cwiczenie_1

advertisement
Ćwiczenie 2. Określ, które z twierdzeń jest prawdziwe (P/F)?
1. Bank jest instytucja zaufania publicznego ponieważ dysponuje środkami przyjętymi
od klientów.
2. W kreacji pieniądza w gospodarce bierze udział tylko bank centralny.
3. Pieniądz gotówkowy stanowi zobowiązanie banku centralnego.
4. Banki dokonują transformacji pieniądza w czasie.
5. Tylko wybrane banki nie są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy bankowej.
6. Udzielane przez banki z depozytów kredyty nie powodują zmiany ilości pieniądza w
obiegu.
7. Zakres działania współczesnych banków nie ulega stopniowym zmianom.
8. Istotą funkcjonowania każdego banku komercyjnego jest czerpanie dochodów z
wykonywania operacji bankowych.
9. Kreacja pieniądza żyrowego następuje wyłącznie w bankach komercyjnych.
10. Banki komercyjne nie mogą samodzielnie decydować o zawieranych transakcjach, np.
o przyjęciu określonej sumy depozytów.
11. Nie ma żadnych różnic pomiędzy systemami bankowymi w różnych krajach.
12. Banki są instytucjami zaufania publicznego, co z natury rzeczy wymusza określony
sposób postępowania, odpowiadający temu powołaniu.
13. Banki uczestniczą w alokacji i transformacji środków pieniężnych.
14. Banki pośredniczą w zawieraniu transakcji pomiędzy podmiotami zgłaszającymi popyt
na środki finansowe a podmiotami dysponującymi ich nadwyżką.
15. Systemy bankowe w gospodarce rynkowej mogą mieć strukturę jednoszczeblową.
16. Stworzenie warunków do transformacji środków pieniężnych i ich inwestowania w
czasie, zarówno co do wielkości, jaki i ryzyka jest jedną z funkcji systemu bankowego.
17. We współczesnych systemach bankowych banki komercyjne stanowią pierwszy
poziom, bank centralny drugi poziom.
18. Banki specjalistyczne dokonują wszystkich czynności bankowych, czyli łączą
transakcje depozytowo-kredytowe z obrotem papierami wartościowymi i emisją tych
papierów.
19. Bank uniwersalny jest bankiem komercyjnym.
20. Parabanki są bankowymi instytucjami depozytowo-kredytowymi.
21. Banki nie dokonują transformacji terminów i kwot pieniądza.
22. Bankowość uniwersalna jest związana z bezpośrednim transferem oszczędności na
rynek pieniężny i kapitałowy.
Download