Możliwości zagospodarowania nadwyżki finansowej

advertisement
Możliwości
zagospodarowania
nadwyżki finansowej
Inwestowanie
to dysponowanie oszczędnościami
na rzecz przyszłych korzyści.
Inwestowanie
jest procesem decyzyjnym oraz działaniem opartym
na obiektywnych prawach społecznych,
gospodarczych i ekonomiczno-finansowych.
Inwestowanie
to każde wykorzystanie nadwyżki
finansowej – kapitału w celu jego
powiększania.
Inwestycje rzeczowe - przedmiot inwestycji ma
materialny charakter, a inwestor oczekuje, iż wartość
przedmiotu inwestycji wzrośnie w okresie inwestycji.
Są to przepływy dóbr w wyniku zamiany środków
finansowych na:
dobra rzeczowe,
usługi,
prawa użytkowania w celu osiągania w następnych
okresach dodatkowych dochodów
lub oszczędności.
Inwestycje finansowe – przedmiot inwestycji jest
instrumentem finansowym, a więc ma
niematerialny charakter.
Jest to transfer środków pieniężnych (przepływ
kapitału).
WYKORZYSTANIE NADWYŻKI FINANSOWEJ
cel
Zgromadzenie środków
zakup konsumpcyjny
cel
Zwiększenie wielkości
kapitału
na
cel
Uzyskiwanie stałych
dochodów
cel
Bezpieczeństwo
cel
Zachowanie płynności
DYWERSYFIKACJA RYZYKA
Przedsiębiorcy podejmując decyzje dotyczące
lokowania nadwyżek finansowych powinni
pamiętać o dywersyfikacji ryzyka.
Nie należy inwestować wszystkich środków w jeden
nawet najbardziej obiecujący instrument
kapitałowy, ale zróżnicować portfel inwestycyjny!!!
Przedsiębiorca powinien sam określić:
-swoje cele,
-profil inwestycyjny (stosunek do ryzyka)
-horyzont czasowy inwestycji
Rynki inwestycyjne
Rynki, na których dokonuje się transakcji
inwestycyjnych są klasyfikowane według
następującego podziału:
rynek finansowy,
rynek pieniężny,
rynek kapitałowy,
rynek walutowy,
rynek instrumentów pochodnych,
rynek nieruchomości
Rynek finansowy
nazywany rynkiem kapitału,
umożliwia posiadaczowi kapitału jego
zainwestowanie, a podmiotom zgłaszającym
zapotrzebowanie na kapitał – zaspokajanie
potrzeb.
Rynek finansowy
należy rozumieć jako obszar instytucjonalny –
organizowany przez państwa, instytucje, podmioty
gospodarcze i osoby fizyczne, na którym spotykają się:
aktywa finansowe podlegające obrotowi i ich cena,
dostawcy aktywów finansowych,
nabywcy,
instytucje pośredniczące w obrocie,
np. giełda papierów wartościowych
OGRANICZANIE RYZYKA INWESTYCYJNEGO
Funkcjonowanie rynku finansowego pozwala inwestorom
na zróżnicowanie portfela posiadanych aktywów oraz
umożliwia ograniczenie ryzyka związanego z
inwestycjami.
PODZIAŁ RYNKU FINANSOWEGO
Rynek finansowy ze względu na czas dysponowania
środkami pieniężnymi oraz cele, na które mają być
przeznaczone pieniądze podlega podziałowi na:
rynek pieniężny
rynek kapitałowy
rynek walutowy
rynek instrumentów pochodnych
Rynek pieniężny
Rynek obrotu kapitału z okresem zwrotu
nieprzekraczającym jednego roku
Rynek pieniężny jest rynkiem
pozagiełdowym
Pozwala uczestnikom zaciągać pożyczki i
dokonywać inwestycji
Rynek pieniężny
dostarcza kapitału krótkoterminowego na
finansowanie działalności bieżącej banków,
przedsiębiorstw oraz innych podmiotów.
