Reklama

advertisement
4
1,Przedmiot makroekonomii . Makroekonomia - jest badaniem gospodarki narodowej jako całości
lub też badaniem jej znaczących części. Odnosi się to do „ogólnego obrazu”, a nie szczegółów
działalności gospodarki danego kraju.
Typowe zagadnienia znajdujące się w sferze zainteresowania makroekonomii obejmują:
Co określa ogólny poziom cen? Stopę inflacji? Co określa poziom produkcji krajowej i dochodu
narodowego?Jakie skutki wywiera polityka monetarna i budżetowa rządu na ogólny poziom cen,
dochodu, produkcji , zatrudnienia, bezrobocia? Co może zrobić rząd (jeśli w ogóle coś może ) dla
zwalczania inflacji, bezrobocia i recesji?
Makroekonomia zajmuje się głównie poziomami między różnymi częściami gospodarki .W
makroekonomii stosuje się więc uproszczone elementy konstrukcyjne przy budowie różnych
modeli, aby móc wyjaśnić jak pasują one do siebie i w jaki sposób wzajemnie na siebie wpływają;
konstruuje się szerokie agregaty, takie jak zagregowany popyt, zagregowana podaż , podaż
pieniądza itp.
3.Ekonomiści kl asyczni ,neoklasyczni, keynesizm, monetaryzm . Szkoła klasyczna -szkoła
myślenia ekonomicznego, która posługuje się teorią makroekonomiczną ,zakładającą , że
gospodarka w długim okresie o ile nie będzie się zakładać jej funkcjonowania, doprowadzi do
równowagi i neutralności pieniądza. Ekonomiści klasyczni winią przejściowa działające czynniki za
wywołanie nierównowagi, a za winnych bezrobocia i niedostatecznej produkcji uznają związki
zawodowe i przepisy ograniczające spadek stawek płac w reakcji na spadek popytu. Ich recepta jest
prosta :znieść wszelkie prawa ,ograniczające elastyczne kształtowanie się cen i płac. Wg
ekonomistów klasycznych problem spadku tempa wzrostu produktywności może również zostać
rozwiązany przez system wolnego rynku. Jeśli ludzie chcą więcej dóbr i usług i mają dość pieniędzy
aby je nabyć, wtedy przedsiębiorstwa będą więcej inwestować, a nowe bardziej sprawne urzadzenia
pozwolą na osiągnięcie wzrostu produktywności i wielkości produkcji w przyszłości. Klasyczni
ekonomiści wierzą w neutralność pieniadza : uważają ,że zmiany podaży pieniądza wpływają na
ogólny poziom cen , ale nie mają wpływu na poziom cen względnych.
Keynesizm -teoria makroekonomiczna , która szczególnie podkreśla fakt, że gospodarka ze swej
natury ma charakter niestabilny i wymaga stosowania aktywnych, doraźnych posunięć polityki
gospodarczej rządu w celu wyeliminowania bezrobocia i inflacji. Ekonomiści keynesowscy uważają
, że główną przyczyną niskiego poziomu produkcji i bezrobocia jest niedostateczna wielkość
ogólnych wydatków. Ogół podmiotów gospodarczych nie zgłaszają wystarczająco dużego popytu na
dobra i usługi aby zapewnić pełne zatrudnienie siły roboczej. Dla zwolenników J.M. Keynesa
zarówno produkcja jak i ceny odgrywają rolę w równoważeniu gospodarki w krótkim okresie . to
który czynnik będzie odgrywał dominującą rolę zależy od wielkości niewykorzystanych zasobów.
Ekonomiści klasyczni składają cały ciężar odzyskania równowagi gospodarczej w krótkim okresie
na ceny. Keynesiści również skłaniają się do postrzegania inflacji jako problemu popytu.
