Cyfryzacja polskiego pieniądza

advertisement
Cyfryzacja
polskiego pieniądza
Krzysztof Wojdyło
W 1990 r. powstało pierwsze polskie centrum
rozliczeniowe. W 1991 r. wydano w Polsce
pierwsze karty płatnicze przeznaczone dla
klientów indywidualnych. Historia obrotu bezgotówkowego w naszym kraju ma już zatem
ponad 25 lat. Tymczasem jedna z najważniejszych polskich regulacji dotyczących pieniądza –
Prawo dewizowe – nie odnotowała ewolucji
formy posługiwania się pieniądzem, zatrzymując się na czasach, kiedy dominującą formą pieniądza była gotówka. Wiele wskazuje na to, że
ten stan rzeczy może niedługo ulec zmianie.
Może się tak stać za sprawą projektu zmiany ustawy
Prawo dewizowe, który wpłynął do Sejmu1. O tym, że
przepisy Prawa dewizowego są anachroniczne i w żaden sposób nie przystają do realiów obrotu bezgotówkowego, przekonywaliśmy się w ostatnich latach wielokrotnie, doradzając podmiotom, które chciały wprowadzać innowacyjne usługi finansowe. Jest to zresztą
problem znacznie szerszy, wykraczający poza regulacje
zawarte w Prawie dewizowym. Również wiele innych
aktów prawnych nie zawiera przepisów, które są dostosowane do obrotu bezgotówkowego. Dotyczy to
chociażby przepisów prawa karnego, które nie do końca radzą sobie z obrotem bezgotówkowym.
Niedostosowanie przepisów do realiów współczesności objawiło się szczególnie wyraźnie w odniesieniu do
kantorów internetowych. I to właśnie sytuacja prawna
podmiotów prowadzących takie kantory stała się bezpośrednim powodem omawianej inicjatywy legislacyjnej. Cel projektu jest bardzo klarowny. Chodzi o objęcie regulacjami dotyczącymi działalności kantorowej
wszelkiej działalności polegającej na wymianie walut,
bez względu na formę i miejsce wymiany. Działalnością
kantorową, w świetle postanowień projektu, będzie
zarówno wymiana gotówki na gotówkę, wymiana walut
dokonywana za pomocą automatycznego urządzenia do
wymiany walut, jak i wymiana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Projekt zakłada, że wspomniany cel zostanie osiągnięty
przede wszystkim wskutek odpowiedniej zmiany pojęcia „waluty” używanego przez Prawo dewizowe. Pojęcie to ma objąć zarówno znaki pieniężne, pieniądz elektroniczny, jak i zapis księgowy. Szczególnie istotne jest
to ostatnie pojęcie. Należy rozumieć, że w zamyśle
1
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-13822015/$file/7-020-1382-2015.pdf
projektodawców obejmuje ono największy agregat
pieniądza we współczesnym świecie, czyli właśnie klasyczny pieniądz bezgotówkowy (tzw. pieniądz bankowy).
Kierunek zmian zaproponowany w projekcie należy
ocenić pozytywnie przede wszystkim dlatego, że znosi
niezrozumiały z systemowego punktu widzenia podział
na regulowane kantory wymieniające waluty w postaci
gotówkowej oraz nieregulowane kantory wymieniające
waluty w formie bezgotówkowej. Przed ostatecznym
przyjęciem projektu warto jednak doprecyzować kilka
jego elementów. Szczególnie istotne wydają się dwie
rzeczy.
Niewątpliwie zasadnicze znaczenie ma użyte w projekcie pojęcie „zapisu księgowego”. Projekt nie definiuje
jednak tego pojęcia, co jest to poniekąd zrozumiałe, bo
trudno tu o dobrą legalną definicję. Unikając definiowania, narażamy się jednak na wątpliwości interpretacyjne.
Dotyczą one chociażby tego, w jakim stopniu pojęcie
to może odnosić się również do coraz popularniejszych
kryptowalut. W zaproponowanej definicji waluty polskiej i walut obcych nie ma formalnie wymogu, aby
zapis księgowy był prawnym środkiem płatniczym (wymóg ten odnosi się tylko do znaków pieniężnych). Nie
wiadomo również, czy zwrot „wyrażony w walucie
polskiej” (lub, odpowiednio, „wyrażone w walutach
obcych”) odnosi się tylko do pieniądza elektronicznego, czy również do zapisu księgowego. Jest to wątpliwość mająca istotne znaczenie praktyczne. Oprócz
kantorów internetowych dokonujących wymiany tradycyjnych walut popularność zdobywają w ostatnim
czasie również giełdy wymieniające kryptowaluty. Czy
wymiana kryptowalut też będzie traktowana jako działalność kantorowa?
Druga wątpliwość dotyczy tego, czy w zamyśle projektodawców „automatyczne urządzenia do wymiany walut” odnoszą się również do bankomatów. Jeżeli tak, to
dobrze byłoby sprecyzować, kto dokładnie prowadzi
działalność kantorową w przypadku wymiany walut
przy użyciu bankomatów (operator bankomatu, wydawca karty czy jeszcze ktoś inny). Warto również
precyzyjniej ustalić granicę pomiędzy działalnością kantorową wykonywaną przy użyciu automatycznych
urządzeń a wyłączonym z reżimu Prawa dewizowego
przeliczaniem walut dokonywanym przez instytucje
płatnicze w ramach wykonywania transakcji płatniczych
(art. 74 ustawy o usługach płatniczych).
Download