RODZAJE DEPOZYTÓW
Depozyty krótkoterminowe - obejmują okres do
jednego miesiąca
Overnight (O/N) - depozyt jednodniowy,
rozpoczynający się w dniu zawarcia transakcji, a
zapadający w następnym dniu roboczym po dniu
zawarcia transakcji,
Tomnext (T/N) - depozyt rozpoczynający się w pierwszym
dniu roboczym po dniu zawarcia transakcji, a zapadający w
następnym dniu roboczym,
Spot next (S/N) - rozpoczyna się w drugim dniu roboczym
od dnia zawarcia transakcji, a zapada następnego dnia
roboczego
Depozyty długoterminowe - okres przechowywania od
jednego miesiąca do roku.
Najczęściej wykorzystywane depozyty:
Jednomiesięczne
Trzymiesięczne
Sześciomiesięczne
Dziewięciomiesięczne
Roczne
Stopa procentowa - cena pieniądza, określana jest
codziennie na rynku międzybankowym.
Wysokość stopy procentowej zależy od:
stopy inflacji,
od popytu i podaży pieniądza,
od oczekiwań rynku dotyczących działań banku
centralnego
LOKATY BANKOWE
Rodzaje lokat:
- Krótkoterminowe do 12 miesięcy,
- Długoterminowe powyżej 12 miesięcy
W ofertach banków występują lokaty o terminie
związania z umową w przedziale od kilu dni do
nawet kilku lat.
Banki w umowach zastrzegają sobie
w przypadku wcześniejszego zerwania
umowy prawo do niewypłacania
właścicielowi lokaty odsetek.
ODSETKI OD LOKAT
Innym ważnym elementem w przypadku lokat
bankowych jest sposób oraz częstotliwość, z jaką
wypłacane są należne odsetki od zdeponowanej lokaty.
Mogą być wypłacane:
na koniec umowy za okres, na jaki umowa była
zawarta,
w czasie trwania umowy z częstotliwością
miesięczną, kwartalną lub roczną
SPOSÓB WYPŁATY ODSETEK
Ważny jest również sposób jaki w czasie umowy są one
wypłacane.
Czy powiększają wartość lokaty, czy też są przelewane na
inne konto np. rachunek bieżący?
Odsetki przypisywane jako powiększenie lokaty „pracują”
przez cały czas trwania lokaty i im częściej są naliczane, tym
większy zysk osiągnie przedsiębiorstwo. Jest to WYNIK
mechanizmu procentu składanego.
CHARAKTERYSTYKA LOKAT
Oprocentowanie jest najważniejszą cechą lokat.
Czas (okres) - czynnik warunkujący wysokość
oprocentowania, w ramach umowy na jaki została zawarta.
Im dłuższy czas trwania umowy tym wyższe
oprocentowanie.
RODZAJE NALICZANIA ODSETEK
Odsetki od złożonej lokaty mogą być:
stałe – przy umowach do 1 roku,
zmienne – zmiana oprocentowania lokat w
zależności od bieżącej sytuacji na rynku
finansowym.
Wartość lokaty – im wyższa tym
oprocentowanie będzie również wyższe
LOKATY Z FUNDUSZEM
Lokowane środki są inwestowane
(od 20% do 50%) w fundusze:
• stabilnego wzrostu,
•fundusze zrównoważone
•fundusze akcyjne,
•pozostałe na nisko oprocentowanej lokacie.
UWAGA!
Tego typu konstrukcja może się przyczynić do
osiągnięcia odsetek nawet do 13% , w sytuacji, gdy
wzrośnie cena jednostki danego funduszu.
INFLACJA JAKO OBNIŻKA INWESTYCJI
Wraz z upływem czasu środki pieniężne tracą
dodatkowo na wartości poprzez wpływ
inflacji.
BONY SKARBOWE
- krótkoterminowy instrument finansowy
Są to dłużne papiery wartościowe Skarbu
Państwa na okaziciela
Zerowy stopień ryzyka sprawia, że są one
atrakcyjnym papierem lokacyjnym.
