Pojęcia i zagadnienia z makroekonomii - e

advertisement
Pojęcia / zagadnienia z makroekonomii:
1) Wprowadzenie do makroekonomii
-
Ekonomia
Ekonomia pozytywna
Ekonomia normatywna
Mikroekonomia
Mezoekonomia
Makroekonomia
Zasoby (ziemia, kapitał, praca, technologia)
Podejmowanie decyzji w skali makro (wybór ) i koszt alternatywny
Makroekonomia jako model dynamiczny
2) Pomiar działalności gospodarczej
-
-
-
-
Modele ruchu okrężnego:
 gospodarka 2 podmiotowa: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa
 gospodarka z udziałem państwa
 gospodarka z udziałem państwa i zagranicy
 transakcja,
 transfer
 podatki pośrednie, podatki bezpośrednie
miary działalności gospodarczej
 Produkt krajowy Brutto
 Produkt Narodowy Brutto
 Produkt Narodowy Netto
 Dochód Narodowy
 Dochód Osobisty
 Rozporządzalny Dochód Osobisty
Pomiar aktywności gospodarczej - interpretacja
 Wartości nominalne vs. realne: delator PKB
 PKB ogółem vs. PKB na mieszkańca
 PKB w porównaniach międzynarodowych: wg oficjalnego kursu, wg Parytetu siły nabywczej
Niedoskonałości PKB jako miernika rozwoju społeczno- gospodarczego
Alternatywne miary rozwoju społeczno- gospodarczego
 Miara dobrobytu ekonomicznego
 Wskaźnik jakości życia
 Wskaźnik lepszego życia
 Wskaźnik szczęśliwej planety
 Wskaźnik rozwoju społecznego
 Szczęście krajowe Brutto
3) Determinanty dochodu narodowego. Rynek dóbr i usług (model zagregowanych
wydatków)
-
-
Założenia modelu popytowego
Popyt globalny i jego składowe: AD = C +I + G +NX
 Konsumpcja:
hipotezy dot. wpływu dochodu na konsumpcje
 hipoteza dochodu absolutnego
 hipoteza dochodu relatywnego
 hipoteza dochodu permanentnego oraz cyklu życia
 poza-dochodowa koncepcja
funkcja konsumpcji,
1
-
-
konsumpcja autonomiczna,
krańcowa skłonności do konsumpcji (KSK),
krańcowa skłonność do oszczędności (KSO)
krańcowa skłonność do importu
 Inwestycje
Inwestycje w majątek trwały
Inwestycje w majątek obrotowy
 Motyw transakcyjny
 Motyw przezornościowy
 Motyw spekulacyjny
Efekt podażowy inwestycji
Efekt popytowy inwestycji
 Budżet państwa
Polityka zrównoważonego budżetu
Polityka deficytu budżetowego
 Export Netto
Import – od czego zależy
Eksport – od czego zależy
Równowaga na rynku dóbr i usług
Mnożniki (inwestycyjny, budżetowy, handlu zagranicznego)
4) Rynek pieniężny i współczesny system bankowy
-
-
-
-
-
-
-
Geneza, formy pieniądza (wady i zalety)
 Wymiana barterowa
 Pieniądz towarowy
 Pieniądz symboliczny
 Pieniądz bezgotówkowy
Funkcje pieniądza
 Środek wymiany / płatniczy
 Miernik wartości
 Środek tezauryzacji
Popyt na pieniądz
 Motyw transakcyjny
 Motyw przezornościowy
 Motyw spekulacyjny
Współczesny system bankowy
 Banki komercyjne
 System clearingowy
 Bank centralny (cel, funkcje, mechanizmy oddziaływania, instrumenty)
 Ilościowa teoria pieniądza
Mechanizmy regulacji podaży pieniądza przez bank centralny
 Operacje otwartego rynku
 Operacje kredytowo depozytowe
 Rezerwa obowiązkowa
Instrumenty regulacji podaży pieniądza
 Stopa referencyjna
 Stopa lombardowa
 Stopa depozytowa
 Stopa redyskontowa
Agregaty zasobów pieniądza : M0, M1, M2, M3
Równowaga na rynku pieniężnym
5) Model równowagi krótkookresowej: współzależność pomiędzy rynkiem pieniądza a
rynkiem dóbr i usług, skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej
2
-
Efekt tłumienia
Efekt wypierania
Model IS –LM (konstrukcja krzywych IS – LM, nachylenie i przesunięcia krzywych)
Ekspansywna / restrykcyjna polityka fiskalna
Ekspansywna / restrykcyjna polityka monetarna
6) Model równowagi długookresowej (MDS, LAS, SAS)
-
Założenia modelu podażowego
Makroekonomiczna krzywa popytu MDS (wyprowadzenie, nachylenie, przesunięcia)
Długookresowa krzywa podaży LAS (zmiany położenia)
Krótkookresowa krzywa podaży SAS (nachylenie, przesunięcia)
Efekt realnych zasobów pieniężnych gospodarstw domowych
Skuteczność ekspansywnej polityki monetarnej
Skuteczność ekspansywnej polityki fiskalnej
Proces dostosowawczy na rynku pracy
Szoki popytowe (pozytywne, negatywne)
Szoki podażowe (pozytywne, negatywne)
Luka recesyjna
Luka stagflacyjna
Luka inflacyjna
7) Równowaga na rynku pracy:
-
Popyt na pracę, podaż pracy i równowaga na rynku pracy (krzywe LD, AJ, EF oraz
wpływ na wzrost każdego z tych zasobów (czyli przesunięcie krzywych w prawo)
Istota i pomiar bezrobocia (stopa bezrobocia: podejście administracyjne, statystyczne)
Zasoby rynku pracy (ludność w wieku produkcyjnym, aktywni i bierni zawodowo)
Współczynnik aktywności zawodowej
Rodzaje bezrobocia (frykcyjne, strukturalne, klasyczne, koniunkturalne)
Metody przeciwdziałania skutkom bezrobocia.
8) Inflacja
-
Istota i pomiar inflacji (indeksy cenowe, wady mierników inflacji)
Inflacja/ deflacja/ dezinflacja
Przyczyny i rodzaje inflacji (zjawisko monetarne, fiskalne, polityczne)
Rodzaje inflacji (ze względu na tempo wzrostu cen)
Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji (rachunek ekonomiczny, skłonność do
oszczędzania, redystrybucja dochodów)
Sposoby ograniczania inflacji (trafna antycypacja inflacji)
3
Download