Sylabus do przedmiotu „Ekonomia”

advertisement
1
Sylabus do zajęć z EKONOMII, rok I, Europeistyka, UKSW
Sylabus do przedmiotu „Ekonomia”
(rok 2009/2010, EUROPEISTYKA, UKSW)
I.
•
•
•
•
•
•
II.
•
•
•
•
•
III.
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: WS/POZ/ERP/E (w/ćw)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Europeistyka
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Punkty ECTS:
Język wykładowy: Polski
Zajęcia w cyklu
Rok/semestr: Rok pierwszy, semestr pierwszy i drugi
Metody nauczania: wykład, ćwiczenia, e-learning (1x w semestrze), zajęcia co 2 tygodnie,
16h w sem. Zimowym i 18h w semestrze letnim
Koordynatorzy: dr dr Anna Horodecka
Imię i nazwisko wykładowcy: Anna Horodecka
Zaliczenie: w semestrze zimowym zaliczenie (test na końcu zajęć), w semestrze letnim
egzamin
Opis skrócony przedmiotu
15. Poziom przedmiotu
podstawowy
16. Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozumienie kategorii
ekonomicznych; opis i interpretację zjawisk ekonomicznych; rozumienie znaczenia procesów
gospodarczych; wykorzystania podstawowych narzędzi ekonomicznych do opisu realnych problemów
gospodarczych.
17. Wymagania wstępne
Wiadomości wyniesione ze szkoły średniej w zakresie matematyki i wiedzy o społeczeństwie
IV.
Opis przedmiotu
18. Treści merytoryczne
Zakres merytoryczny wykładu zawiera zalecane przez ministerstwo treści opisane w standardach
kształcenia. Obejmuje zatem elementy mikro- i makroekonomii. Omówione zostają podstawowy
zasady na których opiera się ekonomia i metody jakimi się posługuje, jak też najważniejsze teorie
ekonomiczne. Studenci dowiedzą się jak funkcjonują rynki w różnych warunkach i jaki ma to wpływ
2
Sylabus do zajęć z EKONOMII, rok I, Europeistyka, UKSW
na ich efektywność i jak państwo może wpływać na ich zmiany. Zostanie omówiony podstawowy
model ekonomiczny popytu i podaży oraz czynniki wpływające na przesunięcia krzywych popytu i
podaży. Przedstawione zostaje, w jaki sposób konsumenci podejmują swoje decyzje i czym się
kierują. Wreszcie analizowane są decyzje przedsiębiorstw funkcjonujących w różnych warunkach
(wolna konkurencja, monopol, oligopol) i jak państwo może wpływać na zmiany. W części
makroekonomicznej zostają omówione podstawowe wielkości agregatowe, na których opiera się
makroekonomia i polityka gospodarcza, jak PKB i jego części składowe jak konsumpcja, inwestycje,
wydatki państwa jak też eksport netto, jak też podstawowe mierniki kondycji gospodarczej kraju, jak
inflacja, bezrobocie, wzrost gospodarczy. Co wpływa na ich zmiany i w jaki sposób się one
uwidoczniają (cykl koniunkturalny) i jak państwo może je regulować (polityka fiskalna i monetarna).
Omówione zostaną podstawowe typy polityki makroekonomicznej: protekcjonistyczna i liberalna
(por. Załącznik 1)
19. Metody oceny
Na końcu pierwszego semestru odbędzie się krótki test na zaliczenie, mający zmobilizować
studentów do powtórzenia materiału, tak by ostateczne zaliczenie na koniec roku wypadło
korzystnie. Przybierze ono formę testu, składającego się z pytań otwartych i zamkniętych (na
przedostatnich zajęciach). W ramach ćwiczeń kontrola i ocena bieżącego przygotowania studentów
do zajęć będzie przebiegała przy pomocy pytań indywidualnych i grupowych.
20. Spis zalecanych lektur
1. Literatura obowiązkowa
Mankiw, N. Gregory; Taylor, John B. (2006): Makroekonomia. Economics. Warszawa:
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Mankiw, N. Gregory; Taylor Mark P. (2009): Makroekonomia. Economics. Warszawa:
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
2. Literatura uzupełniająca
Hall, Robert E.; Taylor, John B. (2000): Makroekonomia. Macroeconomics. Warszawa:
Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Horodecka, Anna (2008): Ewolucja celów polityki gospodarczej. Warszawa: Państwowe
Wydawnictwo Naukowe.
Varian, Hal R. (2002): Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne. Warszawa:
Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
3
Sylabus do zajęć z EKONOMII, rok I, Europeistyka, UKSW
Załącznik 1
Układ zajęć:
Semestr I: MIKROEKONOMIA
1. 27 wrzesień 2009
Ćwiczenia
• Kwestie organizacyjne (zaliczenia, zakres, forma zajęć, e-learning)
• Literatura
• Jak szukać danych ekonomicznych?
• Makroekonomia i mikroekonomia.
• Narzędzia i metody analizy ekonomicznej.
Wykład
• Podstawowe pojęcia i zasady ekonomii.
2. 11 październik 2009
Ćwiczenia:
• Podstawowe modele w ekonomi: w jaki sposób funkcjonują w gospodarce
powiązania między producentami i konsumentami, w jaki sposób konsumenci
podejmują decyzje o wielkości konsumpcji i ile można w gospodarce produkować
(model okrężny, możliwości produkcyjne, ograniczenie budżetowe i krzywe
obojętnosci)
Wykład:
• Krzywa popytu i podaży (W jaki sposób producenci i konsumenci realizują swoje
interesy na rynku? Co oznacza punkt równowagi w gospodarce dla konsumentów i
producentów? Czym charakteryzuje się stan nierównowagi?)
• Specjalizacja i jej znaczenie dla teorii handlu zagranicznego (przewaga absolutna i
komparatywna): W jaki sposób jesteśmy w stanie więcej produkować przy tych
samych nakładach? Co powinny produkować poszczególne państwa? Czym różni się
przewaga absolutna od przewagi komparatywnej? Jakie ma ona znaczenie
3. 25 październik 2009
Ćwiczenia:
• Powtórzenie materiału
• Omówienie prac domowych
• Specjalizacja, koszt alternatywny jako podstawa specjalizacji w teorii handlu
zagranicznego – przykłady, ćwiczenia
Wykład
• Ustalanie się ceny na rynku światowym. Która cena jest opłacalna dla obu stron?
Dlaczego konsumpcja jest większa od możliwości produkcyjnych w sytuacji
specjalizacji połączonej z wymianą handlową
• Przesunięcia krzywych popytu i podaży i ustalanie się nowej ceny równowagi. Popyt
indywidualny i popyt zbiorowy
• Punkt rónowagi i jego cechy. Nadwyżka i niedobór w punktach nierównowagi.
Przykłady
• Różne rodzaje dóbr (komplementarne, substytucyjne, niższego rzędu)
Download