bezpośrednich inwestycji
zagranicznych podmiotów krajowych

transfery z kapitału z tytułu wycofanych przez
podmioty krajowe inwestycji portfelowych

transfery prywatne z zagranicy
Mogą zostać uruchomione rezerwy dewizowe pozostające w
rękach państwa:

zwiększenie podaży walut obcych

zmniejszenie z tytułu walut obcych
Czynniki pośrednie:

saldo bilansu handlowego, relacja stóp
procentowych w kraju i za granicą – wpływa to
na atrakcyjność danego rynku dla inwestycji
portfelowych

wysokość stopy inflacji w kraju i za granicą ,
co może zniechęcać do inwestycji, gdyż osłabła
wartość waluty krajowej ale przy odpowiednich
zmianach kursu nominalnego do inflacji mogą
zostać przyciągnięte inwestycje zagraniczne

prowadzona polityka fiskalna państwa

polityka gospodarcza danego kraju

stan koniunktury gospodarczej w kraju i za
granicą – szczególnie na rynkach naszych
najważniejszych partnerów handlowych (na
naszym rynku ożywia eksport ale i wpływa na
waluty obce- dobra koniunktura na rynku
zagranicznych partnerów zachęca do eksporturośnie popyt na nasze towary i waluta umacnia
się)
POLITYCZNE
Ich oddziaływanie wiąże się przede wszystkim ze ścisłym
związkiem między polityką i gospodarką. Polityka wywiera silny
wpływ na czynniki ekonomiczne kształtujące poznane rynki
walutowe.
Kurs walutowy reaguje w sposób czuły na istotne wahania
polityczne- istnieje obawa uczestników rynku walutowego, iż
dojdzie do zmiany któregoś z czynników ekonomicznych. Przy
współczesnym zakresie powiązań między gospodarką istotne są
kluczowe wydarzenia polityczne w otoczeniu danego kraju. Kurs
walutowy to czuły barometr reagujący na zmiany polityczne na
bazie przewidywań, które następują nie na bazie tych, które
nastąpiły. (np. gdy stanowisko Ministra Finansów objął Kołodko
nie wypowiadał się przez pewien okres – w tamtym momencie
rynki walutowe reagowały na podstawie jego wcześniejszych
wypowiedzi o osłabieniu złotówki i umocnieniu eksportu- wartość
dolara wzrosła do 4,50 za zł)
PSYCHOLOGICZNE
Ich wpływ związany jest z normami, wzorcami zachowań
uczestników rynku- ludzie w określonych sytuacjach zachowują
się w podobny sposób. Wyróżniamy wiele norm np. efekt
owczego pędu- jednostka działa tak jak zbiorowość; jeżeli na
rynku walutowym panuje określona tendencja, to pojedynczy
uczestnik postępuje tak jak większość –trwałe postępowania;
mogą one wynikać też z przewidywań kursów, intuicji.
Przewidywania te mogą powodować przyszłe zmiany kursów.
Zjawisko samo-przepowiadającego się zdarzenia- powstaje
przeświadczenie o nieuchronności takich zmian.
a.
SPEKULACYJNE
Spekulacja na rynku walutowym jest powszechna. Rynek
walutowy udostępnia różnego rodzaju transakcje umożliwiające
spekulację- znaczna część to spekulacje nierzeczywiste.
Spekulanci za pomocą czynników psychologicznych często chcą
wpływać na kształtowanie się kursów. Np. w Korei zachwianie
rynku walutowego było, gdy czebole koreańskie zaciągały duże
kredyty- wzrost popytu na dolary spowodował, że zaczęli działać
spekulanci- osłabiła się bardzo waluta krajowa- interwencje
inwestorów portfelowych, którzy bali się deprecjacji lub
dewaluacji i chcieli się wyzbyć waluty koreańskiej, zamieniając ją
na dolary i ….zadziałali spekulanci.
UCZESTNICY RYNKU WALUTOWEGO:
1.
Banki centralne i władze walutowewykorzystały one rynek walutowy w celu
nabycia potrzebnych walut zagranicznych lub
upłynnienia części rezerw; mogą to też być
transakcje
związane
z
interwencjami
walutowymi w celu uzyskania pożądanej
wielkości kursu (w obrębie systemu płynnego).
Jeżeli jest zbyt silna waluta krajowa, to jest za
duża podaż walut obcych na rynku. Cechą
charakterystyczną jest to, iż motywem jej
działalności nie jest zysk, ale realizacja
określonych celów polityki gospodarczej.
2.
Bankowi i nie bankowi dealerzy- działają
głównie na rynku międzybankowym i
detalicznym. Ich zarobek- z zakupu walut po
kursie nabycia i sprzedaży po kursie wyższym
niż kurs zakupu. Różnice pomiędzy kursami są
stosunkowo niewielkie ze względu na
konkurencję, ponadto duże banki mają zapasy
waluty obcej, co ma zapewnić płynność obsługi,
a banki średnie nie są w stanie tych zapasów
utrzymać, więc kupują waluty od swoich
klientów, uzupełniając to w transakcjach na
rynku zagranicznym.
Działania dealerów:

Działanie na zlecenie klientów

Handel na własny rachunek- zwykle
zabezpieczeniem jest tu rachunek bankowy

Transakcje zabezpieczające pozycję walutową
banku, przy transakcjach walutowych bądź ze
zleceń klientów
3.
Klienci instytucjonalni- kupno i sprzedaż
walut na potrzeby handlu zagranicznego.
a)
Specyficznymi grupami klientów są
spekulanci, celem ich działania jest zysk;
nie świadczą usług klientom
b)
Arbitrażyści – osiągają zysk przy
jednoczesnych transakcjach kupna i
sprzedaży walut, dokonywanych w tym
samym czasie pomiędzy różnymi rynkami
geograficznymi.

W związku z pożyczkami w walutach obcych

Operacje związane z zabezpieczeniem przed
ryzykiem kursowym

Operacje powstające w wyniku inwestycji na
rynku pieniężnym lub kapitałowym

Operacje
związane
z
inwestycjami
bezpośrednimi
4.
Brokerzy- pośredniczą w handlu walutowym,
za co otrzymują niewielką prowizję. Nie są oni
stroną w transakcjach walutowych, zajmują się
natomiast pośredniczeniem w tych transakcjach.
Maja kontakt z dużą ilością potencjalnych
kupujących i sprzedających na rynku,
najczęściej są nimi dealerzy. Gdy pojawi się
zlecenie, to anonimowo poszukują chętnych do
ich realizacji (broker gwarantuje anonimowość
dealerom). Dealer nie ma więc obaw, że jeśli
zgłosi duży popyt to wpłynie to na kurs.
5.
Klienci prywatni - osoby fizyczne w celach
tezauryzacji, w związku z wyjazdami- maja
marginalny wpływ.
b.
Transakcje walutowe dzielimy na:
1.
transakcje tradycyjne
a.
natychmiastowe-spot,
realizowane
wg
bieżących kursów walutowych
b.
terminowe- forward, kurs walutowy ustalany
jest w dniu zawierania kontraktu a dostawa
walut następuje w przyszłości
c.
swapowe, polegają na równoczesnym
zawarciu 2 powiązanych ze sobą transakcji ,
kupna z dostawą natychmiastową i sprzedaży z
dostawą terminową
2.
transakcje nowe
a.
przyszłościowe- podstawą jest kurs waluty
ustalany w dniu zawarcia kontraktu natomiast
termin dostawy jest ustalany przez radę
dyrektorów IMM. Są one zawierane między
dolarem a kilkoma innymi ważnymi walutami
zagranicznymi. Są to kontrakty standardowe.
Inwestor przystępujący do takiego kontraktu jest
rozliczany codziennie przez izbę clearingową
b.
opcyjnie – polegają na zakupie prawa do
zakupu określonej ilości waluty w określonym
czasie po ustalonej w kontrakcie cenie. Za opcję
trzeba zapłacić. Jest ona naliczana od każdej
jednostki waluty nabywanej.
c.
operacyjne – kontrakty terminowe zawierane
na przybliżone terminy.
BILANS
PŁATNICZY- usystematyzowane zestawienie
transakcji ekonomicznych dokonanych w ściśle określonym
czasie między krajowymi i zagranicznymi podmiotami
gospodarczymi.
Wyraża bezpośrednio poziom i strukturę obrotów płatniczych z
zagranicą. Znajdują w nim wyraz więzi gospodarcze danego kraju
ze światem zewnętrznym. Poziom obrotów gospodarczych z
zagranicą określa stopień otwarcia gospodarki wobec zagranicy i
rynku światowego. Struktura obrotów wskazuje na rodzaj
powiązań danego kraju z gospodarką światową. Saldo BP
