makroekonomia-gospodarki-otwartej

advertisement
6
29. MAKROEKONOMIA GOSPODARKI OTWARTEJ
makroekonomia gospodarki otwartej - analiza gospodarki, w której ważną rolę odgrywają transakcje
z zagranicą. Przy formułowaniu założeń polityki makroekonomicznej w krajach o gospodarce
otwartej dominującą rolę odgrywają różne uwarunkowania międzynarodowe. 29.1 RYNEK
WALUTOWY
rynek walutowy - taki rynek międzynarodowy, na którym jedna waluta krajowa może być
wymieniona na inną. Cena, po której wymieniane są te dwie waluty, to inaczej kurs walutowy
Cena równowagi na rynku walutowym zależy od kształtowania się popytu i podaży. Na przykładzie
Wielkiej Brytanii i USA: Źródła popytu na funty:
Dobra produkowane w WB i eksportowane do USA są opłacane przez konsumentów w USD, ale
brytyjscy producenci przyjmują tylko funty
Mieszkańcy USA chcąc kupować brytyjskie aktywa, przed ich zakupem muszą najpierw wymienić
USD na funty
Podaż funtów:
Brytyjski import towarów amerykańskich
Chęć nabycia aktywów w USA przez mieszkańców WB
Przy niższym kursie funta, więc niższych cenach brytyjskich produktów, WB będzie eksportować
do USA więcej towarów. Amerykańscy konsumenci będą więc w stanie kupować więcej, przy
niższej cenie dolarowej tychże dóbr. Jeżeli cena towarów brytyjskich wyrażona w funtach będzie
stała, to dochody z eksportu WB mierzone w funtach będą wzrastać wraz ze spadkiem kursu
walutowego. Popyt na funty wzrasta w miarę spadku kursu funta wyrażonego w dolarach. Podaż
funtów zależy od liczby dolarów, jaką mieszkańcy WB muszą zapłacić za brytyjski import dóbr lub
za zakupy aktywów dolarowych. Niższy kurs wymienny funta oznacza wyższą cenę w funtach.
Wzrost ceny w funtach zmniejsza zarówno wielkość popytu na usługi/dobra. Przy niższym kursie
spada wielkość podaży funtów dostarczanej na rynek walutowy. Gdy kurs funta wyrażony w
dolarach wzrasta, mówimy o aprecjacji funta. W odwrotnej sytuacji mówimy o deprecjacji funta.
SYSTEMY KURSU WALUTOWEGO
System kursu walutowego - określenie warunków i zasad ustalania przez rząd danego kraju kursu
walutowego
1. Stały kurs walutowy - rząd zgadza się na utrzymywanie swej waluty jedynie przy stałym kursie
wymiennym
Waluta jest wymienialna, jeżeli rząd, działając za pośrednictwem banku centralnego, zobowiązuje
się do skupu lub sprzedaży, po stałym kursie, takiej ilości waluty, jaka zostanie zgłoszona do
sprzedaży (zakupu) na rynku. Rezerwy dewizowe - zasób walut obcych przechowywany przez
krajowy bank centralny.
(…)
… jest procesem czasochłonnym. Dewaluacja może nie wpłynąć od razu na poprawę bilansu
obrotów bieżących. Rachunek bieżący bilansu płatniczego odzwierciedla różnicę wartości eksportu i
importu. W wyrażeniu wartościowym na rachunku obrotów bieżących w krótkim czasie może
pojawić się deficyt. W dłuższym okresie jednakże, gdy nabywcy i dostawcy dostosują wielkość
eksportu i importu do nowych warunków, zwiększony…
… towarów brytyjskich (funty) / cena towarów amerykańskich (USD) x kurs walutowy (USD/funt).
Spadek realnego kursu waluty danego kraju prowadzi do zwiększenia jego konkurencyjności na
rynkach. Ścieżka kursu walutowego opartego na parytecie siły nabywczej (PSN) jest to taka ścieżka
nominalnego kursu walutowego, na której realny kurs walutowy jest utrzymywany na stałym
poziomie w określonym przedziale czasu…
… krajowego niż na zmiany realnego kursu walutowego. Pozostałe pozycje w bilansie obrotów
bieżących
Obejmują m. in. pomoc zagraniczną i wydatki na utrzymanie baz wojskowych za granicą - sprawy
zależne od polityki zagranicznej kraju. Uwzględnia się także przepływ między krajami dochodów
netto czerpanych z odsetek, dywidend i zysków - powstają wtedy, gdy mieszkańcy jednego kraju
posiadają aktywa w innym kraju…
… zaś istnieje pełne zatrudnienie. W warunkach równowagi zewnętrznej zrównoważony jest nie
tylko bilans obrotów bieżących, lecz również nie występuje presja na zmiany stanu rezerw
dewizowych w długim okresie ani też - jakiekolwiek przepływy na rachunku obrotów kapitałowych,
które miałyby trwały charakter. Obcokrajowcy nie podejmują na coraz większą skalę zakupów
krajowych aktywów finansowych…
… walutowy i konkurencyjność międzynarodowa powrócą do swego wyjściowego poziomu. Jeżeli
początkowo w gospodarce istniała równowaga wewnętrzna i zewnętrzna, to eksport netto ponownie
wyniesie zero, a łączny popyt powróci do poziomu odpowiadającego stanowi pełnego zatrudnienia.
Jeżeli z danych powodów rząd traktował dewaluację jako środek umożliwiający uzyskanie trwałej
poprawy bilansu obrotów bieżących…
… centralny sprzedaje lub kupuje własną walutę, by bronić stałego poziomu kursu walutowego,
mówimy, że interweniuje on na rynku walutowym. W systemie stałego kursu walutowego
dewaluacja (rewaluacja) oznacza obniżenie (podwyższenie) kursu danej waluty przez rząd, który
podjął zobowiązanie do obrony tego kursu. 2. Płynny kurs walutowy - kurs może osiągnąć poziom
równowagi wolnorynkowej bez jakiejkolwiek…
… się osiągnąć najwyższą stopę zysku, i jeżeli nie występują bariery przy tego rodzaju operacjach,
mówimy, że kapitał finansowy jest doskonale mobilny w skali międzynarodowej.
Doskonała mobilność kapitału oznacza, że olbrzymie ilości środków finansowych będą przenoszone
z jednej waluty na drugą zawsze wtedy, kiedy stopa zwrotu z inwestycji w aktywa, w jednym kraju
jest wyższa niż w innym. Operacje spekulacyjne…
Rynek walutowy - wykład
Międzynarodowy system walutowy - omówienie
Zagadnienie-międzynarodowy system walutowy i finanse międzynarodowe
Makroekonomia gospodarki otwartej - omówienie
Zagadnienie-makroekonomia gospodarki otwartej
Makroekonomia gospodarki otwartej - Rynek walutowy
Reklama

























Prawa autorskie






Reklama
Kontakt
Download