pytania-typu-prawda-falsz-egzamin

advertisement
3
MAKROEKONOMIA - PRAWDA-FAŁSZ
Wybierz zdania prawdziwe.
ZESTAW_1
Makroekonomia zajmuje się badaniem zjawisk i procesów w skali globalnej Polityka fiskalna
zajmuje się m.in. ustalaniem stopy procentowej w bankach Majątek Narodowy przedstawia się za
pomocą strumieni przepływów dóbr i usług PNB-r jest to wielkość obliczana w cenach z okresu
bazowego Poziom rozwoju gospodarczego mierzy się wysokością wytworzonego w ciągu roku DN
przypadającego na 1 mieszkańca DN, jest to całość dochodów wypłaconych właścicielom ludzkich i
fizycznych zasobów wytwórczych za wykorzystanie tych zasobów w danym czasie Funkcja
redystrybucyjna podziału DN wyraża ostateczne skutki ekonomiczne i kształtuje procs równowagi
Schemat bilansu gospodarki narodowej stworzył Oskar Lange Zmienne zewnętrzne tzw.
endogeniczne, są to wszelkiego rodzaju narzędzia polityki fiskalnej, monetarnej, dochodowej,
zagranicznej Przeciętna skłonność do konsumpcji pokazuje udział konsumpcji w dochodach
gospodarstwa domowego Wzrost zagregowanej podaży można uzyskać, np. poprzez wzrost cen
czynników wytwórczych Równowaga globalna będzie istniała, np. wówczas, gdy część towarów
jest dotknięta niedoborem, a inne mają nadwyżkę Bezrobocie dobrowolne wyróżnione zostało przez
ekonomię klasyczną Zgodnie z prawem Okuna, przy 15% stopie bezrobocia, spadek PNB wynosić
może 28-32%
Średnia stopa bezrobocia w Polsce kształtuje się obecnie na poziomie bezrobocia naturalnego
ZESTAW_2
Pojęcie interwencjonizmu państwowego wprowadził J.M.Keynes
Histereza pojawia się w gospodarce, jeżeli jej równowaga długookresowa zależy od tego, co działo
się z nią w krótkim okresie Gdy podaż pracy jest większa od popytu, to występuje często stosowanie
przez pracodawców dużej ilości godzin nadliczbowych Inflacja jest to utrzymujący się spadek cen
na rynku Inflacja ciągniona przez popyt (CPI) pojawia się wtedy, gdy są ograniczenia na podaż
jednego lub kilku zasobów i rosną ceny tych zasobów na rynku Krzywa Phillips'a pokazuje
zależność między stopą opodatkowania dochodów a wielkością wpływów do budżetu państwa
Jedno z założeń J.M.Keyns'a mówi, że gospodarka może funkcjonować tylko z pełnym
wykorzystaniem czynników wytwórczych Zasób charakteryzuje pewien proces odbywający się w
gospodarce, w danym czasie PNB, są to wszystkie dobra i usługi wytworzone przez czynniki
wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem
(…)
… procesów równowagi W.Leontief stworzył schemat bilansu gospodarki narodowej. Napływ
kapitału w gospodarce następuje wówczas, gdy są udzielane pożyczki i zakup aktywów rzeczowych
i finansowych za granicą przez krajowych nabywców Krańcowa skłonność do konsumpcji stanowi
tę część dodatkowego dochodu, która jest konsumowana Wzrost zagregowanego popytu można
osiągnąć poprzez, np. wzrost wydatków importowych Równowaga ogólna będzie wtedy, gdy w
jednej części badanego okresu jest nierównowaga popytowa, a w drugiej podażowa Popyt na pracę
zgłasza każde gospodarstwo domowe Bezrobocie strukturalne obejmuje liczbę pracowników, którzy
z różnych powodów zmieniają pracę i przejściowo, w okresie poszukiwań nowych miejsc pracy, są
bezrobotnymi Zgodnie z prawem Okuna, przy 11% stopie bezrobocia, spadek PNB wynosić może
16-20% Jeżeli podaż pracy jest większa od popytu może wystąpić zatrudnianie w skróconym czasie
Inflacja czysta oznacza, że nie ma zmian w strukturze cen, wszystkie rosną w jednakowym tempie
Inflacja ciągniona przez popyt (CPI) pojawia się wtedy, gdy są ograniczenia na podaż jednego lub
kilku zasobów i rosną ceny tych zasobów na rynku Indeksjacja, jest to powiązanie płac (emerytur,
rent) z indeksem cenowym Cykl średniookresowy Juglara trwa ok. 10-20 lat Przyczyną
endogeniczną cykliczności rozwoju wg Kaleckiego, są zmiany inwestycji i zmiany w wartościach
majątku trwałego Podatek VAT podnosi cenę sprzedaży i obciąża producenta Do podatków
wspólnych zaliczamy: podatki przychodowe i dochodowe Operacje bierne bankowe, jest to
gromadzenie środków pieniężnych i tworzenie kapitału pożyczkowego Kredyt…
Pytania testowe z egzaminu
zadania obliczeniowe - makroekonomia
Makroekonomia - WYKŁAD 6
opracowanie pytań
Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny
notatki makro
Reklama






























Prawa autorskie
Reklama

Kontakt
Download