makroekonomia-notatki-przedmiot-i

advertisement
44
...Makroekonomia jest to dział ekonomii zajmujący się analizą gospodarki jako całości.
Makroekonomia jest to nauka badająca prawidłowości wyst. w skali całego gospodarstwa
krajowego i zajmująca się zastosowaniem płynących stąd ustaleń dla realizacji celów
makroekonomicznych zgodnie z przyjętymi priorytetami społecznymi...
Produkt narodowy brutto (PNB)
Miara dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju (łącznie z dochodami osiągniętymi za
granicą, a przekazanymi do kraju)...
DOCHÓD NARODOWY
Jest to produkt narodowy netto (PNN) wytwarzany w gospodarce. Oblicza się go przez odjęcie
amortyzacji od PNB w cenach bazowych.
Produkt narodowy netto w cenach czynników produkcji to dochód narodowy (DN).
Jest to ilość pieniędzy jakimi dysponuje gospodarka na dobra i usługi, po odłożeniu odpowiedniej
ilości pieniędzy na amortyzacje i utrzymanie istniejących zasobów kapitału na dotychczasowym
poziomie...
Nachylenie krzywej IS Opadająca krzywa IS może być jednak bardziej stroma lub płaska. Zależy to
ogólnie od wrażliwości/elastyczności zmian wydatków względem zmian stopy procentowej oraz
mnożnika. Krzywa IS tym bardziej stroma, im słabiej inwestycje reagują na zmiany stopy
procentowej i im niższa jest wartość mnożnika.
Przesunięcie krzywej IS zależy od autonomicznych wydatków (C, I, G), KSK oraz podatków czyli
od wszystkich czynników, które spowodowały przesunięcie wykresu funkcji popytu globalnego,
wywołują także przemieszczenie linii IS. Przy danym poziomie st. proc. wzrost optymizmu
przedsiębiorców w ocenie przyszłych zysków spowoduje przesunięcie krzywej popytu
inwestycyjnego w górę, prowadząc do wzrostu autonomicznego popytu inwestycyjnego; większy
optymizm gospodarstw domowych co do przyszłych dochodów – powoduje przesunięcie krzywej w
górę zwiększając autonomiczny popyt konsumpcyjny...
Przedmiot i metodologia makroekonomii
Makroekonomia jest to dział ekonomii zajmujący się analizą gospodarki jako całości.
Makroekonomia jest to nauka badająca prawidłowości wyst. w skali całego gospodarstwa
krajowego i zajmująca się zastosowaniem płynących stąd ustaleń dla realizacji celów
makroekonomicznych zgodnie z przyjętymi priorytetami społecznymi.
Trzy najważniejsze problemy makroekonomiczne to inflacja, bezrobocie i wzrost gospodarczy
Do agregatowych wielkości zaliczamy: dochód narodowy, wydatki na konsumpcję, wydatki na
inwestycję, oszczędności, dochody i wydatki budżetu państwa, bilans handlowy i płatniczykraju,
popyt na pieniądz i podaż pieniądza, przeciętny poziom cen, rozmiary zatrudnienia i bezrobocia w
kraju itp.Badanie związków miedzy tymi wielkościami ma na celu wykazanie przyczyn
niepełnegowykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych i niepełnego zatrudnienia siły
roboczejoraz ustalenia środków zaradczych prowadzących do lepszego wykorzystania
istniejącegozasobu czynników produkcji. Makroekonomia kładzie główny nacisk na sprawność
mechanizmów rynkowych.
Makroekonomia jest nauką o gospodarce jako całości; mikroekonomia natomiast zajmuje się
indywidualnymi konsumentami oraz przedsiębiorstwami.
Mikroekonomia bada związki przyczynowo-skutkowe wpływające na decyzje, które podejmują
konsumenci, firmy oraz społeczeństwa, patrzy na gospodarkę narodową przez pryzmat
przedsiębiorców i konsumentów z punktu widzenia maksymalizacji ich korzyści. Zajmuje się
również takimi zagadnieniami, jak: ograniczoność zasobów, koszt "utraconych możliwości",
wielkość i struktura produkcji oraz konsumpcji. Mikroekonomiści przywiązują szczególną w
Inflacja i stopa procentowa - opracowanie
Wpływ zjawisk pieniężnych na procesy gospodarcze- opracowanie
Inflacja - pojęcie i rodzaje inflacji
INFLACJA - hipoteza Fischera
Wykład - Rynki finansowe i zagregowany (globalny) popyt
opracowanie pytań
Reklama
Powiązane zagadnienia

Mnożnik kreacji pieniądza




Podatek od gier
Budżetowanie brutto
Citigroup
Popyt zagregowany































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards