Teoria - Starzaki

advertisement
SPIRALA INFLACYJNA
TEORIA
Spirala inflacyjna jest stałym procesem dostosowawczym płacami nominalnymi a między
poziomem cen.
Czynniki zewnętrzne powodują spadek wartości pieniądza uwidaczniający się w wzroście cen.
Proces ten powoduje znaczne zwiększenie się kosztów, które wpływają na zwiększenie
dochodów. Ponowny wzrost poziomu cen, zamyka spiralę.
Spiralę inflacyjną uważam za jeden z najbardziej podstawowych mechanizmów działających w
gospodarce. Opiera się ona na prostym założeniu iż ceny regulują postrzeganie pieniądza przez
podmioty. Zmiana poziomu cen spowoduje iż związki zawodowe wywrą presję na pracodawcach
do zwiększenia wypłat. Zwiększone wypłaty spowodują wzrost inflacji.
SCENARIUSZ
Przetestujmy spiralę inflacyjną na modelu WK:
Dokonamy zaburzenia zmiennej egzogenicznej PEICK która jest wartością deflatora cen światowych.
Zaburzenie tej zmiennej spowoduje zaburzenie w modelu deflatora cen krajowych. Po zaburzeniu
deflatora cen oczekujemy uruchomienia się spirali inflacyjnej.
W modelu BASE założony został stały poziom cen światowych, natomiast w modelu SYM1
założono znaczny coroczny ich wzrost (20% rocznie). Zarówno w modelu BASE jak i SYM1
pozostałe zmienne egzogeniczne pozostają nienaruszone.
ZABURZAMY PEICK
Brak scenariusza
Zgodnie z scenariuszem dokonujemy zaburzenia PEICK. W tej symulacji założymy gwałtowny
wzrost cen na rynku światowym (znaczny spadek siły nabywczej pieniądza). Zakładamy 20%
wzrost cen każdego roku od 1 kwartału 2009.
Zmiany:
Zmiana cen na rynku światowym powoduje spadek mocy nabywczej pieniądza w Polsce:
Następuje spadek realnych wynagrodzeń (zaprezentowany przykład przemysłu):
Sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na gospodarstwa domowe dla których koszty utrzymania
wzrastają. To prowadzi do powstania presji na zwiększenie dochodów nominalnych:
Wzrost dochodów nominalnych powoduje spadek wartości pieniądza w kraju. Cykl rozpoczyna
się ponownie do momentu gdy impuls wygaśnie.
WNIOSKI
Przeprowadzona symulacja potwierdza istnieje spirali inflacyjnej. Gospodarka zareagowała na
szoki zgodnie z przewydywaniami . W przeprowadzonym eksperymencie gospodarka była stale
‘bombardowana’ przez wzrost cen światowych, w przypadku gdyby szok wzrostu cen był
pojedynczy zaobserwowalibyśmy mechanizmy wygaszające impuls prowadzące ostatecznie do
powrotu do stanu równowagi.
Download