teorie-inflacji

advertisement
3
TEORIE INFLACJI Monetarna (neoilościowa) teoria inflacji Monetarna teoria inflacji nawiązuje do
twierdzeń tradycyjnej ilościowej teorii pieniądza, w szczególności do sformułowanego na początku
XX wieku przez I. Fishera równania wymiany towarowej: M * V = P * T M - ilość pieniądza w
obiegu (podaż pieniądza)
V - szybkość obiegu pieniądza (ilość transakcji towarowych obsługiwanych przez jednostkę
pieniądza w danym okresie) - wielkość stała P - ogólny poziom cen
Y - realny dochód narodowy
Dla równania tego teoretyczną podstawę tworzyły twierdzenia teorii neoklasycznej. Szczególnie
istotna tutaj jest teza o tym, że ilość pieniądza w obiegu decyduje o poziomie cen towarów na rynku,
a także teza mówiąca, że czynniki pieniężne nie wpływają na realne wielkości gospodarcze.
Teoria neoilościowa przedstawiona przez Miltona Friedmana jest zaś bezpośrednim następstwem
krytyki, z jaką spotkały się tezy klasyków ze strony Keynesa (twierdził, że pieniądz wpływa na
realne wielkości gospodarcze poprzez oddziaływanie na stopę procentową). Friedman wprowadził
cztery podstawowe zmiany do teorii neoklasycznej:
Uchylił założenie o stałej prędkości obiegu pieniądza. Friedman zauważył powiązanie tej wielkości
z popytem na pieniądz (im większa prędkość obiegu pieniądza tym mniej pieniądza potrzebujemy a
więc zgłaszamy mniejszy popyt) i stwierdził, że w długim okresie czasu popyt ten (a w
konsekwencji V) zależy tylko i wyłącznie od zwyczajów płatniczych społeczeństwa. Zwyczaje te są
dosyć stabilne, ale nie są stałe, więc podobnie możemy powiedzieć o prędkości obiegu pieniądza w
gospodarce.
Podaż pieniądza nie jest zależna w żaden sposób od sytuacji na rynku i jest pod całkowitą kontrolą
Banku Centralnego. Pogląd ten jest wysoce kontrowersyjny, krytycy uważają, że podaż ta jest
zależna m.in. od zachowania banków komercyjnych.
Z dwóch poprzednich założeń oraz równania Fishera wysnuł Friedman wniosek o zasadniczej roli
zmian podaży pieniądza na zmianę nominalnego dochodu narodowego (P * Y).
Zmodyfikował tradycyjne twierdzenie mówiące o tym, że pieniądz nie wpływa na wielkości realne,
uznając, że dzieje się tak tylko w długim okresie czasu. W krótkim okresie czasu natomiast zmiany
podaży pieniądza wpływają na zmiany realnego dochodu narodowego.
Z założeń tych nie trudno wysnuć wniosek o zasadniczej roli Banku Centralnego w procesie zmiany
cen na rynku. Neoilościowa teoria inflacji tłumaczy bowiem istnienie inflacji błędną polityką Banku
Centralnego. Teoria p opytowa Popytowa teoria inflacji jest mocno osadzona w tradycji
keynesistowskiego nurtu teoretycznego. Nawiązuje ona bezpośrednio do popytowej teorii
kształtowania dochodu narodowego, według której poziom faktycznego dochodu narodowego jest
zdeterminowany poziomem agregatowego popytu na towary. W tej teorii podkreśla się, że wzrost
agregatowego popytu w warunkach niepełnego wykorzystania zdolności wytwórczych powoduje
mnożnikowy wzrost dochodu narodowego. Jeśli jednak popyt na towary wystąpi w sytuacji
niepełnego wykorzystania zdolności wytwórczych, to realny dochód narodowy nie może wzrosnąć i
musi to doprowadzić do wzrostu cen.. Przyczyn inflacji wg tej teorii upatruje się w ustalaniu
agregatowego popytu na towary na poziomie przewyższającym możliwości jego zaspokojenia.
Teoretycznym rozwinięciem tego twierdzenia jest koncepcja luki inflacyjnej wysunięta przez
J.M.Keynesa.
(…)
… proste agregatowego popytu (np. do AD2) . Równocześnie procesy wzrostu cen uruchamiają
mechanizmy rewindykacyjne inicjowane przez tych, których dochody realne spadły w wyniku
wzrostu cen. W rezultacie pojawia się spirala, powodująca wzrost poziomu cen. Z powyższych
rozważań wyłania się przejrzysty obraz polityki antyinflacyjnej. Skoro przyczyną inflacji jest wzrost
popytu, to program działań…
… w ten sposób nabywców. W zależności od przyczyn wyróżniamy różne typy inflacji kosztowej:
inflację płacową - za przyczynę inflacji przyjmuje się wzrost płac niezależnie od popytu na pracę,
inflację wywołaną przez zyski, gdy przedsiębiorstwa wykorzystując pozycję monopolistyczną
podnoszą ceny niezależnie od popytu na ich wyroby,
inflację wywołaną przez ceny dóbr importowanych, gdy ceny te rosną niezależnie…
Zachowania podmiotów rynkowych - wykład
Inflacja - definicja i rodzaje
Inflacja, ekonomia
Podstawy mikro i makro ekonomii - makroekonomia
Inflacja - Wskaźniki cen
Inflacja - wykład - Hiperinflacja
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download