rynek-lokat-miedzy-bankowych-w-zarzadzaniu-plynnoscia

advertisement
2
17. Rynek lokat między-bankowych w zarządzaniu płynnością Rynek lokat między-bankowych.
Uczestnikami tego rynku są banki, a osoby zawierające transakcje to dealerzy lub brokerzy.
Dealer - kupuje na własne ryzyko i rachunek.
Broker - kupuje na rachunek i ryzyko firmy.
Rynek ten jest rynkiem hurtowym. Charakteryzuje się dużym bezpieczeństwem, wysoką płynnością,
wyborem dowolnego terminu zapadalności kontraktu.
Depozytem - nazywamy operację przyjęcia na określony termin ustalonej kwoty pieniędzy o
podanej stopie procentowej.
Lokatą - nazywamy udzielenie tych pieniędzy, czyli lokata jednego banku w drugim jest dla
drugiego depozytem.
Cele zawieranych transakcji: 1 Regulowanie płynności
2 Spekulacja (zawierane transakcje są celem zysku) Rozwój tego rynku jest warunkiem niezbędnym
dla sprawnego funkcjonowania sektora bankowości.
Cele stopy procentowej: Stopa % jest ceną pieniądza na tym rynku. Ceny te kształtują się pod
wpływem interakcji (wzajemnego oddziaływania) podaży i popytu. Dlatego stopy % na tym rynku
uważane są za najbardziej obiektywną cenę pieniądza. Mówiąc o cenie pieniądza wyróżniamy 2
kategorie:
1 Daty waluty (kiedy zawarta umowa)
2 Terminy waluty (na ile zawarta umowa)
Datą waluty mogą być: O/N- over night- pieniądze postawione po jednej nocy
T/N- tom next- o jeden dzień później
S/N- spot next- 2 dni następne 1 W- 1 tydzień
2 W- 2 tygodnie 3 W- 3 tygodnie
1 M- 1 miesiąc
2 M.- 2 m-ce
3 M.- 3 m-ce
6 M.; 12 M. Stopa wibor i wibid Ceny po jakiej oferuje się pieniądze do sprzedania to stopa ofer.
Ceny po jakiej bank jest skłonny przyjąć to stopa bid.
Stopy % mogą mieć charakter stóp podstawowych. W tym celu posługujemy się średnimi stopami
%. Średnią cenę liczy się w oparciu o informacje 15 największych banków.
W Polsce cena średnia po jakiej banki w danym dniu oferowały do sprzedaży pieniądze to WIBOR.
Cena po jakiej banki w danym dniu skłonne były przyjąć (kupić) pieniądze to WIBID.
Technika zawieranych transakcji: Dealerzy posługują się pewnymi sformułowaniami np.
1 bank A O/N pln- zgłasza propozycję zawarcia transakcji over night w złotówkach.
2 bank B 10-11%- zgłasza kupno 10%, sprzedaż 11%
3 bank A biorę 10 mln. pln -bank A dokonał transakcji przez wyraźne oświadczenie kupna
4 bank B daję 10 mln pln po 11% od 11.07.-12.07. i wydaje rachunek rozliczeniowy NBP nr .......
5 bank A podaję swój rachunek rozliczeniowy NBP nr .....
Rynek lokat między-bankowych w zarządzaniu płynnością
Rynek lokat międzybankowych
Rynek lokat między-bankowych
Wykład - Rynek międzybankowy
Polityka pieniezna,Stopy procentowe;
Rynek pieniężny - opracowanie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download