makroekonomia-sciaga

advertisement
Makroekonomia - dziedzina ekonomii posługująca się wielkościami agregatowymi (zbiorczymi,
dotyczącymi całej gospodarki) do badania prawidłowości występujących w gospodarce jako całości.
Przedmiotem zainteresowania makroekonomii jest przede wszystkim tworzenie i podział dochodu
narodowego a także zagadnienia związane między innymi z inflacją, bezrobociem, inwestycjami,
bilansem płatniczym i handlowym, z uwzględnieniem polityki pieniężnej banku centralnego oraz
polityki gospodarczej i fiskalnej państwa. Makroekonomia bada gospodarkę, zarówno narodową jak
i światową, jako ogół zależności, występujących między najważniejszymi agregatami
gospodarczymi, takimi jak: łączny (globalny) popyt i podaż produktów i usług, średni poziom cen,
poziom zatrudnienia, wielkość konsumpcji i inwestycji, czy dochody i wydatki budżetu państwa.
Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowań indywidualnych podmiotów gospodarczych,
analizą poszczególnych dóbr i rynków, w przekonaniu, że zachowanie gospodarki wynika z sumy
zachowań poszczególnych, indywidualnych podmiotów gospodarczych. Wychodzi więc z założenia,
że chcąc zbadać prawidłowości dotyczące całości gospodarki, należy przede wszystkim zbadać w
jaki sposób zachowuje się jednostka gospodarująca. Makroekonomia prezentuje odmienne
podejście. U jej podstaw znajduje się przekonanie, że w gospodarce występują prawidłowości, które
nie dają się wyjaśnić prostą sumą zachowań indywidualnych podmiotów gospodarczych. Pomiędzy
poszczególnymi podmiotami zachodzą złożone relacje, które mają realny wpływ na kształt zjawisk
gospodarczych. Aby wyjaśnić zatem prawidłowości rządzące gospodarką, makroekonomia bada
zależności pomiędzy wielkościami agregatowymi, a nie poszczególnymi jej indywidualnymi
elementami. EKONOMIA POZYTYWNA ma za zadanie wyjaśnianie zjawisk ekonomicznych, jest
oparta na obiektywnej wiedzy o rzeczywistości. Jej celem - o
Makroekonomia - dziedzina ekonomii posługująca się wielkościami agregatowymi (zbiorczymi,
dotyczącymi całej gospodarki) do badania prawidłowości występujących w gospodarce jako całości.
Przedmiotem zainteresowania makroekonomii jest przede wszystkim tworzenie i podział dochodu
narodowego a także zagadnienia związane między innymi z inflacją, bezrobociem, inwestycjami,
bilansem płatniczym i handlowym, z uwzględnieniem polityki pieniężnej banku centralnego oraz
polityki gospodarczej i fiskalnej państwa.
Makroekonomia bada gospodarkę, zarówno narodową jak i światową, jako ogół zależności,
występujących między najważniejszymi agregatami gospodarczymi, takimi jak: łączny (globalny)
popyt i podaż produktów i usług, średni poziom cen, poziom zatrudnienia, wielkość konsumpcji i
inwestycji, czy dochody i wydatki budżetu państwa.
Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowań indywidualnych podmiotów gospodarczych,
analizą poszczególnych dóbr i rynków, w przekonaniu, że zachowanie gospodarki wynika z sumy
zachowań poszczególnych, indywidualnych podmiotów gospodarczych. Wychodzi więc z założenia,
że chcąc zbadać prawidłowości dotyczące całości gospodarki, należy przede wszystkim zbadać w
jaki sposób zachowuje się jednostka gospodarująca.
Makroekonomia prezentuje odmienne podejście. U jej podstaw znajduje się przekonanie, że w
gospodarce występują prawidłowości, które nie dają się wyjaśnić prostą sumą zachowań
indywidualnych podmiotów gospodarczych. Pomiędzy poszczególnymi podmiotami zachodzą
złożone relacje, które mają realny wpływ na kształt zjawisk gospodarczych. Aby wyjaśnić zatem
prawidłowości
(…)
… i naukowym objaśnieniem funkcjonowania gospodarki.
EKONOMIA NORMATYWNA zawiera natomiast sądy wartościujące. Jej funkcją jest doradzanie,
świadome przekształcanie rzeczywistości według własnych poglądów badacza. Ekonomia
normatywna formułuje twierdzenia, oparte na subiektywnym systemie wartościowania.
KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH (zwana również krzywą transformacji) to
graficzne przedstawienie wszystkich możliwych do wyprodukowania kombinacji dóbr, przy
wykorzystaniu posiadanych aktualnie czynników wytwórczych. Innymi słowy, krzywa możliwości
produkcyjnych wyznacza - przy różnych rozmiarach produkcji jednego dobra - maksymalną
wielkość produkcji drugiego dobra.
Z kolei punkty leżące pod krzywą (pomiędzy krzywą a układem współrzędnych) oznaczają
nieefektywne wykorzystanie zasobów. Przy danych zasobach…
… dobra a jego ilością, jaką producenci chcą sprzedać przy danej cenie.
CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ - to taki stan, w którym podaż danego dobra równa się
popytowi. W tej unikalnej sytuacji mamy do czynienia z równowagą rynkową, a cena określana jest
mianem ceny równowagi.
Koszt krańcowy, koszt marginalny (ang. marginal costs) - miara reakcji kosztów całkowitych na
wzrost wielkości produkcji. Koszt krańcowy odzwierciedla przyrost kosztów całkowitych, związany
z wytworzeniem jednej dodatkowej jednostki produkcji. Regułą jest, że na początku produkcji
koszty krańcowe zmniejszają się, z czasem jednak wykazują tendencję wzrostową, powodując
wzrost jednostkowego kosztu wytworzenia.
Krańcowy koszt określa, o ile jednostek wzrośnie koszt całkowity produkcji, jeżeli wielkość
produkcji wzrośnie o jednostkę. Obliczając…
… to taka, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.
Spółka komandytowa z kolei jest to spółka mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod
własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik
odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego
wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.
Spółka partnerska…
makroekonomia-ściąga - definicje
Mikroekonomia - wykłady, semestr II
Makro i mikroekonomia
PKB
Makroekonomia - wszystko na egzamin
polityka fiskalna państwa
Reklama



























Prawa autorskie
Reklama




Kontakt
Download