finanse-miedzynarodowe-wyklady

advertisement
Informacje zawarte w notatce to: kurs walutowy, rynek walutowy, główni uczestnicy rynku
walutowego, transakcje arbitrażowe, dewaluacja, czynniki ograniczające skuteczność dewaluacji,
rewaluacja, popyt na aktywa w walucie obcej, wpływ zmian stóp procentowych na poziom
równowagi.
Dodatkowo można znaleźć informacje takie jak: wpływ zmian przewidywać na poziom równowagi,
powiązania między rynkiem pieniężnym a walutowym, podaż pieniądza i kurs walutowy w krótkim
okresie, przyczyny presji inflacyjnej w długim okresie, efekt Fishera, teoria parytetu siły nabywczej
w długim okresie.
RYNEK WALUTOWY
Kurs walutowy - cena płacona w walucie krajowej za jednostkę waluty obcej lub cena jednostki
waluty krajowej wyrażona w walucie obcej. Czynniki wpływające na poziom kursu walutowego:
relacja popytu do podaży walut obcych na krajowym rynku walutowym,
różnica w poziomie cen w kraju i zagranicą,
polityka państwa,
czynniki polityczne i psychologiczne (sytuacja międzynarodowa, koniunktura, działania
spekulacyjne).
Transakcje kupna i sprzedaży walut obcych dokonuje się na rynku walutowym.
Rynek walutowy rozumiany jest jako zespół wszystkich instytucji i osób wymieniających waluty
obce oraz reguł rządzących zawieraniem transakcji (kupna i sprzedaży) walutowych.
Główni uczestnicy rynku walutowego:
banki handlowe- są pośrednikami większości transakcji walutowych; banki również obracają
walutami we własnym imieniu z innymi bankami. Obrót walutami między bankami określany jest
mianem wymiany międzybankowej. Kursy stosowane dla firm będących klientami banku, zwane
kursami detalicznymi, są z reguły mniej korzystne niż kursy "hurtowe" stosowane przy wymianie
międzybankowej. Różnica między kursami detalicznymi i hurtowymi stanowi dla banku
rekompensatę za wykonywane przezeń czynności;
korporacje- dokonując operacji w wielu krajach często świadczą lub otrzymują płatności w walutach
innych niż waluta kraju, w którym znajdują się ich główne siedziby;
niebankowe instytucje finansowe- w wyniku deregulacji rynków finansowych w krajach zachodnich
wiele instytucji o charakterze niebankowym świadczy usługi z zakresu transakcji w walutach
obcych;
banki centralne- w pewnych przypadkach banki centralne mogą dokonywać interwencji na rynkach
dewizowych.
Transakcje arbitrażowe
W przypadku występowania różnic w kursach walut w różnych ośrodkach finansowych maklerzy
szukają okazji dokonania tzw. transakcji arbitrażowych- tzn. kupna danej waluty w jednym ośrodku
i natychmiastowej sprzedaży w innym ośrodku, gdzie cena jest wyższa. Jednak działanie takie
powoduje natychmiastowe zmiany cen danej waluty w związku ze zmianą wielkości popytu i
podaży, co powoduje że możliwości takich transakcji są krótkotrwałe i bardzo ograniczone.
Kursy kasowe i terminowe
Kursy kasowe - w przypadku tego rodzaju kursów transakcja dokonywana jest natychmiast po
wyrażeniu przez partnerów zgody co do wymiany swych depozytów. Transakcje takie określa się
jako transakcje dewizowe z natychmiastową realizacją. Kursy terminowe- w takim przypadku
otrzymują zasoby finansowe, które nabyli po pewnym okresie. Ustala się więc tzw. datę
walutowania na okres późniejszy. Taki sposób postępowania uzasadniony jest w przypadku, np.:
gdy zamawiamy towar z zagranicy w celu jego dalszej odsprzedaży w naszym kraju macierzystym.
(…)
… nominalnej stopy procentowej powiązany ze spadkiem przewidywanej inflacji powoduje
aprecjację waluty. PRAWO JEDNEJ CENY Identycznie produkty na rynkach konkurencyjnych, po
odliczeniu kosztów wynikających z transportu i barier handlowych (np. cła), będą sprzedawane w
różnych krajach po takich samych cenach, jeśli ceny te wyrazimy w przeliczeniu na tą samą walutę,
np.:
Pi PL = EZL / $ * PiUS a więc kurs…
…%
2,00%
0%?
-3%
Wpływ zmian bieżącego kursu walutowego na przewidywane dochody
Dzisiejszy kurs wymiany Stopa procentowa depozytów $ R$ Przewidywana stopa deprecjacji ZŁ do
$
Dochód w złotych z depozytów dolarowych
R$+ 3
2,00%
6,67%
8,67%
3,05
2,00%
4,92%
6,92%
3,1
2,00%
3,23%
5,23%
3,15
2,00%
1,59%
3,59%
3,2
2,00%
0,00%
2,00%
3,25
2,00%
-1,54%
0,46%
3,3
2,00%
-3,03%
-1,03%
Wpływ zmian bieżącego kursu…
….
Przy danym dzisiejszym kursie wymiany wzrost przewidywanej ceny dolara, w przeliczeniu na
złotówki podnosi przewidywaną stopę deprecjacji złotówki. Ponieważ wzrost przewidywanej stopy
deprecjacji złotówki podnosi przewidywany dochód złotówkowy z depozytów występujących w
dolarach pochylająca sie prosta przesuwa się w prawo, czego skutkiem jest nadmierna podaż
depozytów złotówkowych, co oznacza deprecjację…
… okresie jest większa niż w okresie długim, mówi się, iż kurs walutowy jest nad wartościowy.
EFEKT FISHERA Stopa procentowa wyrażona w przeliczeniu na jakąś walutę nazywana jest
nominalną stopą nominalną stopą procentową. Mierząc jednak wartość depozytu na dobra i usługi, a
nie na pieniądze, a więc uwzględniając zmiany cen dóbr, można wyznaczyć realną stopę
procentową, jaką oferuje dany depozyt. Realna…
…- w takim przypadku otrzymują zasoby finansowe, które nabyli po pewnym okresie. Ustala się
więc tzw. datę walutowania na okres późniejszy. Taki sposób postępowania uzasadniony jest w
przypadku, np.: gdy zamawiamy towar z zagranicy w celu jego dalszej odsprzedaży w naszym kraju
macierzystym.
Wymienialność waluty polega na prawie swobodnego kupowania i sprzedawania obcego pieniądza
za walutę…
Determinanty kursu walutowego w długim okresie-zadania
Wykład - Ryzyko stopy procentowej i walutowe
Wykład 2 z finansów międzynarodowych
Finanse-pytania
bank centralny i polityka pieniężna
Ustalanie kursu walutowego- opracowanie
Reklama































.
Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards