TEST - podstawy ekonomii

advertisement
ZRÓB TO SAM!
TEST
Plusami i minusami oznacz prawdziwe i fałszywe warianty odpowiedzi.
1.
Prawdą jest, że:
/A/ Inflacja pełzająca bywa szybsza od hiperinflacji.
/B/ Galopująca inflacja jest zawsze wolniejsza od czystej inflacji.
/C/ Hiperinflacja jest zawsze inflacją popytową.
/D/ Inflacja kosztowa bywa inflacją importowaną.
2.
Z równania wymiany Fishera wynika, że:
/A/ Zmiany podaży pieniądza muszą powodować proporcjonalne zmiany poziomu cen.
/B/ Wzrost nominalnej wartości PKB sprawia, że w gospodarce zwiększa się ilość pieniądza i (lub) wzrasta
szybkość obiegu pieniądza.
/C/ Kiedy realna produkcja i szybkość obiegu pieniądza się nie zmieniają, wzrost ilości pieniądza powoduje
wzrost cen.
/D/ Suma tempa inflacji i tempa zmiany realnej produkcji zawsze równa się sumie stóp zmiany nominalnej
podaży pieniądza i szybkości obiegu pieniądza.
3.
Pzyczyną inflacji bywa:
/A/ Zmniejszenie się bezrobocia.
/B/ Monetyzacja wysokich deficytów budżetowych.
/C/ Zwiększenie się ilości pieniądza w gospodarce.
/D/ Zmniejszenie się eksportu.
4.
Zmiany tempa inflacji mogą być spowodowane m. in. przez:
/A/ Zmiany poziomu produkcji.
/B/ Zmiany szybkości obiegu pieniądza.
/C/ Zmiany kosztów produkcji.
/D/ Zmiany ilości pieniądza w obiegu.
5.
Szybkość obiegu pieniądza w gospodarce zależy m. in. od:
/A/ Stosunku wartości wybitych monet do wartości wydrukowanych banknotów.
/B/ Tempa inflacji.
/C/ Częstotliwości, z jaką pracodawcy wypłacają pracownikom wynagrodzenia.
/D/ Poziomu nominalnej stopy procentowej.
6.
W krótkim okresie skutkiem pozytywnego makroekonomicznego szoku popytowego jest:
/A/ Wzrost tempa inflacji.
/B/ Zwiększenie się stopy bezrobocia.
/C/ Zmniejszenie się stopy bezrobocia.
/D/ Stagflacja.
7.
Szkody powodowane inflacją polegają m. in. na:
/A/ Zwiększeniu się kosztów transakcyjnych w gospodarce.
/B/ Niekontrolowanych zmianach dochodów różnych grup społecznych.
/C/ Niekontrolowanym wzroście wydatków inwestycyjnych.
/D/ Zahamowaniu wzrostu gospodarczego.
8.
Hamowaniu inflacji sprzyja:
/A/ Wiara pracowników w skuteczność antyinflacyjnej polityki rządu.
/B/ Stagflacja.
/C/ Twarda polityka dochodowa rządu.
/D/ Polityczna i ekonomiczna niezależność banku centralnego.
9.
Racjonalne oczekiwania inflacyjne powodują, że:
/A/ Nie istnieje krótkookresowa krzywa Phillipsa.
/B/ Skutkiem pozytywnego szoku popytowego jest stagflacja.
/C/ Nie istnieje długookresowa krzywa Phillipsa.
/D/ Koszty inflacji znacznie się zmniejszają.
10.
Stosunek poświęcenia (ang. sacrifice ratio):
/A/ Stanowi sumę stopy inflacji i stopy bezrobocia.
/B/ Jest większy w przypadku inflacji popytowej niż w przypadku inflacji kosztowej.
/C/ Jest mniejszy w przypadku adaptacyjnych niż w przypadku racjonalnych oczekiwań inflacyjnych.
/D/ Stanowi miarę kosztów hamowania inflacji.
1
Download
Random flashcards
Create flashcards