Ekonomia – PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

advertisement
Ekonomia – PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
27. Wymień i omów podstawowe problemy makroekonomii, czym się zajmuje i na
jakie pytania stara się odpowiedzieć.
MILEWSKI:
Makroekonomia jest działem ekonomii zajmującym się badaniem sposobu działania
gospodarki jako całości. Makroekonomia bada zjawiska i procesy ekonomiczne zachodzące w
skali całej gospodarki.
Makroekonomia posługuje się wielkościami gospodarczymi (agregatami), będącymi miarami
zjawisk i procesów w skali całej gospodarki. Są to m.in.:
-
produkcja
-
zatrudnienie
-
inwestycje
-
konsumpcja
-
popyt,
-
ogólny poziom cen,
-
eksport i import
Makroekonomia próbuje określić czynniki decydujące o poziomie i zmianach tych
makrowielkości oraz wyjaśnić mechanizmy dotyczące wzajemnych powiązań
między nimi.
Podstawowe problemy, którymi zajmuje się ekonomia w szczególności dotyczą:
1)
czynników określających poziom i wzrost ogólnej produkcji w
gospodarce (PKB) w okresie krótkim i długim,
2)
cyklicznego
rozwoju
gospodarki,
a
zwłaszcza
przyczyn
cyklu
koniunkturalnego i antycyklicznej działalności państwa,
3)
bezrobocia i zatrudnienia, a zwłaszcza przyczyn bezrobocia i sposobów
jego zmniejszenia,
4)
ogólnego poziomu cen i tendencji inflacyjnych, ich przyczyn i polityki
antyinflacyjnej państwa,
5)
powiązań gospodarki z zagranicą, bilansu płatniczego kraju oraz
kursów walutowych,
6)
roli polityki gospodarczej państwa w procesach gospodarczych, a
zwłaszcza znaczenia polityki fiskalnej i pieniężnej.
SAMUELSON:
Makroekonomia zajmuje się zachowaniem gospodarki jako całości czy też zmianami
szeroko traktowanych wielkości agregatowych występujących w życiu gospodarczym. Jest to
badanie ogólnego poziomu:
www.wkuwanko.pl
1
Ekonomia – PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
1.
produkcji,
2.
bezrobocia i
3.
cen w danym kraju.
Najważniejsze obszary z punktu widzenia efektywnej działalności makroekonomicznej
obejmują sferę produkcji, zatrudnienia, cen oraz stosunków z zagranicą.
1) Produkcja – współcześnie podstawowym miernikiem sukcesu gospodarczego kraju
jest zdolność do generowania wysokiego poziomu i szybkiego wzrostu produkcji dóbr
i usług ekonomicznych. Najpełniejszą miarą poziomu produkcji jest PNB – miernik
wartości rynkowej wszystkich wytworzonych w ciągu roku dóbr i usług.
PNB można wyrażać w cenach bieżących – PNB nominalny, albo w cenach skorygowanych
o inflację, co daje PNB realny. Zmiany PNB realnego są najlepszą i najbardziej dostępną
miarą poziomu produkcji.
www.wkuwanko.pl
2
Ekonomia – PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
2) Zatrudnienie i bezrobocie – celem makroekonomii jest wysoki poziom zatrudnienia
lub niski poziom bezrobocia przymusowego – zapewnienie dobrej i wysokopłatnej
pracy wszystkim, którzy chcą pracować.
3) Ceny i inflacja – ważnym zadaniem jest zapewnienie stabilności cen przy
zachowaniu swobodnej gry sił rynkowych. Stabilność cen oznacza, że wzrost
lub spadek cen nie są zbyt szybkie, a stopa inflacji (mierzona stopą zmiany cen z
okresu na okres) jest bliska zeru. Najpowszechniejszym narzędziem pomiaru
ogólnego poziomu cen jest wskaźnik cen konsumpcyjnych, znany pod nazwą
CPI. CPI mierzy koszt pewnego ustalonego koszyka dóbr (żywność, mieszkanie,
odzież, opieka lekarska), nabywanego przez typowego konsumenta miejskiego.
Zagraniczna polityka gospodarcza – celem makroekonomii jest utrzymywanie stosunków
gospodarczych z zagranicą charakteryzujących się stabilnością kursu waluty i zbilansowaniem
eksportu i importu.
www.wkuwanko.pl
3
Download