Egzamin z Makroekonomii II

advertisement
Egzamin z Makroekonomii II
Przypomnienie: ćwiczenia liczą się do I i II terminu
Szczegóły punktacji: w sylabusie (Intranet). Obowiązuje cały podręcznik.
Opisując poniższe tematy, warto (czytaj: jest to punktowane) posługiwać się aktualnymi
danymi o gospodarce.
I Podstawowe zagadnienia (20 pkt)
1.
Opisz co przedstawia model ruchu okrężnego w gospodarce.
2.
Czy PKB per capita jest dobrą miarą standardu życia w kraju? Czy może zostać użyta
do oceny konkurencyjności danej gospodarki?
3.
Scharakteryzuj wybrane miary bogactwa i konkurencyjności gospodarki (wystarczy 5)?
4.
Wyjaśnij co rozumie się poprzez pieniądz oraz w jaki sposób we współczesnych
gospodarkach przebiega proces kreacji pieniądza przez banki komercyjne?
5.
Kto to jest bezrobotny i jakie skutki (korzyści i koszty wywołuje bezrobocie w
gospodarce?
6.
Jakimi miarami charakteryzuje się sytuację na rynku pracy?
7.
Co to jest inflacja/deflacja i jakie skutki (korzyści i koszty) wywołuje ono w
gospodarce?
8.
Jakie możesz określić funkcje państwa w gospodarce?
9.
Jakie znasz narzędzia Banku Centralnego, za pomocą których wpływa on na ilość
pieniądza w gospodarce.
10. Scharakteryzuj składniki bilansu płatniczego.
11. Wyjaśnij, co w ekonomii rozumie się pod terminem „cykl koniunkturalny”. Jakie są
przyczyny powstawania cykli?
12. Co to jest popyt globalny i jakie ma on znaczenie dla wzrostu gospodarczego?
13. Przedstaw model wzrostu R. Solowa.
14. Przedstaw istotę modelu IS-LM.
15. Co rozumiesz pod pojęciem pieniądza? Czy można mierzyć ilość pieniądza w
gospodarce?
16. Przedstaw koncepcję reguły Taylora.
17. Składniki aktywów i pasywów bilansu banku centralnego.
18. Co to jest podatek i jakie znasz rodzaje podatków (wystarczy jeden podział).
II Ustosunkuj się do następującej tezy:
19. Ricardiańska równoważność (ekwiwalencja) powoduje, że polityka fiskalna państwa
będzie skutecznie wpływała na poziom produkcji.
20. Ze względu na „neutralność” pieniądza, powinniśmy aktywnie wykorzystywać politykę
pieniężną do walki z kryzysem.
21. Nie ma podstaw, aby używać modeli typu keynesowskiego, ponieważ ceny w
gospodarce są elastyczne.
22. Wzrost stóp procentowych w kraju nie wpływa na wielkość produkcji w krótkim
okresie.
23. Wzrost deficytu budżetowego może powodować zwiększenie deficytu obrotów
bieżących.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Dzięki mechanizmowi mnożnika wydatkowego organizacja mistrzostw Europy w piłce
nożnej (a więc dodatkowe wydatki) przyniesie Polsce większy niż proporcjonalny
wzrost dochodu.
Obniżenie stopy referencyjnej NBP wywołuje natychmiastowy wzrost dochodu.
W sytuacji płynnego kursu walutowego, polityka pieniężna (fiskalna) jest zawsze
skutecznym narzędziem oddziaływania na produkcję.
Państwo nie ma narzędzi wpływania na długookresowy wzrost gospodarczy.
Mechanizm dostosowania cen (typu równania Phillipsa) powoduje, że gospodarka po
każdego rodzaju szoku wraca do stanu równowagi.
Opodatkowanie kapitału nie wpływa proces inwestycyjny.
W sytuacji pionowej krzywej podaży pracy, zmniejszenie podatku od osób fizycznych
nie wpłynie na rynek pracy.
Rozważania teorii ekonomii sugerują, że wahania produkcji są wynikiem wahań popytu
globalnego.
Fundusze strukturalne spowodują znaczny wzrost inflacji w Polsce.
Ustalanie stopy wzrostu podaży pieniądza jest skuteczniejszym sposobem prowadzenia
polityki pieniężnej niż posługiwanie się krótkoterminową stopą procentową.
Polityka fiskalna nie może wpływać na kurs waluty.
Japonia boryka się z problemami gospodarczymi, związane z tzw. „pułapką płynności”.
Analizując obecne dane, można przypuszczać, że Polsce grozi tzw. „choroba
holenderska”.
III Analiza skutków wydarzeń (20 pkt)
Pytanie w tej części będzie mogło dotyczyć następujących (zresztą podobnych do siebie)
kwestii:
37. Opisania krótkookresowych i długookresowych skutków określonego wydarzenia na
gospodarkę kraju. Wydarzenie będzie miało charakter szoku (wstrząsu) popytowego lub
cenowego (pierwszym krokiem będzie rozpoznanie charakteru szoku). Podstawą do
analizy i wniosków powinien być model gospodarki (IS-LM, model kompletny).
Dodatkowo, każdy z Was będzie proszony o propozycje zachowania się państwa w tej
sytuacji (polityka stabilizacyjna) – wraz z argumentami.
38. Student, mając do dyspozycji wybrane charakterystyki gospodarki (np. stopę inflacji,
bezrobocia, wzrost gospodarczy, lukę PKB, wielkość deficytu, długu publicznego itd.)
będzie proszony o wcielenie się w rolę banku centralnego i/lub rządu oraz podjęcia
decyzji politycznych w tej sytuacji (wraz z uzasadnieniem). Wskazane jest wykazanie
się umiejętnościami interpretacji modeli ekonomicznych (IS-LM, model kompletny).
IV Lektura (dotyczy lektur w „literaturze obowiązkowej” z syllabusa zajęć)
Pytanie powiąże lekturę o charakterze teoretyczno-poglądowym z wydarzeniami aktualnymi,
raportowanymi w zadanych tekstach (ile jest możliwych kombinacji?).
Download