Oprocentowanie bonów skarbowych ma charakter
dyskontowy.
Dochodem jest różnica pomiędzy ceną zakupu a
wartością nominalną bonu.
Emisja bonów skarbowych
Ministerstwo Finansów
Bony skarbowe są sprzedawane na przetargach.
Na tydzień przez planowanym przetargiem podawana
jest wielkość i struktura zapotrzebowania na
poszczególne nominały.
Obsługą obrotu zajmuje się
Narodowy Bank Polski.
Opłacalność i zalety bonów skarbowych
w chwili zakupu przedsiębiorca może dokładnie określić
stopę dochodu,
znany zysk, a stały dochód przewyższa z reguły dochód
depozytów bankowych,
wysoka płynność, w każdej chwili można odsprzedać bon
przed terminem wykupu z odsetkami na dzień sprzedaży,
bezpieczeństwo – emitentem jest Skarb Państwa,
instrument tego typu jest uważany za wolny od ryzyka.
Rynek kapitałowy
Można go zdefiniować jako rynek kapitałów średnio i
długoterminowych o zapadalności powyżej jednego roku,
przeznaczonych na finansowanie inwestycji.
Klasyfikacja rynku kapitałowego jest dokonywania wg
różnych kryteriów.
Nadzór i zakres
rynek publiczny
rynek niepubliczny
Podmiot oferujący wyemitowane instrumenty
finansowe
pierwotny
wtórny
Obligacje
- papier wartościowy potwierdzający pożyczenie przez
emitenta określonych środków pieniężnych od inwestorów.
Emitent zobowiązuje się zwrócić pożyczkę po określonym
czasie wraz z odsetkami.
Emitentem może być:
Skarb Państwa,
Narodowy Bank Polski,
Gminy,
podmioty prowadzące działalności gospodarczą
KLASYFIKACJA OBLIGACJI
Obligacje można podzielić wg następujących kryteriów:
Emitent obligacji – skarbowe, komunalne, obligacje
przedsiębiorstw
Oprocentowanie – o stałym oprocentowaniu, o zmiennym
oprocentowaniu, zero kuponowe
Czas – krótko-, średnio-, długoterminowe
Prawa i przywileje – zwykłe, zamienne, z prawem poboru
Przedsiębiorstwa emitują obligacje
korporacyjne, które funkcjonują tak jak
obligacje skarbowe, jednak oferują wyższą stopę
oprocentowania, ponieważ są uważane za
bardziej ryzykowne.
UWAGA!
Z punktu widzenia inflacji warto inwestować w
obligacje o zmiennym oprocentowaniu, ponieważ
oprocentowanie tego typu instrumentów zmienia
się wraz ze zmianami krótkoterminowych stóp
procentowych.
Akcje
Są najbardziej znanym i najbardziej popularnym
instrumentem finansowym
Akcja jest częścią majątku spółki
Przedsiębiorca zakupujący akcje staje się właścicielem
akcji ma prawo posiadania tej części majątku i
dysponowania nim.
Kupując akcje przedsiębiorca staje się współwłaścicielem
innego przedsiębiorstwa zorganizowanego w formie
spółki akcyjnej.
RYZYKO INSTRUMNTÓW FINANSOWYCH
Ryzyko w przypadku akcji jest o wiele większe
aniżeli obligacji.
RYZYKO AKCJI
- związane jest ze spadkiem kursu akcji
spowodowanym np. niskimi zyskami lub stratami
spółki, czy innymi czynnikami wynikającymi z
uwarunkowań makroekonomicznych (kryzys
gospodarczy, zmiany poziomu kursu walut)
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
- podmiot finansowy zajmujący się lokowaniem
powierzonych mu środków przez inwestorów
CELE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
Głównym celem funduszy inwestycyjnych jest
lokowanie w papiery wartościowe środków
wpłaconych przez indywidualnych inwestorów w
najbardziej korzystny sposób.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU
Wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków
pieniężnych – zebranych w drodze publicznego, a w
przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego
nabycia jednostek lub certyfikatów inwestycyjnych – w
określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku
pieniężnego i inne prawa majątkowe
Zalety funduszy inwestycyjnych
Bezpieczeństwo –
działalność lokacyjna funduszu, jako instytucji
„zaufania publicznego” jest poddana wielu
ograniczeniom ustawowym w celu zapobiegania
podejmowania przez zarządzających portfelem
inwestycyjnym funduszu nadmiernego ryzyka.
