Wstęp 1. Finanse międzynarodowe i polityka finansowa

advertisement
Wstęp
1. Finanse międzynarodowe i polityka finansowa
Charakterystyka ogólna finansów międzynarodowych
Międzynarodowe systemy finansowe
Międzynarodowy system i rynek finansowy
Cechy międzynarodowego systemu finansowego
Globalizacja
Internacjonalizacja
Koncentracja
Instytucje finansowe wobec wyzwań ekorozwoju
Terroryzm
Pojęcie i instrumenty polityki finansowej
Pojęcie i klasyfikacja
Uwarunkowania polityki finansowej i dewizowej
Instrumenty polityki dewizowej
Pytania
2. Międzynarodowe organizacje finansowe jako
współtwórcy standardów polityki finansowej świata
Istota międzynarodowej polityki finansowej
Podstawy historyczne międzynarodowej polityki finansowej
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Kredyty i pożyczki dla członków organizacji
Znaczenie stosunków z Międzynarodowym Funduszem
Walutowym
Międzynarodowy Fundusz Walutowy a Polska
Aktualne kierunki prac
Bank Światowy i światowy system bankowy
Struktura i główne elementy światowego systemu
bankowego
Bank Światowy - Międzynarodowy Bank Odbudowy i
Rozwoju
Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju
Międzynarodowa Korporacja Finansowa
Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji
Bank Rozrachunków Międzynarodowych
Banki regionalne
Europejski Bank Inwestycyjny
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Banki centralne i komercyjne
Banki centralne
Banki handlowe i specjalne
Pytania
3. Polityka finansowa Unii Europejskiej
Dwoisty charakter polityki finansowej UE jako polityki
międzynarodowej i ponad
państwowej
Zasady ogólne jednolitego rynku usług finansowych
Polityka bankowa
Ubezpieczenia
Jednolity rynek kapitałowy
Droga do wspólnego pieniądza
Założenia i etapy realizacyjne
Unia Gospodarcza i Walutowa
Instrumenty polityki pieniężnej Eurosystemu
Euro
Strategie polityki pieniężnej państw UE nienależących do
strefy euro
Koordynacja polityki pieniężnej, podatkowej i celnej
Wspomaganie rozwoju regionalnego
Fundusze strukturalne
Wspieranie przedsiębiorstw małych i średnich
Pytania
4. Polityka finansowa Polski
Istota i podstawowe pojęcia polityki finansowej i dewizowej
Polski
Etapy rozwoju polityki finansowej Polski
Podstawy prawne i zasady
Cele i instrumenty polityki finansowej Polski na początku
XXI w. Perspektywa euro
Obszar pieniądza
Obszar budżetu
Skutki wprowadzenia euro dla Polski
Wspomaganie publiczne wymiany międzynarodowej
Tendencje ogólne
Wspomaganie publiczne zagranicznej aktywności
przedsiębiorstw w Polsce
Pytania
5. Kursy walutowe
Definicja, funkcje i klasyfikacja kursów walutowych
Definicja i funkcje kursu walutowego
Klasyfikacje kursów walutowych
Systemy kursowe
System kursów stałych (stanowionych)
System kursów zmiennych (rynkowych)
System mieszany
Kursy kantorowe
Czynniki wpływające na kształtowanie się kursów
walutowych
Zasady kształtowania kursów walutowych w Polsce
Czynniki bezpośrednie wpływające na poziom kursu
walutowego
Stan i perspektywy gospodarki
Kursy walutowe a PKB
Kursy walutowe a inflacja
Kursy walutowe a oprocentowanie kredytów i lokat
Kursy walutowe a oprocentowanie międzybankowe
Ryzyko zmian kursów walutowych
Wpływ kursów walutowych na efektywność transakcji z
zagranicą i ich predykacja
Transakcje walutowe - podstawowe instrumenty
Kursy transakcji natychmiastowych (kasowych). Cena kupna
i sprzedaży walut
Kursy terminowe
Transakcje walutowe futures
Opcje walutowe
Transakcje zamienne swap
Zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym
Pytania
6. Pieniądz i systemy pieniężne
Geneza, definicja
Systemy walutowe i siła nabywcza pieniądza
System dualny złota i srebra (bimetaliczny)
System waluty złotej
System dewizowo-złoty
System wielodewizowy
Siła nabywcza pieniądza w systemie wielodewizowym
Ustalenie siły nabywczej pieniądza metodą uproszczoną
WAP
Ustalenie siły nabywczej pieniądza metodą EBC/Eurostat
Ustalenie siły nabywczej pieniądza w oparciu o jeden
produkt
Parytet złota a parytet siły nabywczej pieniądza
Wymienialność walut
Strefy walutowe
System rozrachunkowy Międzynarodowego Funduszu
Walutowego - SDR
Euro
Znaczenie międzynarodowe poszczególnych walut i
jednostek rozrachunkowych
Częstotliwość zastosowań waluty w rozliczeniach
międzynarodowych
Udział walut i złota w rezerwach finansowych państw
Waluty określające ceny na głównych rynkach światowych
Pytania
7. Bilans płatniczy i pozycja inwestycyjna państwa
Pojęcie i składniki bilansu płatniczego państwa
Obroty bieżące
Towary
Usługi
Dochody z inwestycji
Transfery międzynarodowe
Obroty finansowe i inwestycje
Aspekty ogólne
Inwestycje bezpośrednie
Inwestycje portfelowe
Pozostałe inwestycje
Inwestycje zagraniczne w Polsce
Kredyty zagraniczne i ryzyko kredytowe
Bilans płatniczy Polski
Pozycja inwestycyjna
Zadłużenie zagraniczne jako uwarunkowanie procesów
rozwojowych gospodarki i stosunków międzynarodowych
Przyczyny zadłużenia zagranicznego
Sytuacja zadłużeniowa, tendencje zmian
Płynność międzynarodowa, wiarygodność finansowa
Spłacalność zadłużenia zagranicznego
Rozwiązania problemu zadłużeniowego Polski
Zależności między bilansem płatniczym a kursami
walutowymi
Elastyczność popytu i podaży walut w zależności od zmian
kursów walutowych
Wpływ zadłużenia zagranicznego i bilansu płatniczego na
kursy walutowe
Pytania
8. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe
Klasyfikacja
Międzynarodowe rynki finansowe w ujęciu terytorialnym
Kryteria analizy
Struktura rynków finansowych według lokat kapitału
Rynek Unii Europejskiej
Rynek Północnoamerykański (NAFTA). Rynek Ameryk
2005 roku
Azja Wschodnia - Rynek Pacyfiku
Kryzysy finansowe
Rodzaje kryzysów i ich rozpoznawanie
Kryzys meksykański
Kryzys dalekowschodni
Kryzys argentyński
Pytania
9. Rozliczenia międzynarodowe
Założenia ogólne
Obrót bezdewizowy
Rozliczenia clearingowe
Transakcje kompensacyjne (barterowe)
Transakcje offsetowe
Rozliczenia pieniężne (dewizowe)
System rozliczeń transgranicznych międzybankowych
Systemy rozliczeń transgranicznych podmiotów
gospodarczych
Płatności bezpośrednie
Rozliczenia gotówkowe
Czeki
Elektroniczne instrumenty płatnicze - karty kredytowe
Rozliczenia z użyciem weksli
Rozliczenia pośrednie
Polecenie wypłaty
Polecenie zapłaty
Inkaso
Akredytywa dokumentowa
Faktoring i forfating
Pytania
Zakończenie
Bibliografia
Indeks
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards