Podaż pieniądza

advertisement
PIENIĄDZ
POCHODZENIE, FORMY,
FUNKCJE
Definicja pieniądza
 Potoczna: bardzo prosta:
 To wszystko czym się płaci za
dobra/usługi, które chce nabyć
Definicja wymagająca
Wymagająca: aby dany środek uznać za
pieniądz musi on spełniać wszystkie
funkcje, a nie tylko jedną –środek płatniczy
-Musi być ogólnie/oficjalnie uznany za
legalny środek płatniczy -aby mógł
zwalniać z długów
-Musi być miarą wartości (aby porównywać
ceny różnych dóbr i mierzyć ich wartośc
rynkową)
- musi umożliwiać przechowywanie
wartości w czasie
Pomiar ilości
pieniądza
w gospodarce
Miary pieniądza ,NBP (od 2003 r.)
1.Gotówka w obiegu (bez kas banków)
2.Depozyty bieżące (łącznie z overnight)
M1
(1+2)
3.Depozyty terminowe-do 2 lat
4.Depozyty terminowe z terminem
wypowiedzenia-do 3 mies.włacznie
5.Operacje z przyrzeczeniem odkupu
6.Dłużne papiery wartościowe z terminem
do 2 lat włącznie
M2
(M1+3+4)
Razem
M3
M3
(M2+5
+6)
Podaż pieniądza
Wg.nbp.gov.pl






Wielkość (agregat) pieniądza w Polsce
Stan na wrzesień 2016
M0
= 165,4 mld.zł.
M1
= 753,3 mld.zł.
M2
=1 200,0 mld.zł.
M3
= 1 210 mld.zł.
Mnoznik pieniądzafaktyczny

M =
M1
-----M0
Oblicz relację jeśli PKB wynosi
ok.1 900 mld.zł.
M3/M0 = 7,3
M2 i M3 rośnie
W Polsce M3 przewyższa
już lekko PKB !
struktura M0
Kredyty przewyższają
depozyty…
 Podaż pieniądza
zmienia się,spada
znacznie w recesji
 Zmienna dynamika
depozytów; zwiększają
 się w kryzysie, spadają
gdy stopa procentowa
 spada
 Firmy nie inwestują i
mają duże depozyty
SKUMULOWANA ZMIANA BILANSÓW
BANKÓW CENTRALNYCH
Czy ważna jest ilość
pieniedzy?
 Po kryzysie szereg banków centralnych
znacznie zwiększyło podaż pieniądza
 Miało to pobudzić popyt
 Ale ten pieniadz osiadł głównie w
rezerwach banków i nie wszedł do
gospodarki
 Dzięki temu mimo wzrostu podazy
inflacja jeswt b. niska
Wzrost bazy monetarnej w USA
Luzowanie ilościowe-FED
Zmiany,dynamika
kredytów, USA
wnioski
 Polityka pieniężna ma duże ograniczenia
 Zwłaszcza kiedy stopa procentowa Banku Centralnego (BC)
zbliża się do zera
 Samo „luzowanie ilościowe” nie zmienia sytuacji w sferze
realnej ,dostarcza tylko płynności w sferze finansowej
 Dodatkowa plynnośc z banków centralnych powoduje rosnące
dysproporcje w sferze finansowej,np.szybki wzrost aktywów
finansowych na rynku,łatwośc spekulacji przy zaniżonej cenie
pieniądza .To są jednak mylące informacje dla inwestorów
 Nowy pieniądz pozyskany przez banki z Banku centralnego
nie zamienia się automatycznie w nowy kredyt; może osiąśc
na rachunkach rezerwowych i nie wpływa na koniunkturę
Stopy procentowe
Stopa nominalna i realna
 Stopy wyznaczane przez bank centralny to
stopy nominalne.
 Oznaczamy je jako : (i)
 Praktycznie ważna jest jednak stopa realna (
sr) , uwzględniająca inflację :(ie) –oczekiwana
inflacja.
 sr = i – ie
 Zatem:
 i = sr + ie
 np. obecnie sr= 4,5 – 3,5 =1 %
 Podstawowa stopa banku centralnego
 Stopa na rynku międzybankowym (LIBOR,
WIBOR)
Stopa kredytów prime –komercyjnych
Stopa kredytów mieszkaniowych
Stopa kredytów gotówkowych
Stopy procentowe i kursy
rynkowe
Problem wejścia
złotego do strefy
euro
????
Warunki
 Dług – do 60 %PKB
 Stabilność cen -Inflacja  3 kraje w UE o
najmniejszej inflacji
 Deficyt budżetowy  3 %PKB
 Długoterminowe stopy procentowe (np.
stopa obligacji długoterminowych rządu)maks.+2 pkt.% 3 krajów o najniższej
stopie
 ERM II (+/- 15% ) odchyleń od kursu euro
Download