Wykład 4

advertisement
Wykład 4
Korekta nierównowagi
zewnętrznej
Plan wykładu
1. System kursu walutowego
2. Korekta przy sztywnym kursie
walutowym
3. Zmiany kursu walutowego a
nierównowaga
1
1. System kursu walutowego
W systemie płynnych kursów walutowych cena
waluty jest wyznaczona przez zrównanie popytu
i podaży
1. System kursu walutowego
Skutki zmiany preferencji polskich konsumentów
na korzyść dóbr ze strefy euro w systemie
płynnych kursów walutowych
2
1. System kursu walutowego
W systemie sztywnych kursów walutowych bank
centralny ustala cenę waluty.
Skutki zmiany preferencji polskich konsumentów na
korzyść dóbr ze strefy euro.
2. Korekta przy sztywnym kursie
walutowym
Rachunek dochodu narodowego i bilans
obrotów bieżących – podejście absorpcyjne
DNB  C  I  G    NX  dochody  
 
absorpcja
CA
CA  DNB  absorpcja
Saldo rachunku obrotów bieżących ulega
poprawie, gdy
 Maleje absorpcja (względem dochodu)
 Rośnie dochód (względem absorpcji)
3
2. Korekta przy sztywnym kursie
walutowym
Wcześniej pokazaliśmy, że
CA  FA  RES  0
poza strefą euro, zmiany zasobu rezerw (RES) są
jedynym oficjalnym przepływem kapitału.
Nadwyżka absorpcji nad dochodem
niefinansowana dostatecznym napływem kapitału
prywatnego musi prowadzić do spadku poziomu
rezerw. Ich zasób w każdym kraju jest
ograniczony.
2. Korekta przy sztywnym kursie
walutowym
Zmiana zasobu rezerw jest powiązana ze
zmianami w podaży pieniądza krajowego.
Podaż pieniądza (M) =
Kredyt Krajowy + Rezerwy Zagraniczne
Kredyty, pożyczki i inne należności od
podmiotów krajowych
Dłużne papiery wartościowe
wyemitowane przez podmioty krajowe
4
2. Korekta przy sztywnym kursie
walutowym
Wzrost podaży pieniądza wynika ze
zwiększenia zasobu rezerw (RES) albo kredytu
krajowego (KK).
M  KK  RES
Po połączeniu z rachunkiem bilansu
płatniczego:
CA  FA  M  KK  0
2. Korekta przy sztywnym kursie
walutowym
WNIOSKI
Redukcja deficytu rachunku obrotów bieżących
wymaga szybszego tempa wzrostu podaży
pieniądza niż tempa wzrostu kredytu krajowego.
Polityka redukcji wydatków sprowadza się do
zacieśnienia polityki pieniężnej.
Bank centralny musi ograniczyć kredyt dla
rządu (częste w krajach rozwijających się) oraz
kredyt dla banków komercyjnych.
Zagrożenie: mniejsza podaż kredytów i wyższe
stopy procentowe redukują inwestycje.
5
3. Zmiany kursu walutowego a
nierównowaga
Alternatywą dla redukcji wydatków
wynikającej ze zmniejszenia akcji kredytowej
jest przesunięcie wydatków.
Przesunięcie wydatków polega na zwiększeniu
konkurencyjności produktów krajowych
względem zagranicznych.
W rezultacie poprawia się saldo handlowe, bo
dochód i produkcja rosną, zaś absorpcja rośnie w
mniejszym stopniu.
Przesunięcie wydatków następuje dzięki
zmianie realnego kursu walutowego.
3. Zmiany kursu walutowego a
nierównowaga
Nominalny kurs walutowy, E, to cena jednostki
waluty obcej wyrażona w walucie krajowej.
Realny kurs walutowy to stosunek cen
krajowych (oczywiście wyrażonych w walucie
krajowej) i cen zagranicznych (wyrażonych w
walucie krajowej) .
  P EP f
gdzie P to ogólny (średni) poziom cen w kraju
Pf to ogólny poziom cen zagranicą.
6
3. Zmiany kursu walutowego a
nierównowaga
Przykład: Realny kurs walutowy w krajach
doganiających ulega aprecjacji
130,00
110,00
90,00
70,00
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
50,00
Czech Republic
Hungary
Poland
Romania
Sweden
United Kingdom
3. Zmiany kursu walutowego a
nierównowaga
Przy zmieniających się w tym samym tempie
cenach krajowych i zagranicznych, realny kurs
walutowy ulega aprecjacji, gdy nominalny kurs
walutowy ulega aprecjacji.
Zmiany realnego kursu walutowego mogą
zachodzić nawet w systemie sztywnego kursu
walutowego:
 Jeśli ceny krajowe rosną szybciej niż
zagraniczne, realny kurs ulega aprecjacji
 Jeśli ceny krajowe rosną wolniej niż
zagraniczne, realny kurs ulega deprecjacji.
7
3. Zmiany kursu walutowego a
nierównowaga
Skutki spadku popytu na krajowy eksport i
pogorszenia salda bilansu obrotów bieżących w
systemie płynnych kursów walutowych:
Spadek popytu na walutę krajową/wzrost
popytu na walutę zagraniczną.
W rezultacie deprecjacja waluty krajowej.
Spadek popytu na produkty krajowe (efekt
spadku eksportu).
W rezultacie spadek cen krajowych (w relacji
do zagranicznych).
Realna deprecjacja przywraca równowagę.
3. Zmiany kursu walutowego a
nierównowaga
Skutki spadku popytu na krajowy eksport i
pogorszenia salda bilansu obrotów bieżących w
systemie sztywnych kursów walutowych:
Spadek popytu na walutę krajową/wzrost
popytu na walutę zagraniczną wymaga
interwencji banku centralnego – sprzedaży
rezerw.
Spadek podaży pieniądza wywołuje wzrost stóp
procentowych.
Spadek popytu na produkty krajowe
Łącznie wywołują spadek cen i realną
deprecjację.
8
3. Zmiany kursu walutowego a
nierównowaga
Skutki spadku popytu na krajowy eksport i
pogorszenia salda bilansu obrotów bieżących w
systemie sztywnych kursów walutowych:
Gdy ceny są sztywne, dostosowanie realnego
kursu walutowego jest powolne.
Import zależy od poziomu dochodu krajowego.
Jeśli dostosowania cen są powolne, zmiana
salda rachunku obrotów bieżących musi dokonać
się przez zmiany dochodu.
Sprzedaż rezerw przez BC zmniejsza podaż
pieniądza i zwiększa stopę procentową na tyle
silnie, że powoduje duży spadek dochodu.
3. Zmiany kursu walutowego a
nierównowaga
Zmiany CA
2007-2010
i realny
kurs
walutowy
w krajach z
płynnym
kursem
walutowym
9
3. Zmiany kursu walutowego a
nierównowaga
Zmiany CA
2007-2010
i realny
kurs
walutowy w
krajach ze
sztywnym
kursem
walutowym
3. Zmiany kursu walutowego a
nierównowaga
Zmiany CA
2007-2010
i zmiany w
dochodzie
(produkcie)
10
Download