Rozwiązanie :zredukować całkowity popyt przez odwrócenie kierunków polityki uznawanych za
środki prowadzące do zmniejszenia bezrobocia. Podnieść wydatki ograniczając wydatki
konsumentów i przedsiębiorstw, albo zredukować wydatki rządu, albo przenieść stopy
oprocentowania , redukując kredyty, a tym samym zakupy. Niestety wg tradycyjnej teorii
keynesizmu , posunięcia polityki mające ograniczy
(…)
… mogą zmieniać realny kurs walutowy. Jeżeli teoria parytetu siły nabywczej działa, antycypowane
zmiany w stopach inflacji, cenach i stopach procentowych oraz w przyszłym poziomie kursów
walutowych spowodują zmianę poziomu jedynie kursów nominalnych. Chociaż płynne kursy
walutowe automatycznie dążą do wyeliminowania ewentualnych problemów związanych z bilansem
płatniczym, niektórzy ludzie traktują…
… obiegu , który mówi, że
MV=PQ
Jeśli Q oznacza realny dochód narodowy (albo realny PNB) , to oznacza go symbolem y i mamy
równanie następujące: MV= Py
Zgodnie z teorią ilościową pieniądza , w długim okresie zmiany ilości pieniądza (M.) prowadzą do
proporcjonalnych zmian w poziomie cne (P.). Zasób pieniądza nie ma trwałego wpływu na prędkość
obiegu (V) ani też na realny produkt narodowy brutto(y) prędkość…
….
ilościową teorię pieniądza przedstawia się również w postaci wersji zasobowej równania obiegu,
tzw równania Cambridga. m=( 1/V)Py lub m.=kPy
gdzie k=(1/V)
Wersja zasobowa kładzie nacisk na k -współczynnik określający jaka część ogólnych zasobów jest
utrzymywana w formie pieniężnej , a nie na jego odwrotności , czyli prędkości obiegu.
Współczesny monetaryzm różni od innych wersji teorii ilościowej…
… z ilościową teorią pieniądza ,zmiany zasobu pieniądza wpływają jedynie na ceny .
Monetaryzm - ilościowa teoria pieniądza uzupełniana o założenie , że prędkość obiegu pieniądza
jest wysoce stabilna.
43.Keynesowska teoria popytu na pieniądz.
Wg teorii keynesowskiej popyt na pieniądz ma swoje główne korzenie w popycie transakcyjnym i
spekulacyjnym. Popyt transakcyjny jest zdeterminowany głównie przez poziom…
… - pokazuje graficznie jaka ilość pieniądza zdefiniowanego jako M1 jest dostępna w gospodarce.
Rynek finansowy- rynek na którym pożyczkobiorcy otrzymują fundusze od pożyczkodawców za
pośrednictwem instytucji finansowych, takich jak banki czy giełda .
46.Pojecie rachunku narodowego.
Rachunki dochodu narodowego
(narodowe)zestawienie produktu narodowego brutto lub produktu krajowego brutto w
określonym…
… roku oraz ich składników.
48 Polityka pieniężna i polityka fiskalna.
Polityka pieniężna(monetarna) - jest manipulowaniem stopą wzrostu krajowej podaży pieniądza w
celu stabilizowania poziomu zatrudnienia i produkcji.
Polityka fiskalna - (określona niekiedy mianem polityki budżetowej) jest manipulowaniem
poziomem wydatków federalnych i podatków w celu osiągnięcia wysokiego i stabilnego poziomu
zatrudnienia, produkcji…
… jej definiowania przez Urząd Statystyki Pracy, nie można oczekiwać spadku stopy bezrobocia do
0.
Liczba bezrobotnych
Stopa bezrobocia= zasoby siły roboczej
Zasoby siły roboczej - składają się ze wszystkich osób w wieku 16 lat i więcej ( tzn. dorosłych,
które są skłonne i zdolne do pracy , które są liczone albo jako bezrobotne, albo jako zatrudnione.
Naturalna stopa bezrobocia - minimalny procent siły roboczej…
Wykład - Zagraniczna polityka gospodarcza
Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny
opracowanie pytań
Makroekonomia - cele i podstawowe pojęcia
Makroekonomia - pojęcia
Pojęcia z makroekonomii
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download