Wprowadzenie euro w Polsce – możliwe konsekwencje dla

advertisement
Wprowadzenie euro w Polsce –
możliwe konsekwencje dla
gospodarki
Agata Książek, Publiczne Gimnazjum
nr 9 Dwujęzyczne w Opolu
Opiekun: mgr Arkadiusz Wickiewicz
1. Traktat Akcesyjny i kryteria z Maastricht
2. Kryteria wymagane do wstąpienia do strefy
euro:
- stabilność cen;
- stopy procentowe;
- deficyt budżetowy;
- dług publiczny;
- stabilność kursu walutowego.
3. Procedura wprowadzania euro.
Strefa euro
• Strefa euro liczy obecnie 19 państw, m.in.:
Niemcy, Litwę, Włochy, Hiszpanię, Portugalię,
Irlandię i Francję.
• Od 1999r.
Transakcje bezgotówkowe
• Od 2002r.
Banknoty i monety
Konsekwencje gospodarcze przyjęcia
euro w Polsce
1. Konsekwencje makroekonomiczne
2. Konsekwencje mikroekonomiczne
3. Konsekwencje dla konsumentów
Konsekwencje makroekonomiczne
• Korzyści:
▫ Warunki sprzyjające wzrostowi
gospodarczemu;
▫ Wzrost wiarygodności polityki
makroekonomicznej;
▫ Ograniczenie ryzyka występowania
gwałtownych przepływów kapitałowych,
które destabilizują gospodarkę;
▫ Eliminacja ryzyka walutowego i zmniejszenie
kosztów transakcyjnych
▫ Obniżenie kosztów kapitału;
▫ Brak ryzyka zmienności kursu złotego do euro;
▫ Głębsze włączenie Polski w struktury
gospodarcze UE;
• Zagrożenia i koszty:
▫ Wzrost gospodarczy krajach strefy euro jest dużo
niższy niż w krajach UE, które pozostają poza nią;
▫ Polska straci suwerenność narodową w strefie
pieniężnej i odda całą rezerwę walutową
Europejskiemu Bankowi Centralnemu;
▫ Polska może dotkliwie odczuć skutki utraty
autonomicznej polityki pieniężnej;
▫ Utrata kursu
walutowego jako
mechanizmu
stabilizującego
wahania
koniunkturalne;
▫ Negatywny wpływ
spadku popytu
zewnętrznego na PKB
jest większy w krajach
Unii Walutowej;
▫ Koszty kampanii informacyjnej dla obywateli
oraz wymiany banknotów i monet
Konsekwencje mikroekonomiczne
dla przedsiębiorstw i konsumentów
• Korzyści:
▫ Niskie oprocentowanie euro stało się dla
polskich przedsiębiorców atrakcyjną walutą
finansowania działalności;
▫ Eliminacja ryzyka walutowego w stosunku do
euro;
▫ Cenowa przejrzystość rynku;
• Zagrożenia:
▫ Wzrost konkurencji ze strony firm strefy euro;
▫ Duże koszty
Konsekwencje dla konsumentów
• Korzyści:
▫ Brak konieczności wymiany waluty przy wyjazdach
do krajów strefy euro;
▫ Łatwiejsze porównywanie cen w innych państwach
strefy euro;
▫ Zmniejszenie oprocentowania kredytów;
• Zagrożenia:
▫ Konsekwencje
spełnienia kryteriów
z Maastricht;
▫ Możliwy wzrost cen
Bibliografia
Strony internetowe:
• http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2006_10_05.pdf
• http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?p=&strona=biul_euro
• http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/adoption/index_pl.htm
• http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?p=&strona=biul_euro2
• http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?p=&strona=biul_euro1
Dokumenty tekstowe:
• Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro,
Jakub Borowski, Michał Brzoza- Brzezina, Anna Czogała, Tatiana Fic, Adam Kot,
Tomasz Jędrzejowicz, Wojciech Mroczek, Zbigniew Polański, Marek Rozkrut, Michał
Rubaszek, Andrzej Sławiński, Robert Woreta, Zbigniew Żółkiewski, Narodowy Bank
Polski 2004
• Europa w 12 lekcjach, Pascal Fontaine, 2014
• Przebieg procesu wprowadzania banknotów i monet euro w państwach
unii gospodarczej i walutowej, Małgorzata Glibowska, Beata Pawełczyk,
Małgorzata Szcześ, Marcin Żogała, Narodowy Bank Polski 2003
Download