pokazuje końcowy efekt działalności kraju w jego stosunkach z
zagranicą. BP wyraża także skutki polityki gospodarczej państwa.
Typy operacji gospodarczych objętych BP:
1.
odpłatne
a.
kupno lub sprzedaż towarów lub usług w
zamian za element finansowy
b.
zamianę towarów lub usług na inne towary
lub usługi
c.
wymianę 1 elementu finansowego na 2
2.
nieodpłatne
a.
nieodpłatne nabycie albo dostarczenie towaru
lub usługi
b.
nieodpłatne otrzymanie lub przekazanie
elementu finansowego
Po stronie winien zapisuje się w BP te elementy transakcji które
powodują powiększenie rzeczowych lub finansowych aktywów
kraju; wartość towarów importowanych ; przyrost należności na
rachunkach w bankach zagranicznych.
Po stronie ma zapisuje się te elementy transakcji które powodują
zmniejszenie
aktywów
krajowych;
wartość
towarów
exportowanych, wartość towarów lub usług wykorzystywanych
lub nabytych przez turystów zagranicznych; wartość sprzedanego
złota monetarnego.
Podstawowe części BP (wg zaleceń MFW):
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
achunek bieżący- obejmuje niefinansowe
elementy transakcji zagranicznych, a więc
towary , usługi, dochody z pracy i kapitału=>
zasoby rzeczowe. Obejmuje on także transfery
nieodpłatne. Wyróżnia się tu transakcje:
towary- wartość exportu i importu przyjmowana
na warunkach FOB( z wyłączeniem kosztów
frachtu i ubezpieczenia poza granicami kraju)
wysyłka towarów- obejmuje : fracht ,
ubezpieczenie oraz inne usługi związane z
wysyłką towarów
inne usługi transportowe- przewozy pasażerów,
usługi portowe świadczone przewożnikom oraz
czarterowanie statków i samolotów
podróże zagraniczne- po stronie wpływów
obejmują
wartość
towarów
i
usług
sprzedawanych w kraju cudzoziemcom, a po
stronie wydatków zakupy dokonane przez
krajowców za granicą
dochody z inwestycji zagranicznych- dochody
z tytułu własności zagranicznych aktywów
finansowych.
Dochody
z
inwestycji
bezpośrednich, dochody z innych inwestycji
finansowych : odsetki od wkładów bankowych,
odsetki od kredytów zagranicznych, odsetki z
obligacji, dywidendy od skcji
inne towary usługi i dochody:
7.
a.
b.
transakcje rządowe- koszty utrzymania
placówek dyplomatycznych konsularnych oraz
wydatki wojskowe za granicą
transakcje prywatne: dochody z pracy (<1
rok), dochody z tytułu własności aktywów
innych niż finansowe: patenty, licencje , prawa
autorskie, dochody z nieruchomości; usługi
pocztowe, telekomunikacyjne, ogłoszenia w
środkach masowego przekazu, prowizje
agentów, prenumerata czasopism, inne usługi
zawodowe i techniczne.
transfery nieodpłatne:
prywatne: przekazy i przesyłki emigrantów
rządowe:
składki
na
organizacje
międzynarodowe,
renty
i
emerytury
przekazywane za granice, podatki i opłaty
pobierane od cudzoziemców, dobrowolne
umorzenia
długów,
stypendia
dla
cudzoziemców, darowizny rządowe.
II.
achunek kapitałowy- obejmuje elementy
finansowe transakcji zagranicznych, a więc
zagraniczne aktywa, tzn należności od
cudzoziemców złoto monetarne , SDR,