Zalety funduszy inwestycyjnych
Ograniczenie ryzyka poprzez
dywersyfikację lokat –
dzięki temu, iż fundusz gromadzi pieniądze wielu
inwestorów może łatwo i korzystnie inwestować środki
w różne instrumenty finansowe, dywersyfikując w ten
sposób ryzyko.
Zalety funduszy inwestycyjnych
Szybki dostęp do własnych środków –
z uwagi na dużą płynność funduszy inwestycyjnych
przedsiębiorca może odsprzedać (umorzyć) swoje
jednostki uczestnictwa, praktycznie w każdej chwili, po
aktualnej cenie (chociaż niektóre fundusze mogą
stosować opłatę manipulacyjną), czyli bez utraty
bieżących zysków
Zalety funduszy inwestycyjnych
Profesjonalne zarządzanie –
przedsiębiorca powierzając nadwyżkę finansową
profesjonalistom nie musi poświęcać swojego czasu na
bieżące studiowanie notowań poszczególnych
instrumentów finansowych, czy też śledzić
oprocentowanie lokat bankowych.
Zalety funduszy inwestycyjnych
Możliwość inwestowania niewielkich kwot – aby
stać się uczestnikiem funduszu przedsiębiorca nie musi
dysponować dużym kapitałem.
ZALETY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Optymalne dochody w stosunku do innych lokat – w
długim okresie inwestowanie nadwyżek finansowych w
fundusze inwestycyjne jest bardziej dochodowe, niż
instrumenty rynku pieniężnego i jednocześnie mniej
ryzykowne niż indywidualny wybór dostępnych
instrumentów rynku finansowego.
RYNEK WALUTOWY
Na tym rynku przeprowadzane są transakcje
sprzedaży i zakupu walut.
Tworzy się kurs wymiany, który odzwierciedla
stosunek ceny między dwiema walutami.
Istotną rolę w kształtowaniu się kursu
walutowego odgrywa prawo popytu i sprzedaży.
RYNEK NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomości są specyficzną formą inwestowania.
W odróżnieniu do inwestycji finansowych wymagają
zaangażowania sporej nadwyżki finansowej.
Cechą charakterystyczną tego typu inwestycji jest to, iż
nieruchomości nie są wystandaryzowane, każda
nieruchomość jest na swój sposób indywidualna i
unikatowa.
Zalety inwestycji w nieruchomości
Zabezpieczają przed inflacją, w długim okresie
wartość nieruchomości powinna rosnąć co najmniej
w takim samym tempie jak inflacja
Stałe dochody z czynszów – po wycofaniu się z
inwestycji przedsiębiorca może liczyć na zwrot
zainwestowanego kapitału pomniejszony o
amortyzację
Zalety inwestycji w nieruchomości
W sytuacji pogorszenia wyników finansowych
możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego (znacznie
niżej oprocentowanego aniżeli kredyt obrotowy, czy
inwestycyjny) pod posiadaną nieruchomość
Umiarkowany, a wręcz minimalny poziom ryzyka
Wady inwestycji w nieruchomości
Konieczność dysponowania wysokimi zasobami
finansowymi
Mała płynność – utrudnione wycofanie zaangażowanych
środków pieniężnych
Wymaganie administracyjne, urzędowe, związane z
prawem budowlanym oraz bezpieczeństwem
Ryzyko prawne – zaszłości w regulacji praw do
nieruchomości.
Download