dyspozycja rozwiązania umowy lokaty / dyspozycja zwrotu odsetek

advertisement
DYSPOZYCJA ROZWIĄZANIA UMOWY LOKATY / DYSPOZYCJA ZWROTU ODSETEK /
DYSPOZYCJA ZWROTU LOKATY / ODWOŁANIE DYSPOZYCJI ZWROTU
Santander Consumer Bank S.A.
Dane Klienta składającego dyspozycję:
imię
nazwisko
PESEL
seria i nr dokumentu tożsamości
rodzaj dokumentu tożsamości
Adres zameldowania1
ulica
nr domu
kod pocztowy
-
nr lokalu
miejscowość
Dyspozycja dotyczy Umowy Lokaty numer:
*
*
*
*
w zakresie rozwiązania Umowy Lokaty
Umowa zostanie rozwiązana z dniem złożenia dyspozycji w Oddziale Banku lub potwierdzenia dyspozycji złożonej drogą korespondencyjną
zgodnie z Regulaminem a środki z Lokaty zostaną wypłacone zgodnie ze wskazaniem w części Sposób Wypłaty Środków.
w zakresie zwrotu odsetek
Data realizacji dyspozycji: Dzień Zapadalności.
Po zakończeniu Okresu Lokaty kapitał zostanie prolongowany na następny Okres Lokaty, a odsetki zostaną wypłacone zgodnie ze
wskazaniem w części Sposób Wypłaty Środków.
w zakresie zwrotu Lokaty
Data realizacji dyspozycji: Dzień Zapadalności.
Po zakończeniu Okresu Lokaty kapitał i odsetki zostaną wypłacone zgodnie ze wskazaniem w części Sposób Wypłaty Środków.
w zakresie odwołania dyspozycji zwrotu odsetek lub zwrotu Lokaty
Data realizacji dyspozycji: Dzień Zapadalności.
Po zakończeniu Okresu Lokaty kapitał i skapitalizowane odsetki zostaną prolongowane na następny Okres Lokaty na warunkach
wynikających z zawartej Umowy.
Sposób Wypłaty Środków:
*
kwota**
zł, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy zostanie wypłacona w kasie Oddziału2
kwota**
zł, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy zostanie przekazana na rachunek numer:
*
prowadzony
w
*
kwota**
, którego posiadaczem jest:
zł, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy zostanie przekazana na rachunek numer:
prowadzony
w
, którego posiadaczem jest:
Złożona dyspozycja jest wiążąca dla Banku pod warunkiem jej potwierdzenia przez Bank zgodnie z postanowieniami obowiązującego
Regulaminu dotyczącymi formy i składania dyspozycji do rachunku lokaty obowiązującego do lokaty, do której składana jest dyspozycja.
*
ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto
nazwa oddziału, miasto
wstawić X przy wybranej opcji
**
Kwota odsetek została naliczona według stanu prawnego obowiązującego w dniu składania dyspozycji
i może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu poboru podatku.
1
2
Wypełnia Bank:
[Z_ZL/K_w.4.2]
pieczęć i podpis pracownika Banku
adnotacje Banku
podpis Klienta składającego dyspozycję
Download