zagraniczne zobowiązania na które składa
się
zagraniczne
zadłużenie
wobec
cudzoziemców. Nie są one ujmowane w
pełnej wartości lecz wskazuje się na zmianę
ich stanu.
III.
b
ilans obrotów wyrównawczych- zawiera
zmiany stanu oficjalnych rezerw w
walutach wymienialnych, SDR, złocie
Spadek netto należności zagranicznych lub innych aktywów oraz
wzrost netto zobowiązań wpisuje się po stronie Ma, wzrost netto
aktywów i należności oraz spadek netto zobowiązań po stronie
Winien.
Rezerwy walutowe wydziela się jako oddzielną kategorię w
ramach rynku kapitałowego. Kapitały dzieli się na : krótko i długo
terminowe. Do kapitałów zalicza się inwestycje bezpośrednie ,
portfelowe, inne.
Równowaga rzeczywista ma miejsce wówczas, należności i
zobowiązania z tytułu rozwoju działalności gospodarczej są
podejmowane bez ograniczeń i nie towarzysza im utrzymujące się
przez dłuższy czas nadwyżka ani deficyt należności lub
zobowiązań.
Równowaga pozorna- ma miejsce wówczas gdy równowaga
transakcji autonomicznych jest osiągana w skutek restrykcyjnej
polityki ekonomicznej.
S. Rączkowski- podzielił transakcje zagraniczne na :
1.
podstawowe – wszystkie obroty bieżące, ruch
kapitału długoterminowego
2.
wyrównawcze- wszelki ruch kapitału
krótkoterminowego:
zmiany
stanu
zagranicznych rachunków bankowych, stanu
innych kredytów krótkoterminowych oraz ruch
złota monetarnego.
Ujemny stan obrotów podstawowych oznacza deficyt BP, który
zostanie pokryty przez obroty wyrównawcze.
Wiele krajów określa rozmiary deficytu BP jao sume netto
następujących zmian w obrotach wyrównawczych:
1.
zmniejszenie zapasu złota i płynnych
należności zagranicznych netto centralnej
instytucji monetarnej
2.
zmniejszenie
płynnych
należności
zagranicznych netto banków komercyjnych
3.
zmniejszenie niewykorzystanej transzy
rezerwowej w MFW
Miarą deficytu jest więc zmniejszenie płynnych aktywów
zagranicznych netto całego systemu bankowego.
W Japonii i RFN za kryterium deficytu BP przyjmuje się tylko
spadek netto zapasu złota i dewiz posiadanych przez władze
monetarne.
Równowaga BP- występuje wówczas gdy nie wykazuje on w
pewnym okresie ani nadwyżki ani deficytu. W krótkich okresach
może występować przejściowa nierównowaga ale musi się ona
kompensować w długim okresie.
Równowagę BP może zakłócać szereg czynników o charakterze
wewnętrznym i zewnętrznym. Powodują one zmiany
dotychczasowego układu stosunków ekonomicznych co znajduje
wyraz w modyfikacji strumienia towarów i usług
przepływającego między krajem a zagranicą, jak również
przepływu kapitału międzynarodowego.
Przyczyny zakłóceń równowagi BP:
1.
zmiany w rozmiarze i strukturze dochodu
narodowego
2.
zmiany w relacji cen krajowych i
zagranicznych
3.
zmiany terms of trade
4.
zmiany wysokości stopy procentowej za
granicą w stosunku do stopy krajowej
5.
klęski naturalne
6.
strukturalne
zmiany
w
popycie
zagranicznym na towary exportowane
przez dany kraj
7.
przyczyny polityczne
Przyczyny nierównowagi BP w krótkim okresie:
