Rynek walutowy

advertisement
Rynek walutowy
Zasady funkcjonowania rynków walutowych są identyczne jak wszystkich innych rynków (np. towarowych).
Handluje się tutaj walutami, czyli instrumentami finansowmi o najwyższym stopniu płynności. Waluty to prawnie
obowiązujące środki płatnicze w danych krajach.
Rynek walutowy działa bez przerw. Otwarcie rynku w Europie zbiega się z porą zamknięcia rynków azjatyckich.
Zamknięcie rynku w Europie zbiega się z kolei otwarciem notowań amerykańskich. Zamknięcie rynku
amerykańskiego to otwarcie rynku w Australii, następnie w Azji itd. Tak więc o rynku walutowym można śmiało
powiedzieć, że nigdy nie zasypia. Jest też zdecentralizowany pod względem geograficznym i technicznym. Nie
istnieją centra finansowe, a 90% operacji odbywa się między bankami bez jakiegokolwiek pośrednictwa.
Pozostałe 10% transakcji to transakcje banków z ich klientami. Można powiedzieć, że rynek dewizowy jest
największym rynkiem finansowym na świecie - jego dzienne obroty sięgają w przybliżeniu 1,5 biliona dolarów.
Jest to rynek międzynarodowy, przemiotem transakcji są wszelkie waluty świata, jednak nadrzędną zasadą jest,
że wszystkie kursy podaje się w odniesieniu do dolara amerykańskiego. Dominująca rola dolara wynika z faktu,
że jest on podstawową walutą rozliczeń handlu zagranicznego oraz inwestycji na rynkach finansowych. Również
wzajemne kursy walut innych niż dolar wyznaczane są za jego posrednictwem, przy uzyciu tzw. kursów
crossowych. Polega to na przeliczeniu kwoty w jednje walucie na dolary i dopiero tej kwoty na drugą walutę.
Kursy walut
Kurs walutowy to cena jednej waluty wyrażona w jednostkach innej waluty. Kwotowania są dwustronne, to
znaczy, że podawane są dwie ceny. Pierwsza, to cena po której kwotujący chce walutę kupić (BID)., a druga, to
cena po której kwotujący chce sprzedać określoną kwotę waluty (OFFER lub ASK). Na przykład kwotowanie
USD/PLN 4,0245/4,0265 oznacza ofertę zakupu dolarów po 4,0245 PLN oraz ofertę sprzedaży dolarów po
4,0265 PLN. Róznica pomiędzy obiema ofertami zwana jest SPREADEM.
Kursy walut teoretycznie kształtują się na podstawie czynników makroekonomicznych, wyników gospodarczych
poszczególnych państw poziomu stóp procentowych itp. Jednakże podstawową rolę odgrywa prawo popytu i
podaży i często kształtuje ono czasem kurs wbrew wszelkim oczekiwaniom wynikającym z długookresowych
analiz makroekonomicznych. Ilość uczestników rynku jest ogromna, a motywy ich działalności nieodgadnione,
dlatego też bardzo trudno jest przewidzieć poziom notowań danej waluty.
Najważniejszymi kursami rynku walutowego są:



EUR/USD
USD/GBP
USD/JPY
Maleje znaczenie kwotowań USD/DEM z uwagi na upowszechnianie się EURO w rozliczeniach handlowych. W
Polsce najistotniejszymi kursami są USD/PLN oraz EUR/PLN.
Uczestnicy rynku walutowego
Uczestnikami rynku walutowego są przede wszystkim banki komercyjne. Poza nimi handlują także
wyspecjalizowane firmy brokerskie, międzynarodowe domy maklerskie oraz niektóre wielkie korporacje. Poza tym
odbywa się także obrót klientowski, z kontrahentami nie będącymi bezpośrednimi uczestnikami rynku, stanowiący
jednak niewielką część rynku. Ważnymi uczestnikami rynku walutowego są także banki centralne. Jeszcze
niedawno Narodowy Bank Polski był wręcz zobowiązany do takiego uczestnictwa, mając obowiązek interwencji w
obronie kursu walutowego. Dziś już takiego obowiązku nie ma, ale działalność banku centralnego na rynku walut
nadal jest istotna. Szczególnie widowiskowe są interwencje kilku banków centralnych łącznie, jak na przykład
Europejskiego Banku Centralnego, Zarządu Rezerwy Federalnej i Banku Japonii w obronie euro.
Rodzaje transakcji
Zasadniczy podział instrumentarium rynku walutowego to podział ze względu na termin realizacji transakcji.
Rynek transakcji spot (spot market) obejmuje transakcje natychmiastowe, polegające na ustaleniu kursu kupna
lub sprzedaży jednej waluty za inną w momencie negocjacji, podczas gdy dostarczenie tych walut następuje w
drugim dniu roboczym po ustaleniu warunków transakcji. Tak więc określenie "transakcja natychmiastowa" jest
nieco mylące. Zasada rozliczania transakcji wynika z ograniczeń technicznych w przeszłości, nie istniejących już
dziś w dobie powszechnej informatyzacji i jest już tylko zwyczajem rynkowym.
Rynek terminowy natomiast obejmuje transakcje, w których termin realizacji jest dłuższy niż 2 dni robocze. Jest to
rynek bardzo bogaty i obejmuje transakcje forward, walutowe kontrakty futures, opcje walutowe i SWAPY
walutowe oraz całą masę hybrydowych instrumentów powstających dla doraźnych potrzeb inwestorów z
połączenia instrumentów podstawowych.
Tabele kursowe
Bardzo istotną tabelą kursów walutowych jest Tabela Kursów Średnich NBP. Kursy średnie złotego wyrażane są
tutaj w stosunku do walut obcych określonych w Zarządzeniu Prezesa NBP z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie
wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi. Notowania te podawane są codziennie o godzinie 11:00
i są odpowiednią średnią z ofert złożonych NBP przez najaktywniejsze na rynku walutowym banki komercyjne.
Ważność tych notowań wynika z obowiązku stosowania ich przy księgowaniach transakcji w walutach obcych
przez przedsiębiorstwa oraz przy dokumentacji dla Urzędu Celnego. Są to też kursy najczęściej wykorzystywane
na potrzeby operacji walutowych banków komercyjnych z ich klientami, na przykład przy udzielaniu kredytów
walutowych, spłacaniu ich czy obliczniu odsetek.
Dla zwykłego człowieka, który z rynkiem walutowym ma do czynienia jedynie przy okazji wymieniania pieniędzy
przed wyjazdem zagranicznym, najistotniejsze są kwotowania kursów w kantorach wymiany walut. Mogą się one
róznić zarówno między sobą jak i od kwotowań NBP, jednak kursy zawsze są ze sobą skorelowane.
Kursy z rynku międzybankowego są najistotniejsze z punktu widzenia makroekonomicznego, to one są
prawdziwym odzwierciedleniem gry popytu i podaży na waluty poszczególnych krajów. Transakcje po tych
kursach zawierają jednak jedynie banki i brokerzy walutowi, jest to więc towarzystwo elitarne i dla wszystkich
spoza niego kursy te mają znaczenie jedynie informacyjne i stanowią materiał do wielu analiz.
Download