Rok akademicki 2013/2014 (semestr letni) - E-SGH

advertisement
Makroekonomia (program ćwiczeń)
Rok akademicki 2013/2014 (semestr letni)
1. Rachunek PKB
Produkt krajowy i narodowy brutto. Składniki PKB i jego struktura. Problem zapasów w
rachunku PKB. Wartość dodana i dobra pośrednie. Sposoby pomiaru: podejście od strony
wydatków, dochodów i produktu (VA). Zmiany PKB w czasie: nominalny i realny PKB.
Deflator (rachunki i zadania na dynamikę realnego PKB i tempa zmiany cen). Deflator a CPI.
Porównania międzynarodowe (wg oficjalnego kursu walutowego i parytetu siły nabywczej).
Alternatywne mierniki dobrobytu.
2. Podatki, budżet
Charakterystyka systemu podatkowego. Rodzaje podatków, zadania. Podatek progresywny
czy liniowy.
Popytowy i podażowy charakter podatków. Krzywa Laffera. Ekonomia podażowa.
Jak wygląda polski budżet (struktura, źródła wpływów i wydatków)?
3. Rynek pracy i bezrobocie. Naturalna stopa bezrobocia.
Popyt na pracę, podaż pracy (rosnąca i zawracająca krzywa podaży). Równowaga na rynku
pracy? (bezrobocie dobrowolne i przymusowe). Różne rodzaje bezrobocia (frykcyjne,
strukturalne, cykliczne). Krótko- i długoterminowe bezrobocie.
Naturalna stopa bezrobocia. Sztywność płac jako źródło bezrobocia. Przyczyny sztywności
płac.
Kapitał ludzki i rosnąca stopa zwrotu z edukacji.
Charakterystyka bezrobocia na przykładzie Polski (regionalne zróżnicowania, wg płci,
wykształcenia etc)
Makroekonomia
program ćwiczeń
Strona 1
Makroekonomia (program ćwiczeń)
4. Inflacja, hiperinflacja i deflacja
Inflacja popytowa i podażowa (kosztowa). Inflacja a podaż pieniądza. Społeczne koszty
inflacji. Oczekiwania inflacyjne.
Hiperinflacja i jej przyczyny. Fiskalne przyczyny wysokiej inflacji.
Deflacja
Porównania międzynarodowe
5. Globalny popyt a krótkookresowe wahania produkcji
Popytowe determinanty PKB. Dwusektorowy model gospodarki: funkcja konsumpcji (ujęcie
Keynesowskie, a teoria cyklu życiowego konsumpcji i dochodu permanentnego).
Oszczędności. Funkcja inwestycji. Mechanizm mnożnikowy.
Model trójsektorowy: rola wydatków rządowych i polityki budżetowej. Mnożnik
zrównoważonego budżetu. Model czterosektorowy - gospodarka otwarta.
Narzędzia i typy polityki fiskalnej.
6. Popyt na pieniądz
Co to jest pieniądz? Funkcje pieniądza. Agregaty pieniądza (stosowane w Polsce i UE). Karty
kredytowe, czeki podróżne, dodatkowe mile dla frequent flyer i tym podobne? Ilościowa
teoria pieniądza. Prędkość obiegu (stała?). Keynesowska teoria popytu na pieniądz.
7. Podaż pieniądza i polityka monetarna
Kreacja pieniądza przez banki. Baza monetarna i mnożnik kreacji pieniądza.
Bank centralny i polityka pieniężna. Operacje otwartego rynku w Polsce. Stopy procentowe
NBP, kanały transmisji i ich wpływ na wielkości realne.
Makroekonomia
program ćwiczeń
Strona 2
Makroekonomia (program ćwiczeń)
Literatura:
1. P. Samuelson, W. Nordhaus: Ekonomia, PWN 1998 (i późniejsze wydania)
2. M. Garbicz, E. Golachowski: Elementarne modele makroekonomiczne, SGH 2005, rozdz. I II.
3. M. Nasiłowski: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, 2000
Uwaga: Stosujemy oznaczenia kategorii ekonomicznych jak w poz. 1 literatury (z
minimalnymi modyfikacjami)
Makroekonomia
program ćwiczeń
Strona 3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards