waluta-miedzynarodowa-i-miedzynarodowe

advertisement
3
WALUTA MIĘDZYNARODOWA I MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY WALUTOWE
Waluta międzynarodowa wszystkie rodzaje pieniądza powszechnie i w długim czasie uznawanego
we wzajemnych rozliczeniach przez kraje trzecie, z których żaden nie jest jego emitentem i
pełniącego w nich funkcję miernika wartości i środka płatniczego.
Warunki osiągania statusu waluty międzynarodowej przez waluty narodowe − udział emitenta w
obrotach handlu światowego − udział emitenta w międzynarodowych obrotach kapitałowych −
podaż waluty dla zagranicy (podaż netto) − ustabilizowana wartość waluty istnienie form
instytucjonalnych ułatwiających pełnienie przez daną− walutę funkcji waluty międzynarodowej
(sieć bankowa, rynek pieniężny i kapitałowy)
Funkcje walut międzynarodowych − miernik wartości (w nich wyrażone są ceny wymienianych
towarów, służą porównywaniu cen towarów importowanych i eksportowanych) − środek płatniczy (
środek rozliczania zobowiązań) − środek gromadzenia rezerw
Kurs walutowy wartość waluty narodowej wyrażona w wartości waluty obcej.
Rodzaje kursów walut: 1. według sposobu ustalania − urzędowe (określone przez BC) − prywatne
(oparte na faktycznie dokonywanych transakcjach) 2. według stopnia ingerencji państwa w
kształtowanie się kursu walut − kurs wolnorynkowy (wyznaczany jedynie przez rynek) − kursy
wymagające określonej ingerencji walutowej państwa − kursy wymagające interwencji walutowej i
stosowania innych środków polityki gospodarczej 3. według amplitudy wahań − kurs zmienny −
kurs stały (może się zmieniać w ściśle określonych granicach) − kurs sztywny (nie ulega żadnym
zmianom) 4. według liczebności kursów − system kursu jednolitego − dualnego − zróżnicowanego
Funkcje kursu walutowego 1. informacyjna bezpłatna informacja dla eksporterów, importerów,
producentów,− inwestorów, organów państwowych ułatwiająca planowanie i zarządzanie −
umożliwi ustalenie należności i zobowiązań zagranicznych w pieniądzu krajowym 2. cenotwórcza
przenoszenie zagranicznego układu cen na układ cen krajów przez− możliwość porównania cen
towarów krajowych z cenami towarów zagranicznych − kurs walutowy wpływa na koszt
wytwarzania Czynniki wpływające na kurs walut: 1. ekonomiczne − podaż i popyt na waluty obce
na krajowym rynku walutowym − polityka walutowa i pieniężno-kredytowa (restrykcyjna lub
ekspansywna) 2. polityczne − napięcia polityczne w kraju − zaostrzenie sytuacji międzynarodowej −
występowanie konfliktów regionalnych 3. psychologiczne (optymistyczne lub pesymistyczne
przewidywania rozwoju koniunktury i gospodarki w danym kraju przez międzynarodowe koła
gospodarcze i finansowe) 4. spekulacyjne (gra na zwłokę lub zniżkę kursów walut na rynkach
walutowych)
Polityka kursu walutowego zmierza do ustalenia i zapewnienia optymalnego poziomu kursu
walutowego z punktu widzenia bilansu płatniczego i gospodarki wewnętrznej.
(…)
… wewnętrznej. Dewaluacja jednorazowa obniżka kursu walutowego będąca efektem decyzji
państwowej. Rewaluacja jednorazowa podwyżka kursu walutowego będąca efektem decyzji
państwa. Deprecjacja proces obniżania się kursu walutowego (utrata siły nabywczej pieniądza) państwo nie ingeruje. Aprecjacja proces wzrostu kursu walutowego (wzrost siły nabywczej
pieniądza) - państwo nie ingeruje
System waluty złotej 1…
… na walutę kraju, który ma system sztabowo-złoty, a potem na złoto 2. okres międzynarodowy
System z Bretton Woods 1. od 1944 do 60/70-tych lat 2. dominująca pozycja USD i złota 3.
1%)±stałe kursy walutowe (amplituda wahań 4. 15 sierpień 1971 zawieszenie wymienialności na
złoto
Współczesny międzynarodowy system walutowy 1. początek lat 70-tych 2. płynne kursy walut 3.
zniesienie oficjalnej ceny złota…
System stałego kursu walutowego
Wykład - Międzynarodowe stosunki finansowe i współczesny międzynarodowy system walutowy
System gold standard - omówienie
System walutowy- wykład 3
EWOLUCJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH I SYSTEMU
FINANSOWEGO
Funkcje kursów walutowych - opracowanie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download