1.
wielkość PKBwzrost
PKB =>
pogorszenie sald, bo rośnie popyt krajowy
na towary importowane
2.
terms of trade- poprawa cenowych terms
of trade => poprawa salda. Poprawa
ilościowych terms of trade=> poprawa
salda BH
3.
kurs walutowy- dewaluacja waluty=>
poprawa salda BH, bo rośnie export I
maleje import
Czynniki popytowe i podażowe wpływające na sytuację w BP
w długim okresie:
1.
po stronie popytu:
a.
stopa wzrostu gospodarczegookreśla
rozmiary i dynamikę wzrostu dochodów
społeczeństwa
b.
stopa
oszczędzaniawpływa
na
kształtowanie się dynamiki zmian popytu
globalnego i importowego a także na stopę
inwestycji
c.
źródła wzrostu gospodarczego- inwestycje
krajowe, wydatki budżetowe, export
d.
sposoby
i
proporcje
finansowania
inwestycji krajowych:
oszczędności
wewnętrzne
kapitał zagraniczny
2.
po stronie podaży:
a.
relacja między stopa wzrostu produkcji na
export a stopą wzrostu produkcji na rynek
wewnętrzny
b.
relacja między stopą wzrostu produkcji
konkurującej z importem a stopą wzrostu
produkcji kierowanej na rynek wewnętrzny
c.
zmiany udziału importowanych surowców i
półfabrykatów w produkcji globalnej
r
Środki przywracania równowagi BP:
1.
procesy przystosowawcze- zachodzą w
gospodarce narodowej automatycznie lub w
wyniku
odpowiedniej
polityki
ekonomicznej władz
państwowych.
Polegają na przywracaniu równowagi BP
za pomocą mechanizmu rynkowego,
wpływającego na rozmiary i strukturę
strumienia towarów i usług wytwarzanych
w kraju na potrzeby rynku wewnętrznego i
exportu.
Działają
w
sposób
niedyskryminacyjny i nieselektywny.
2.
środki polityki gospodarczej- mogą mieć
charakter dyskryminacyjne i selektywny.
Nakierowane
są
na
korygowanie
określonych rodzajów obrotów rzeczowych
i finansowych z zagranicą. Np. zmiana
kursu waluty, poityka pieniężno kredytowa,
polityka fiskalne i polityka kontroli
dochodów
3.
odcinkowe środki korygujące obroty
wewnętrzne:
a.
subwencje exportowe wypłacane exporterom
ze środków budżetowych
b.
ograniczenie wydatków na import
4.
w zakresie transakcji kapitałowych stosuje
się środki: zmiana stopy procentowej,
bodzce lub antybodźce podatkowe.
Automatyczne mechanizmy przywracania równowagi BP:
1.
mechanizm cenowy- zwraca się w nim
uwagę jedynie na zmiany poziomu cen.
Przyjmuje się występowanie konkurencji
doskonałej. Zakłada się że nie ma różnic w
elastyczności cenowej popytu i podaży, oraz że
niewidzialna
ręka
rynku
samoczynnie
umożliwia osiągnięcie pełnego zatrudnienia oraz
równowagi wewnętrznej i zewnętrznej.
2.
mechanizm dochodowy- zgodnie z nim w
warunkach deficytu BH i BP następuje
zmniejszenie wydatków na dobra krajowe ,
działa w dół mnożnik tych wydatków i spada
wartość PKB. Zwraca się tu wagę jedynie na
zmiany wydatków , dochodów oraz obrotów
handlowych z zagranicą.
3.
mechanizm kursowy- obniżenie poziomu
kursu waluty krajowej może zwiększyć
r
atrakcyjność cenową exportu i zmniejszyć
atrakcyjność cenową importu.
4.
mechanizm stopy procentowej- podniesienie
stopy dyskontowej przez bank centralny z
