wyższa szkoła przedsiębiorczości i zarządzania

advertisement
Doc. dr Zofia Skrzypczak
MAKROEKONOMIA
Semestr III – ćwiczenia
LP.
TEMATYKA I FORMA ZAJĘĆ
1.
Zasoby i strumienie gospodarcze.
Podstawowe zagadnienia makroekonomii – inflacja, bezrobocie,
krzywa Philipsa. Klasyczny i współczesny cykl koniunkturalny
2
Makroagregaty – PKB, PNB, PNN, DN.
Metoda wydatkowa i dochodowa szacowania poziomu PNB.
PNB – ujęcie nominalne i realne. Deflator PNB.
4
Modele makroekonomiczne – gospodarka 2-podmiotowa
zamknięta, 3-podmiotowa zamknięta, 3-podmiotowa dtwatta.
Formalne warunki równowagi i konsekwencje ich naruszenia.
Wykorzystanie funkcji popytu globalnego do ustalania poziomu
dochodu równoważącego gospodarkę. Mnożnikowe
oddziaływanie wielkości autonomicznych na gospodarkę.
Przykłady liczbowe, pozwalające – dla hipotetycznych
gospodarek- ustalić poziom dochodu gwarantującego
równowagę, stan budżetu państwa, stan bilansu handlowego,
wielkość popytu konsumpcyjnego, inwestycyjnego.
6
4.
Kolokwium I
2
5.
Pieniądz – podstawowe funkcje, rodzaje popytu, agregaty
pieniężne typu M. Rynek pieniądza – rola stopy procentowej.
Kreacja pieniądza przez system bankowy. Mnożnik krescji
pieniądza.
2
Konsekwencje zmian w polityce fiskalnej i polityce monetarnej -efekt wypierania i efekt tłumienia.
Konstrukcja krzywej IS oraz krzywej LM. Model IS-LM.
Konsekwencje zmian polityki fiskalnej I pieniężnej dla modelu
IS-LM. Zarządzanie popytem.
Przykłady liczbowe, pozwalające – dla hipotetycznych
gospodarek – wykreślić krzywą IS, krzywą LM, znależć
parametry punktu równowagi dla modelu IS-LM.
8
Model gospodarki z „giętkimi cenami”.
Konstrukcja makroekonomicznej krzywej popytu.
2
8.
Kolokwium II
2
9.
Elementy gospodarki otwartej – teoria kosztów
komparatywnych D.Ricardo. Bilans płatniczy i jego struktura.
Sposoby ustalania kursu walutowego. „Terms of trade”..
2
2.
3.
6.
7.
RAZEM ILOŚĆ GODZIN
ŁĄCZNIE
GODZIN
30
LEKTURY OBOWIĄZKOWE DO ZAJĘĆ
AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY
LP.
1.
D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch – Makroekonomia, PWE Warszawa
LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ
AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, STRONY
LP.
1.
2.
3.
M. Burda, C. Wyplosz – Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE
Warszawa
D. R. Kamerschen, R. B. McKenzi, C. Nardinelli – Ekonomia,, FG NSZZ
„Solidarność“, Gdańsk
P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus – Ekonomia, PWN Warszawa
FORMA I WARUNKI 2 kolokwia: możliwość uzyskania po 20 pkt
ZALICZENIA:
– warunkiem zaliczenia jest osiągnięcie 60% punktów, tj 24 pkt
UWAGI WŁASNE:
Download