Zagadnienia egzaminacyjne

advertisement
Zagadnienia egzaminacyjne- semestr letni
1.Miary statusu ekonomicznego jednostki
2. Przyczyny nierównego podziału dochodów
3.Tezy dot. Nierówności w podziale dochodów
4. Metody mierzenia nierówności dochodowych
5. ruch okrężny dochodów i wydatków dot. doskonałego rynku czynników
produkcji
6. Płaca nominalna i realna
7. Czynniki wpływające na popyt na pracę
8. Podział ludności w wieku produkcyjnym
9. Czynniki wpływające na podaż pracy
10. Czynniki decydujące o oferowaniu pracy
11. Rodzaje bezrobocia wg znanych kryteriów
12. Formy przeciwdziałania bezrobociu
13.Zasobowe i strumieniowe ujęcie bezrobocia
14.Pomiar bezrobocia
15. Konsekwencje społeczne i ekonomiczne bezrobocia
16. Rodzaje rynków finansowych
17. Instytucje rynku kapitałowego
18. Rodzaje indeksów giełdowych
19. Czynniki określające kapitał pożyczkowy
20.. Rynek kapitału rzeczowego
21. Wzór na cenę zakupu ziemi
22.Obszar zainteresowań makroekonomii
23. Zmienne w makroekonomii
24. Wielkości gospodarcze w postaci zasobów i strumieni’
25.Miary makrowielkości gospodarczych ( n-PNB, r-PNB, PKB oraz
metody obliczania PKB, PKB w cenach rynkowych i czynników produkcji
, Deflator PNB
26.Ruch okrężny strumieniami pieniężnymi w gospodarce dopływy i
odpływy
27. Produkty finalne, wartość dodana
28.Krzywa agregatowej podaży oraz czynniki określające agregatową
podaż
29.Krzywa agregatowego popytu
30.Popyt konsumpcyjny (wzór plus interpretacja)
31.Popyt globalny ( wzór plus interpretacja.
32.Argumenty za ekonomiczną rolą państwa
33.Argumenty przeciw ekonomicznej roli panstwa
34.Ekonomiczne funkcje państwa
35.Polityka fiskalna
36.Polityka monetarna
37.Instrumenty polityki ekonomicznej ( bezpośrednie i pośrednie)
38.Realny i regulacyjny aspekt roli państwa w gospodarce
39.Zasady polityki budżetowej
40.Dochody budżetu państwa
41.Krzywa Laffera
42.Deficyt budżetowy oraz dług publiczny
43.Definicja inflacji, deflacji, stopa inflacji
44.Siła nabywcza
45.Przyczyny inflacji i jej rodzaje
46.Mierniki inflacji
47.Konsekwencje inflacji
48.Oczekiwania inflacyjne
49.Cykl koniunkturalny
c.d.n
Download