reguły pociąga za sobą podniesienie stopy
procentowej przez banki komercyjne, a to
zmniejsza rozmiary obiegu pieniądza , popyt ,
import.
Środki pozataryfowe-:
1.
ograniczenia ilościowe - bezpośrednie
wyznaczenie przez państwo ilości lub wartości
określonych dóbr które mogą być wwiezione do
kraju w określonym czasie. Najczęściej mają
charakter
kontyngentu
ilościowego.
Technicznym
środkiem
umożliwiającym
egzekwowanie kontyngentu ilościowego są
licencje
importowe
czyli
dokumenty
zezwalające importerom na przywóz z zagranicy
określonej ilości towarów.
2.
dobrowolne
ograniczenia
exportuporozumienie między krajem importującym a
exportującym, w którym kraj exportujący
zobowiązuje się ograniczyć export danego dobra
do określonego limitu.
3.
subsydia exportowe- subsydia to wszelkiego
rodzaju wsparcia udzielane przez rząd
krajowym podmiotom gospodarczym.
a.
subsydia produkcji krajowej- jej celem jest
wyeliminowanie czy zmniejszenie importu
określonego dobra lub osiągnięcie innych
uznanych za istotne celów gospodarczych lub
społecznych.
b.
subsydia exportowe- jego celem jest
uzyskanie nadwyżki exportowej określonego
dobra lub zwiększenie już występującego
exportu.
4.
normy techniczne i sanitarne- przepisy
dotyczące parametrów , jakimi powinny
odpowiadać towary sprzedawane na danym
rynku.
5.
zakupy rządowe
6.
utrzymanie wymogu składnika krajowego
Dumping- sprzedaż dobra za granicą po cenie niższej niż
uzyskiwanej za to dobro na rynku krajowym.
Rodzaje dumpingu:
1.
sporadycznyproces
przejściowy
i
krótkookresowy.
Występuje
gdy
przedsiębiorstwo z przyczyn od siebie nie
zależnych ma do dyspozycji więcej danego
dobra niż przeciętnie i w celu uniknięcia strat
decyduje
się
je
sprzedać
odbiorcom
zagranicznym pocenie niższej niż krajowa a
nawet niższej niż koszty.
2.
łupieżczy- utrzymywana czasowo sprzedaż
danego dobra na rynku zagranicznym poniżej
ceny krajowej, lub poniżej kosztów wytwarzania
, mająca na celu wyeliminowanie konkurentów i
uzyskanie pozycji monopolistycznej. Po
osiągnięciu pozycji monopolistycznej może on
podnieść cenę dobra i osiągać zyski
monopolistyczne.
3.
stałymiędzynarodowa
dyskryminacja
cenowama
miejsce
wówczas
gdy
przedsiębiorstwo mające odpowiednią pozycję
monopolistyczną sprzedaje za granicą dany
produkt ciągle poniżej kosztów lub poniżej ceny
na rynku krajowym.
Cła antydumpingowe- opłaty nakładane na towary importowane
po cenach dumpingowych z zamiarem zniwelowania różnicy
między ceną dumpingową a ceną , którą uznaje się za normalną.
Cła te nakłada się w przypadku udowodnienia dumpingu i
stwierdzenia
wyrządzenia
przezeń
szkody rodzimemu
przemysłowi.
Najważniejszą operacją potrzebną do ustalenia dumpingu jest
porównanie cen, za które towar podejrzany o dumping jest
sprzedawany w kraju exportera i w kraju do którego jest
importowany. Cena exportu- cena po której towar jest
exportowany do innego kraju. Wartość normalna- cena po której
jest on sprzedawany w kraju exportera.
Download